Compensarea- material DGRFP Iasi

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Material informativ DGRFP Iasi

Creanțele fiscale se sting prin plată, compensare, executare silită, scutire, anulare, prescripție, dare în plată și prin alte modalități prevăzute expres de lege.
Prin compensare se sting creanțele statului sau unităților administrativ teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat cu creanțele debitorului reprezentând sume de rambursat, de restituit sau de plată de la buget, până la concurența celei mai mici sume, când ambele părți dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât și pe cea de debitor, cu condiția ca respectivele creanțe să fie administrate de aceeași autoritate
publică, inclusiv unitățile subordonate acesteia.
Compensarea se efectuează de către organul fiscal competent în a cărui administrare se află contribuabilul.
Creanțele debitorului se compensează cu obligații datorate aceluiași buget, urmând ca din diferența rămasă să fie compensate obligațiile datorate altor bugete, în mod proporțional.
Compensarea operează de drept la data la care creanțele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide și exigibile.
Compensarea se constată de către organul fiscal competent, la cererea debitorului sau din oficiu.
Dispozițiile art. 165 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, privind ordinea stingerii datoriilor sunt aplicabile în mod corespunzător.
Organul fiscal competent comunică debitorului decizia cu privire la efectuarea compensării, în termen de 7 zile de la data efectuării operațiunii.
Se compensează, în condițiile prezentului articol, suma negativă a taxei pe valoarea adăugată din decontul de taxă cu opțiune de rambursare depus de reprezentantul unui grup fiscal constituit potrivit Codului fiscal cu obligațiile fiscale ale membrilor grupului fiscal, în următoarea ordine:
a) obligațiile fiscale ale reprezentantului grupului fiscal;
b) obligațiile fiscale ale celorlalți membri ai grupului fiscal, la alegerea organului fiscal central.
Dispoziţiile privind ordinea de stingere prin compensare se aplică în mod corespunzător şi în cazul grupului fiscal constituit în domeniul impozitului pe profit, dacă drept urmare a depunerii declaraţiei anuale consolidate privind impozitul pe profit rezultă o
sumă de restituit.

Articole similare

Comentariul tau aici