Cel mai util ghid de calcul a profitului impozabil – cheltuieli nedeductibile/deductibile limitat si venituri neimpozabile

Profitul contabil reprezinta profitul brut , respectiv acel profit din  care nu s-au dedus cheltuielile nedeductibile si  veniturile neimpozabile.

Relatie de calcul:

Profit contabil (Rezultat contabil) = Venituri totale – Cheltuieli totale

Profitul fiscal este numit si profit impozabil, respectiv acel profit contabil din care s-au dedus cheltuielile nedeductibile si veniturile neimpozabile.

Relatie de calcul:

Profit fiscal (Rezultat fiscal) = Rezultat contabil – Venituri neimpozabile + Cheltuieli nedeductibile fiscal

 

Potrivit prevederilor codului fiscal,  exista o serie de venituri care sunt neimpozabile la calculul impozitului pe profit astfel :

1.dividendele primite de la o persoană juridică română sau de la o persoană juridică străină plătitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit, situată într-un stat terţ cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri daca sunt indeplinite 2 conditii :

-persoana care primeşte dividendele deţine minim 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende;

-detinerea sa fie pe o perioadă neîntreruptă de 1 an

2.diferenţele favorabile de valoare a titlurilor de participare, înregistrate ca urmare a încorporării rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se deţin titluri de participare.

3.veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere

4.veniturile din reducerea sau anularea provizioanelorpentru care nu s-a acordat deducere

5.veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile

6.veniturile din restituirea ori anularea unor dobânzişi/sau penalităţi de întârziere pentru care nu s-a acordat deducere

7.veniturile reprezentând anularea rezervei înregistrate ca urmare a participării în natură la capitalul altor persoane juridice;

8.veniturile dinvânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română sau la o persoană juridică străină situată într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă la data vânzării/cesionării inclusiv contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de un an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare.

9.veniturile din impozitul pe profit amânat determinat și înregistrat de către entitatile care aplica IFRS.

10.veniturile reprezentând modificarea valorii juste a investiţiilor  imobiliare/activelor biologice, ca urmare a evaluării ulterioare utilizând modelul bazat pe valoarea justă de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS. Aceste sume sunt impozabile concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor investiţii imobiliare/active biologice, după caz;

11.veniturile din lichidarea unei alte persoane juridice române sau unei persoane juridice străine situate într-un stat cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă la data începerii operaţiunii de lichidare, potrivit legii, contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de 1 an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice supuse operaţiunii de lichidare.

12.veniturile neimpozabile, prevăzute expres în acorduri şi memorandumuri aprobate prin acte normative.

 

Potrivit prevederilor codului fiscal nu sunt deductibile urmatoarele cheltuieli:

1.cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat

2.dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările şi penalităţile, datorate către autorităţile române/străine, potrivit prevederilor legale;

3.cheltuielile cu bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost încheiate contracte de asigurare, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă

4.cheltuielile cu TVA aferentă bunurilor acordate salariaţilor sub forma unor avantaje în natură, dacă valoarea acestora nu a fost impozitată prin reţinere la sursă;

5.cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la bază un document justificativ, potrivit legii, prin care să se facă dovada efectuării operaţiunii sau intrării în gestiune;

6.cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile;

7.cheltuielile cu contribuţiile plătite peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate prin acte normative;

8.cheltuielile cu primele de asigurare plătite de angajator, în numele angajatului, care nu sunt incluse în veniturile salariale ale angajatului;

9.cheltuielile cu serviciile de management, consultanţă, asistenţă sau alte prestări de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestării acestora în scopul activităţilor desfăşurate şi pentru care nu sunt încheiate contracte.

10.cheltuielile înregistrate în evidenţa contabilă, care au la bază un document emis de un contribuabil inactiv al cărui certificat de înregistrare fiscală a fost suspendat în baza ordinului preşedintelui ANAF.

 

Potrivit Codului de Procedura Fiscala, urmatoarele cheltuieli au deductibilitate limitata:

 • Cheltuielile de protocol in limita unei cote de  2% ce se aplica asupra diferentei dintre veniturile impozabile si cheltuielile aferente veniturilor impozabile, altele decat cheltuielile de protocol  si cheltuielile cu impozitul pe profit.
 • Rezerva legala este deductibila in limita unei cote de 5% aplicata asupra profitului contabil, inainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pana ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat sau din patrimoniu, dupa caz, potrivit legilor de organizare si functionare. In cazul in care aceasta este utilizata pentru acoperirea pierderilor sau este distribuita sub orice forma, reconstituirea ulterioara a rezervei nu mai este deductibila la calculul profitului impozabil.
 • Suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice
 • Cheltuielile sociale, in limita unei cote de pana la 2%, aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. Intra sub incidenta acestei limite, cu prioritate, ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru inmormantare, ajutoarele pentru boli grave sau incurabile si protezele, precum si cheltuielile pentru functionarea corespunzatoare a unor activitati ori unitati aflate in administrarea contribuabililor: gradinite, crese, servicii de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale si al accidentelor de munca pana la internarea intr-o unitate sanitara, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti, pentru scolile pe care le au sub patronaj, precum si alte cheltuieli efectuate in baza contractului colectiv de munca. În cadrul acestei limite, pot fi deduse si cheltuielile reprezentand: tichete de cresa acordate de angajator in conformitate cu legislatia in vigoare, cadouri in bani sau in natura oferite copiilor minori si salariatilor, cadouri in bani sau in natura acordate salariatelor, costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora, ajutoare pentru salariatii care au suferit pierderi in gospodarie si contributia la fondurile de interventie ale asociatiei profesionale a minerilor, ajutorarea copiilor din scoli si centre de plasament
 • Perisabilitatile, in limitele stabilite de organele de specialitate ale administratiei centrale, impreuna cu institutiile de specialitate, cu avizul Ministerului Finantelor Publice
 • Cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori, potrivit legii
 • Cheltuielile cu dobanda si diferentele de curs valutar, in limitele prevazute de lege
 • Amortizarea, in limita prevazuta de lege
 • Cheltuielile efectuate in numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 400 euro intr-un an fiscal, pentru fiecare participant.
 • Cheltuielile cu primele de asigurare voluntara de sanatate, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 250 euro intr-un an fiscal, pentru fiecare participant.
 • Cheltuielile pentru functionarea, intretinerea si repararea locuintelor de serviciu situate în localitatea unde se afla sediul social sau unde societatea are sedii secundare, deductibile în limita corespunzatoare suprafetelor construite prevazute de Legea locuintei nr. 114/1996 , republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, care se majoreaza din punct de vedere fiscal cu 10%.
 • Cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente unui sediu aflat in locuinta proprietate personala a unei persoane fizice, folosita si in scop personal, deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor puse la dispozitia societatii in baza contractelor incheiate intre parti, in acest scop.
 • Cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere si de administrare ale persoanei juridice, deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane cu astfel de atributii.

Articole similare

Comentariul tau aici