Autorizatia de functionare SSM si alte obligatii ale angajatorilor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Obligatiile angajatorilor cu privire la securitatea si sanatatea in munca sunt reglementate de Legea 319/2006 (Legea securitatii si sanatatii in munca).

Potrivit art. 13 al acestei legi, angajatorii au următoarele obligații:
a) sa adopte, din faza de cercetare, proiectare și execuție a construcțiilor, a echipamentelor de muncă, precum și de elaborare a tehnologiilor de fabricație, soluții conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea și sănătatea în munca, prin a căror aplicare să fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare și de imbolnavire profesională a lucrătorilor;
b) sa întocmească un plan de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător condițiilor de muncă specifice unității;
c) să obțină autorizația de funcționare din punctul de vedere al securității și sănătății în munca, înainte de începerea oricărei activități, conform prevederilor legale;
d) sa stabilească pentru lucrători, prin fișa postului, atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul securității și sănătății în munca, corespunzător funcțiilor exercitate;
e) sa elaboreze instrucțiuni proprii, în spiritul prezentei legi, pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în munca, ținând seama de particularitățile activităților și ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor;
f) să asigure și sa controleze cunoașterea și aplicarea de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și de protecție stabilit, precum și a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în munca, prin lucrătorii desemnați, prin propria competența sau prin servicii externe;
g) sa ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării și instruirii lucrătorilor, cum ar fi afișe, pliante, filme și diafilme cu privire la securitatea și sănătatea în munca;
h) să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în munca, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum și asupra măsurilor de prevenire și de protecție necesare;
i) sa ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifica;
j) sa angajeze numai persoane care, în urma examenului medical și, după caz, a testarii psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează sa o execute și să asigure controlul medical periodic și, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării;
k) sa țină evidenta zonelor cu risc ridicat și specific;
l) să asigure funcționarea permanenta și corecta a sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsura și control, precum și a instalațiilor de captare, reținere și neutralizare a substanțelor nocive degajate în desfășurarea proceselor tehnologice;
m) să prezinte documentele și sa dea relațiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor;
n) să asigure realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;
o) sa desemneze, la solicitarea inspectorului de muncă, lucrătorii care să participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor;
p) sa nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afară de cazurile în care menținerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viața accidentaților și a altor persoane;
q) să asigure echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor;
r) să asigure echipamente individuale de protecție;
s) sa acorde obligatoriu echipament individual de protecție nou, în cazul degradării sau al pierderii calităților de protecție.

Potrivit prevederilor Normei metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, aprobată prin HG 1425/2006, nu se autorizează:

a) persoanele juridice pentru care autorizarea funcţionării, inclusiv din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, se efectuează în temeiul Legii nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative  cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului;

b) persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale pentru care procedura de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării este reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. (ITM Salaj)

Inspectoratele teritoriale de muncă autorizează următoarele categorii de persoane juridice:

• instituţii  publice;                                             

• primării;

• unităţi de învăţământ;

• cabinete notariale, de avocaţi, de medicină, de experți contabili, etc.;

• ONG-uri.

În vederea autorizării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, angajatorul are obligaţia să depună la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea o cerere, completată în două exemplare semnate în original de către angajator. Cererea va fi însoţită de:

a) copii de pe actele de înfiinţare;

b) declaraţia pe propria răspundere din care rezultă că pentru activităţile declarate sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Inspectoratul teritorial de muncă  înregistrează cererea de autorizare, verifică actele depuse și eliberează un certificat constatator în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.

Certificatul constatator emis dă angajatorului dreptul să desfășoare activitățile pentru care a obținut certificatul.

Cum se sanctioneaza nerespectarea prevederilor de mai sus?

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei încălcarea dispozițiilor prevazute anterior la lit. b), c), p) și r).

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei încălcarea dispozițiilor art. 13 lit. a), d)-f), h)-m) și o).

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.500 lei la 7.000 lei încălcarea dispozițiilor art. 13 lit. q) și s).

Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei  incalcarea dispozitiilor art. 13 lit. g)

Articole similare

Comentariul tau aici