Ce este devizul de lucrari- cine il reglementeaza si in ce context se foloseste?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In primul rand trebuie sa mentionam ca devizul de lucrari NU este un document reglementat de O 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

Cu toate acestea, foarte frecvent, in practica intalnim acest document, in special in domeniul constructiilor.

Ce reprezinta?

Devizul este un document care sintetizeaza cheltuielile cu materialele şi a forţa de muncă necesare pentru executarea unei lucrări. Acesta stabileste costul unei constructii sau lucrari, pe baza lui urmand sa aiba loc decontarea lucrarilor executate. Din perspectiva clientului, devizul permite un control mai bun al costurilor si o imagine asupra stadiului de executie a lucrarilor.

Cine il reglementeaza?

Devizul este mentionat in Hotararea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. Este o reglementare care vizeaza proiectele de investitii finantate din fonduri publice, insa poate fi utilizat ca reper si in cazul proiectelor finantate din fonduri private.

Potrivit acestei reglementari, exista devizul general si devizul pe obiect:

  • Devizul general este partea componentă a studiului de fezabilitate sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, prin care se stabilește valoarea totală estimativă, exprimată în lei, a cheltuielilor necesare realizării unui obiectiv de investiții. Devizul general se structurează pe capitole și subcapitole de cheltuieli. În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu cheltuielile estimate aferente realizării obiectului/obiectelor de investiție din cadrul obiectivului de investiții.
  • Devizul pe obiect stabilește valoarea estimativă a obiectului din cadrul obiectivului de investiții și se obține prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul.

Structura devizului general

Potrivit actului normativ mentionat, devizul general are urmatoarea structura:

Secţiunea 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului
1.1. Obținerea terenului
Cuprinde cheltuielile efectuate pentru:
a) cumpărarea de terenuri;
b) plata concesiunii (redevenței) pe durata realizării lucrărilor;
c) exproprieri și despăgubiri;
d) schimbarea regimului juridic al terenului;
e) scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol;
f) cheltuieli de aceeași natură, prevăzute de lege.
1.2. Amenajarea terenului
Cuprinde cheltuielile efectuate pentru pregătirea amplasamentului și care constau în:
a) demolări;
b) demontări;
c) dezafectări;
d) defrișări;
e) colectare, sortare și transport la depozitele autorizate al deșeurilor rezultate;
f) sistematizări pe verticală;
g) accesuri/drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin;
h) drenaje;
i) epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiția de bază);
j) devieri de cursuri de apă;
k) strămutări de localități;
l) strămutări de monumente istorice;
m) descărcări de sarcină arheologică sau, după caz, protejare în timpul execuției obiectivului de investiții (în cazul executării unor lucrări pe amplasamente ce fac parte din Lista monumentelor istorice sau din Repertoriul arheologic național);
n) lucrări pentru pregătirea amplasamentului.
1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială
Cuprinde cheltuielile efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, de exemplu:
a) plantare de copaci;
b) reamenajare spații verzi;
c) reintroducerea în circuitul agricol a suprafețelor scoase temporar din uz;
d) lucrări/acțiuni pentru protecția mediului.
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților (devieri rețele de utilități din amplasament)

Secţiunea a 2-a Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții
Cuprinde cheltuielile aferente lucrărilor pentru asigurarea cu utilitățile necesare a funcționării obiectivului de investiție, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități, precum:
a) alimentare cu apă;
b) canalizare;
c) alimentare cu gaze naturale;
d) agent termic;
e) energie electrică;
f) telecomunicații;
g) drumuri de acces;
h) căi ferate industriale;
i) alte utilități.


Secţiunea a 3-a Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
3.1. Studii
Cuprinde cheltuielile pentru:
3.1.1. studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție;
3.1.2. raport privind impactul asupra mediului;
3.1.3. studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.
3.2. Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații
Cuprinde toate cheltuielile necesare pentru elaborarea documentațiilor și obținerea avizelor:
a) obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism;
b) obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare;
c) obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie;
d) obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă;
e) întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară;
f) obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;
g) obținerea avizului de protecție civilă;
h) avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu;
i) alte avize, acorduri și autorizații.
3.3. Expertizare tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2)
3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor
3.5. Proiectare
Cuprinde cheltuielile pentru:
3.5.1. tema de proiectare;
3.5.2. studiu de prefezabilitate;
3.5.3. studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general;
3.5.4. documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor;
3.5.5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție;
3.5.6. proiect tehnic și detalii de execuție.
3.6. Organizarea procedurilor de achiziție
Cuprinde cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice:
a) cheltuieli aferente întocmirii documentației de atribuire și multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanți);
b) cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea și diurna membrilor desemnați în comisiile de evaluare;
c) anunțuri de intenție, de participare și de atribuire a contractelor, corespondență prin poștă, fax, poștă electronică în legătură cu procedurile de achiziție publică;
d) cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții publice.
3.7. Consultanță
Cuprinde cheltuieli efectuate pentru:
3.7.1. managementul de proiect pentru obiectivul de investiții;
3.7.2. auditul financiar.
3.8. Asistență tehnică
Cuprinde cheltuielile efectuate pentru:
3.8.1. asistență tehnică din partea proiectantului:
a) pe perioada de execuție a lucrărilor;
b) pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții;
3.8.2. dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat.


Secţiunea a 4-a Cheltuieli pentru investiția de bază
4.1. Construcții și instalații
Cuprinde cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție.
Proiectantul va delimita obiectele de construcții din cadrul obiectivului de investiții și va nominaliza cheltuielile pe fiecare obiect.
Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcție se regăsesc în devizul pe obiect.
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
Cuprinde cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora.
Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
Cuprinde cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale.
Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.
4.4. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport
Cuprinde cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor care nu necesită montaj, precum și a echipamentelor de transport, inclusiv tehnologic.
Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.
4.5. Dotări
Cuprinde cheltuielile pentru procurarea de bunuri care intră în categoria mijloacelor fixe sau obiectelor de inventar, precum: mobilier, dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecția muncii.
Cheltuielile se desfășoară pe obiecte de construcție.
Dotările se cuprind în devizul general în baza fundamentării privind necesitatea și oportunitatea finanțării acestora, întocmită de autoritatea contractantă și aprobată de către autoritatea administrației publice centrală competentă din domeniul căreia se realizează investiția publică.
4.6. Active necorporale
Cuprinde cheltuielile cu achiziționarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licențe, know-how sau cunoștințe tehnice nebrevetate.


Secţiunea a 5-a Alte cheltuieli
5.1. Organizare de șantier
Cuprinde cheltuieli necesare în vederea creării condițiilor de desfășurare a activității de construcții-montaj, din punct de vedere tehnologic și organizatoric.
5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier
Cuprinde cheltuieli aferente realizării unor construcții provizorii sau amenajări în construcții existente, precum și cheltuieli de desființare a organizării de șantier:
a) vestiare/barăci/spații de lucru pentru personalul din șantier;
b) platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice;
c) grupuri sanitare;
d) rampe de spălare auto;
e) depozite pentru materiale;
f) fundații pentru macarale;
g) rețele electrice de iluminat și forță;
h) căi de acces auto și căi ferate;
i) branșamente/racorduri la utilități;
j) împrejmuiri;
k) panouri de prezentare;
l) pichete de incendiu;
m) cheltuieli pentru desființarea organizării de șantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 “Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială” din structura devizului general;
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier
Cuprinde cheltuielile pentru:
a) obținerea autorizației de construire/desființare aferente lucrărilor de organizare de șantier;
b) taxe de amplasament;
c) închirieri semne de circulație;
d) întreruperea temporară a rețelelor de transport sau distribuție de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulației rutiere, feroviare, navale sau aeriene;
e) contractele de asistență cu poliția rutieră;
f) contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă și cu unități de salubrizare;
g) taxe depozit ecologic;
h) taxe locale;
i) chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public;
j) cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții/intervenții, operațiune care constituie obligația executanților, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.3 “Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială” din structura devizului general;
k) costul energiei electrice și al apei consumate în incinta organizării de șantier pe durata de execuție a lucrărilor;
l) costul transportului muncitorilor nelocalnici și/sau cazarea acestora;
m) paza șantierului;
n) asigurarea pompierului autorizat;
o) cheltuieli privind asigurarea securității și sănătății în timpul execuției lucrărilor pe șantier.
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului
Cuprinde, după caz:
5.2.1. comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare;
5.2.2. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;
5.2.3. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor.;
5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare.
5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute
Cheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției.
Cheltuielile diverse și neprevăzute se estimează procentual, din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ale devizului general, astfel:
a) 10% în cazul executării unui obiectiv/obiect nou de investiții;
b) 20% în cazul executării lucrărilor de intervenției la construcție existentă.
5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate
Cuprinde cheltuielile pentru publicitate și informare, inclusiv pentru diseminarea informațiilor de interes public.


Secţiunea a 6-a Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1. Pregătirea personalului de exploatare
Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/școlarizării personalului în vederea utilizării corecte și eficiente a utilajelor și tehnologiilor.
6.2. Probe tehnologice și teste
Cuprinde cheltuielile aferente execuției probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepție, omologărilor.
În situația în care se obțin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferența dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor și veniturile realizate din acestea.

Articole similare

Comentariul tau aici