Situatii care genereza inactivitate fiscala, procedura de declarare a starii de inactivitate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Material publicat de DGRFP Brasov, 06.09.2019

Situaţiile care generează inactivitatea fiscală

Contribuabilul/plătitorul persoană juridică sau orice entitate fără personalitate juridică este declarat inactiv dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

  • a) nu îşi îndeplineşte, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege;
  • b) se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
  • c) organul fiscal central constatată că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat;
  • d) inactivitatea temporară înscrisă la registrul comertului;
  • e) durata de funcţionare a societătii este expirată;
  • f) societatea nu mai are organe statutare;
  • g) durata deţinerii spatiului cu destinaţia de sediu social este expirată.

Procedura de declarare a stării de inactivitate pentru contribuabilii care nu-și îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligație declarativă

  1. Lunar, organul fiscal întocmeşte lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative, emite şi transmite notificări acestei categorii de contribuabili.
  2. Semestrial, în termen de 15 zile de la termenul de transmitere a notificărilor pentru termenele de declarare: – 25 iunie(pentru termenele de declarare 25 ianuarie – 25 iunie, declaraţii aferente lunilor decembrie an precedent-mai an curent), – 25 decembrie( pentru termenele de declarare 25 iulie-25 decembrie, declaraţii aferente lunilor iunie-noiembrie), organul fiscal întocmeşte lista contribuabililor care îndeplinesc condiţiile pentru a fi declaraţi inactivi, eliminând contribuabilii care au depus declaraţiile ca urmare a notificărilor primite.

Nu se includ în listă:

– contribuabilii cărora li s-a aprobat, la cerere, de către organul fiscal competent, o măsură privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale declarative (regim derogatoriu); – contribuabilii care au obligaţiile fiscale stabilite prin decizie de către organele de inspecţie fiscală;

– sediile secundare ale contribuabililor care sunt plătitoare de impozit pe venitul din salarii.

Declararea în inactivitate a contribuabililor care, pe parcursul unui semestru calendaristic, nu își indeplinesc nicio obligație declarativa, nu se poate face înainte de împlinirea termenului de 15 zile de la notificarea contribuabilului privind depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei de impunere.

[articolul 92 alineatul (1) litera a) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, Ordin ANAF 3846/2015, Anexa I, capitolul I litera B]

Nu se înscriu în evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi acei contribuabili care, ca urmare a notificărilor transmise de organul fiscal central, depun declaraţiile fiscale până la expirarea termenului de 15 zile prevăzut în conţinutul notificării. [articolul 92 alineatul (2) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala]

Procedura de declarare a stării de inactivitate pentru contribuabilii care sunt în inactivitate temporară înscrisă la Registrul Comerţului /au durata de funcţionare a societaţii expirată /nu mai au organe statutare/durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu este expirată.

Lunar , în termen de 5 zile de la primirea informaţiilor de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, organul fiscal întocmeşte câte o listă care cuprinde contribuabilii care se află în una din situaţiile de mai sus. * În situaţiile:

– de inactivitate temporară inscrisă la Registrul Comertului sau

– in care durata de functionare a societatii este expirată pentru fiecare contribuabil înscris în listă, în maximum 5 zile lucrătoare de la întocmirea listei, organul fiscal întocmeşte câte o Decizie de declarare în inactivitate.

Pentru contribuabilii care:

– nu mai au organe statutare sau -durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu este expirată, pentru fiecare contribuabil înscris în listă, in maximum 5 zile lucrătoare de la întocmirea listei, organul fiscal transmite contribuabililor câte o notificare în vederea clarificării situaţiei pentru care a fost propus pentru a fi declarat inactiv.

Nu se inscriu în evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi acei contribuabili care, ca urmare a notificărilor transmise, fac dovada că nu se mai află în situaţia pentru care au fost incluşi în listă până la expirarea termenului de 30 de zile prevăzut în conţinutul notificării. Dovada este reprezentată de: -informaţia transmisă de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau de -certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu privire la clarificarea situaţiei în cauză, depus de contribuabil la organul fiscal.


Declararea în inactivitate a contribuabililor care nu mai au organe statutare sau durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu este expirată, se face după împlinirea termenului de 30 de zile de la comunicarea către contribuabil a notificării referitoare la situaţiile respective.

[articolul 92 alineatul (1) litera d-g) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, Ordin ANAF 3846/2015, Anexa I, capitolul I litera C]

Procedura de declarare a starii de inactivitate pentru contribuabilii care se sustrag de la efectuarea controalelor sau care nu își desfasoară activitatea la domiciliul fiscal declarat

Declararea în inactivitate a contribuabililor care se sustrag controalelor sau pentru care se constată că nu isi desfaşoara activitatea la domiciliul fiscal declarat, se face de către organele de inspecţie fiscală din cadrul structurilor subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau Direcţiei generale antifraudă fiscală.


*Dosarul intocmit de organul şi avizul privind propunerea de declarare în inactivitate, se transmite organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat respectivul contribuabil.

*Pe baza avizului primit, compartimentul de specialitate întocmeşte Decizia de declarare în inactivitate.

[articolul 92 alineatul (1) literele b-c) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, Ordin ANAF 3846/2015, Anexa I, capitolul II, literele B-C]

Articole similare

Comentariul tau aici