Contributia la sanatate datorata de persoanele fizice incepand cu 2023- cf OG 16/2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

Modificarile aduse de OG 16/2022 asupra contributiei la sanatate sunt:

1.In ce priveste baza de calcul a CASS se introduc in aceasta veniturile prevăzute mai jos, pentru partea care depășește plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat:

 1. prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate potrivit legii, altele decât cele prevăzute la art. 139 alin. (1) lit. j), în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizația de delegare/detașare, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice;
 2. contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajații proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în alte situații decât cea prevăzută la lit. s) pct. 4, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masă/persoană/zi, prevăzută la data acordării, în conformitate cu legislația în vigoare. La stabilirea plafonului lunar care nu se cuprinde în baza de calcul al contribuției de asigurări sociale nu se ia în calcul numărul de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu sau se află în concediu de odihnă/medical/delegare. Prin hrană se înțelege hrana preparată în unități proprii sau achiziționată de la unități specializate. Prevederile nu sunt aplicabile angajaților care beneficiază de tichete de masă, în conformitate cu legislația în vigoare;
 3. cazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziția angajaților proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată/persoană, acordate în condițiile prevăzute la art. 76 alin. (4^1) lit. c);
 4. contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern, sau primite în baza unor legi speciale și/sau finanțate din buget, în limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentând nivelul unui câștig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate;
 5. contribuțiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cele reprezentând contribuții la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislația privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entități autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
 6. primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoană;
 7. sumele acordate în condițiile prevăzute la art. 76 alin. (4^1) lit. g) angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă, pentru partea care depășește plafonul lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă.
  Ordinea includerii veniturilor prevăzute la pct. 1-7 în plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat se stabilește de angajator.

2.Se modifica baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează urmatoarele tipuri de venit:

 • venituri din activități independente
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuale
 • venituri din asocierea cu o persoană juridică
 • venituri din cedarea folosinței bunurilor
 • venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură
 • venituri din investiții
 • venituri din alte surse.

Astfel, persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute mai sus, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, vor datora contribuția de asigurări sociale de sănătate dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 6 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice.

Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe țară, după caz, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice, se efectuează prin cumularea veniturilor prevăzute mai sus după cum urmează:
a) venitul net/brut sau norma de venit din activități independente;
b) venitul net din drepturi de proprietate intelectuală;
c) venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice;
d) venitul brut, venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor
e) venitul și/sau câștigul net din investiții. În cazul veniturilor din dobânzi se iau în calcul sumele încasate, iar în cazul veniturilor din dividende se iau în calcul dividendele încasate, distribuite începând cu anul 2018;
f) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură.
g) venitul brut și/sau venitul impozabil din alte surse.

Baza de calcul a CASS o reprezinta:

a) nivelul a 6 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 și 12 salarii minime brute pe țară;
b) nivelul de 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 de salarii minime brute pe țară;
c) nivelul de 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice, în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe țară.

Observam aici o noua categorie care va avea de platit CASS – si anume cei care obtin venituri care depasesc 6 salarii minime dar nu depasesc 12 salarii minime.

Pana acum, acestia nu datorau CASS si nu aveau obligatia depunerii declaratiei unice.

Potrivit noilor modificari, vor datora CASS = 10%* 6 salarii. Raportandu-ne la salariul minim actual, contributia anuala datorata va fi de 10% *6* 2.550 lei = 1.530 lei.

Aceste prevederi se aplică începând cu veniturile aferente anului 2023.

Articole similare

Comentariul tau aici