Anularea unor obligatii accesorii OUG 6/2019-DRFP Brasov

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

DGRFP Brasov a publicat in 03.09.2019 un material util referitor la anularea unor obligatii accesorii conform OU 6/2019.

Cine poate beneficia?

• Persoane juridice, persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică cu datorii restante la 31.12.2018 mai mici de un milion de lei ;

• Persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică, unităţi administrativ -teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti precum şi instituţiile publice cu datorii restante la 31.12.2018 mai mari de un milion de lei

Baza legala : Articol 23 alineate (1) şi (2) Ordonanţa Guvernului 6/2019

Ce se poate anula?


Dobânzile, penalităţile şi alte accesorii aferente:
• obligaţiilor bugetare principale, inclusiv diferenţelor de obligaţii bugetare principale declarate suplimentar după 01.01.2019 prin declaraţie rectificativă, pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv;
• diferenţelor de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată;
• altor obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.
• obligaţiilor bugetare cu termene de plată până la data de 31 decembrie 2018 şi stinse până la această dată
• obligaţiilor pentru care sunt în derulare înlesniri la plată la 31.12.2018 pentru care, în cursul anului până la 15.12.2019, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea;
• obligaţiilor stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată la data de 31 decembrie 2018 pentru care, până la 15.12.2019, încetează suspendarea executării sau debitorii depun o cerere de renunţare la efectele suspendării executării.


Baza legala: Articol 23 alineate (3)-(6), articol 26 Ordonanţa Guvernului 6/2019


Care sunt condiţiile care trebuie îndeplinite pentru anularea accesoriilor?


I. În cazul accesoriilor aferente obligaţiilor principale restante la 31.12.2018


• stingerea obligaţiilor principale restante la 31.12.2018 până la 15.12.2019
• stingerea obligaţiilor principale şi accesoriilor scadente între 01.01- 15.12.2019 până la data depunerii cererii de anulare;
• depunerea tuturor declaraţiilor până la data depunerii cererii de anulare
• depunerea cererii de anulare după îndeplinirea condiţiilor dar nu mai târziu de 15.12.2019

Baza legala:Articol 24 Ordonanţa Guvernului 6/2019


II. În cazul accesoriilor aferente obligaţiilor principale declarate suplimentar prin declaraţii rectificative cu scadenţă anterioară datei de 31.12.2018 inclusiv


• depunerea declaraţiei rectificative şi plata obligaţiei declarate, între 01.01- 15.12.2019
• stingerea obligaţiilor principale şi accesoriilor scadente între 01.01- 15.12.2019 până la data depunerii cererii de anulare
• depunerea tuturor declaraţiilor până la data depunerii cererii de anulare
• depunerea cererii de anulare după îndeplinirea condiţiilor dar nu mai târziu de 15.12.2019


Baza legala: Articol 25 Ordonanţa Guvernului 6/2019

Prin derogare de la prevederile Codului de procedură fiscală: la debitorii la care începe inspecţia după intrarea în vigoare a OG nr. 6/2019 (08.08.2019), declaraţiile rectificative depuse până la 18 august 2019 sunt luate în considerare de inspecţie şi pot beneficia de anulare.

Baza legala: Articol 27 alineat (2) Ordonanţa Guvernului 6/2019


III. În cazul accesoriilor aferente obligaţiillor principale cu scadenţă şi plătite până la 31.12.2018:


• stingerea obligaţiilor principale şi accesoriilor scadente între 01.01- 15.12.2019 până la data depunerii cererii de anulare:
• depunerea tuturor declaraţiilor până la data depunerii cererii de anulare
• depunerea cererii de anulare după îndeplinirea condiţiilor dar nu mai târziu de 15.12.2019

Baza legala:Articol 26 Ordonanţa Guvernului 6/2019

IV. În cazul accesoriilor aferente obligaţiilor principale cu scadenţă până la 31.12.2018, stabilite prin decizie de impunere emisă de inspecţie în derulare la data intrării în vigoare a OG nr. 6/2019


• plata diferenţelor obligaţiilor fiscale principale în termenul stabilit în decizia de impunere;
• depunerea cererii de anulare în 90 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.

Baza legala:Articol 27 Ordonanţa Guvernului 6/2019

Care este procedura de urmat

I. Debitorul poate depune o notificare (este opţional)) până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor


Avantajele depunerii notificării
➔ Organul fiscal:

  • verifică dacă debitorul şi-a îndeplinit obligaţiile declarative potrivit vectorului fiscal până la respectiva dată şi îl îndrumă, după caz, în îndeplinirea obligaţiilor declarative;
  • clarifică neconcordanţele cu contribuabilul
  • efectuează stingerile, compensările şi orice alte operaţiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligaţiilor bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale;
  • eliberează din oficiu, în termen de 5 zile lucrătoare de la notificare, certificatul de atestare fiscală
  • emite decizie de amânare la plată a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor;
  • nu începe sau suspendă, după caz, procedura de executare silită pentru obligaţiile accesorii amânate la plată
  • nu stinge obligaţiile accesorii amânate la plată până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

Baza legala: Articol 28 Ordonanţa Guvernului 6/2019


➔ Se pot efectua plăţi ale obligaţiilor care reprezintă condiţie pentru anulare din sumele indisponibilizate prin poprire

Baza legala: Articol 29 Ordonanţa Guvernului 6/2019


II. Debitorul depune cererea de anulare până cel târziu la 15.12.2019


Prevederile privind amânarea la plata a accesoriilor, neînceperea/ suspendarea executării silite, ordinea specială de stingere sunt aplicabile şi pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii de anulare a accesoriilor şi data emiterii deciziei de soluţionare a cererii

Baza legala:

Articol 24 alin. (d) Ordonanţa Guvernului 6/2019
Articol 28 alineat (5) Ordonanţa Guvernului 6/2019


În cazul în care nu se depune notificare accesoriile care pot fi anulate şi care au fost achitate se restituie.

Baza legala:Articol 28 alineat (8) Ordonanţa Guvernului 6/2019

III. Dacă sunt îndeplinite toate condiţiile organul fiscal emite decizia de anulare a accesoriilor


În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiilor organul fiscal emite decizia de respinere a cererii de anulare

Baza legala: Articol 30 Ordonanţa Guvernului 6/2019

Prevederi speciale privind debitorii care beneficiază de eşalonare la plată
Debitorii care beneficiază de eşalonarea la plată la data intrării în vigoare a OG nr. 6/2019 (08.08.2019) precum şi cei care obţin eşalonarea după această dată:
• pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligaţiilor principale declarate suplimentar prin declaraţii rectificative, celor stabilite suplimentar prin decizii de impunere de către organele de inspecţie fiscală, şi celor stinse la data de 31.12.2018 dacă sunt îndeplinite condiţiile cerute pentru aceste situaţii şi îşi pot menţine eşalonarea la plată;
• pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligaţiilor principale restante la 31.12.2018 dacă finalizează eşalonarea până la 15.12.2019. Accesoriile incluse în ratele de eşalonare cu termene de plată după 08.08.2019 achitate odată cu plata ratei de eşalonare se restituie.

Baza legala: Articol 31 Ordonanţa Guvernului 6/2019

Prevederi speciale privind debitorii care au cereri de rambursare

Debitorii care, la data de 15.12.2019 inclusiv, au cereri de rambursare în curs de soluţionare pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal respinge total sau parţial rambursarea, beneficiază de anularea accesoriilor dacă achită obligaţiile bugetare de care depinde anularea, nestinse prin compensare cu sumele individualizate în cererea de rambursare, în 30 de zile de la data comunicării deciziei prin care se respinge rambursarea.

Baza legala: Articol 34 Ordonanţa Guvernului 6/2019

Articole similare

Comentariul tau aici