Cum se va realiza anularea din oficiu a inregistrarii in scop de TVA a persoanelor cu risc fiscal ridicat?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In 03.03.2021 ANAF a publicat un proiect legislativ care reglementeaza noua procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal.

Iata care va fi procedura:

 1. Organul fiscal anulează, din oficiu, în temeiul art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activității economice în România, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerțului, prezintă risc fiscal ridicat.
 1. (1) Procedura se aplică persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat, în urma selecției efectuată, în mod automat, prin intermediul aplicației informatice dezvoltată la nivel central, în baza criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal prevăzute în anexa nr. 6 la normele metodologice.
  (2) Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal prevăzute în anexa nr. 6 la normele
  metodologice au alocat un punctaj negativ. Punctajul final care determină nivelul riscului fiscal se calculează prin însumarea punctajelor aferente fiecărui criteriu de risc la care se adaugă 100 de puncte.
  (3) Persoana impozabilă prezintă risc fiscal ridicat dacă punctajul obținut este mai mic de 51 de puncte.
  (4) Selecția prevăzută la alin. (1) nu cuprinde persoanele impozabile care se regăsesc în listele întocmite de compartimentul de specialitate, cu ajutorul aplicației informatice, în aplicarea procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA aprobată prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru anularea înregistrării în scopuri
  de TVA și nici persoanele impozabile care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a) din Codul fiscal.
 2. (1) Dacă pe parcursul procedurii de evaluare au fost identificate persoane impozabile care îndeplinesc cel puțin una dintre condițiile de scoatere din evidență prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a) – e) din Codul fiscal, compartimentul de evaluare procedează la sistarea procedurii și transmiterea către compartimentul de specialitate a listei cuprinzând persoanele impozabile
  respective.
  (2) Compartimentul de evaluare procedează potrivit dispozițiilor de la alin. (1) și în situația în care la nivelul organului fiscal au fost identificate persoane impozabile care îndeplinesc condițiile de scoatere din evidență prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. f) și g) din Codul fiscal. (3) Înainte de luarea deciziei de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate asigură exercitarea, de către contribuabil, a dreptului de a fi ascultat, potrivit prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală. Persoana impozabila are dreptul să își exprime punctul de vedere sau să notifice despre renunțarea la acest drept, precum și să transmită informațiile, documentele și probele suplimentare considerate relevante în susținerea cauzei, prin intermediul poștei electronice, fără a mai fi necesară prezența acesteia la sediul organului fiscal competent, caz în care persoana impozabilă va comunica organului fiscal adresa de e-mail utilizată în relația cu acesta. Compartimentul de specialitate va indica în cadrul notificării adresa de e-mail a organului fiscal utilizată în procesul audierii.
 1. (1) Persoanele impozabile aflate în situația prevăzută la pct. 2 alin. (1) care nu se regăsesc într-o altă situație de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) din Codul fiscal, sunt înștiințate de către compartimentul de evaluare cu privire la posibilitatea de ași exprima punctul de vedere asupra faptelor și împrejurărilor relevante în luarea deciziei,
  precum și de a prezenta date, informații și documente în susținerea cauzei.
  (2) În vederea îndeplinirii obligației prevăzute la alin. (1), compartimentul de evaluare aplică dispozițiile pct. 9 alin. (1) – (3) și alin. (5) din anexa nr. 2 la ordin. În cazul în care audierea are loc prin intermediul poștei electronice persoana impozabilă, precum și compartimentul de evaluare vor avea în vedere dispozițiile pct. 3 alin. (3).
  (3) Dacă persoana impozabilă prezintă în cadrul audierii date, informații, precum și documente care sunt de natură să determine modificarea nivelului riscului fiscal întrucât acestea au legătură cu cauza astfel încât să rezulte că persoana impozabilă nu se încadrează în categoria persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat, compartimentul de evaluare întocmește
  un referat care cuprinde propunerea de menținere a calității de persoana înregistrată în scopuri de TVA.
  (4) Dacă persoana impozabilă nu prezintă în cadrul audierii date, informații, precum și documente, sau datele, informațiile și documentele prezentate nu sunt de natură să determine modificarea nivelul riscului fiscal întrucât acestea nu au legătură cu cauza astfel încât să rezulte că persoana impozabilă nu se încadrează în categoria persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat, compartimentul de evaluare întocmește un referat care cuprinde propunerea de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.
  (5) Dacă persoana impozabilă prezintă în cadrul audierii date, informații, precum și documente care au legătură cu cauza dar care impun efectuarea unor verificări faptice și documentare ce pot determina modificarea nivelului riscului fiscal, compartimentul de evaluare transmite motivat solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA și documentația care a stat la baza analizei, structurilor cu atribuții de control competente.
  (6) În urma verificărilor efectuate, structurile cu atribuții de control competente care au efectuat verificarea, transmit compartimentului de evaluare o adresă care va cuprinde mențiuni referitoare la confirmarea sau infirmarea riscului fiscal, inclusiv motivele de fapt și temeiul de drept. Compartimentul de evaluare întocmește, în baza adresei primite de la structurile cu atribuții de control competente, referatul cu propunerea de anulare sau de menținere a calității de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA. (7) Dacă persoana impozabilă refuză explicit audierea în cadrul căreia poate să își exprime punctul de vedere cu privire la decizia ce urmează a fi luată sau nu răspunde la cele doua termene consecutive stabilite în vederea audierii, compartimentul de evaluare întocmește un referat care cuprinde propunerea de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.
 1. În situația prevăzută la pct. 4 alin. (5), compartimentul de evaluare poate solicita, după caz, înainte de transmiterea către structurile cu atribuții de control competente a documentației analizate, prezența persoanei impozabile la sediul organului fiscal competent în vederea clarificării nivelului riscului fiscal. În cazul în care persoana impozabilă prezintă probe suplimentare de natură să determine modificarea nivelului riscului fiscal astfel încât să rezulte că aceasta nu se încadrează în categoria persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat, compartimentul de evaluare întocmește un referat care cuprinde propunerea de menținere a calității de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA. În cazul în care persoana impozabilă nu se prezintă la sediul organului fiscal competent sau acesta nu prezintă probe
  suplimentare de natură să determine modificarea nivelului riscului fiscal, compartimentul de evaluare procedează potrivit celor prevăzute la pct. 4 alin. (5) – (6).
 2. În urma aplicării dispozițiilor pct. 4 și 5, compartimentul de evaluare transmite către:
  a) compartimentul de specialitate referatul cu propunerea de anulare, în vederea emiterii de către acesta a deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. Referatul trebuie să cuprindă motivele de fapt și de drept care stau la baza acestei propuneri.
  b) persoana impozabilă analizată înștiințarea cu privire la menținerea calității de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.
 3. Compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal, întocmește următoarele documente:
  a) referatul prin care propune, pentru persoana impozabilă prevăzută la pct. 3 alin. (1) – (2), anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA și a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA;
  b) proiectul Deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuța corespunzătoare. Decizia se întocmește pe baza referatului elaborat potrivit lit. a), respectiv pct. 6 lit. a), cu menționarea motivelor de fapt și de drept care au stat la baza deciziei adoptate. Modelul și conținutul deciziei sunt stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală prin care se aprobă procedura de modificare, din oficiu, a
  vectorului fiscal cu privire la TVA.
 4. Documentele prevăzute la pct. 7 se verifică și se avizează de șeful compartimentului de specialitate și de conducătorul adjunct al unității fiscale, în situația în care în structura unității fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul și decizia se înaintează spre aprobare conducătorului unității fiscale.
 1. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este data comunicării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. Cu aceeași dată se anulează și certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.
 2. Decizia privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA se întocmește în două exemplare, din care un exemplar, semnat numai de conducătorul unității fiscale, se comunică persoanei impozabile, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
 3. Împotriva deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din același act normativ.
 4. După anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate procedează la înscrierea persoanei impozabile în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, a fost anulată și aplică, potrivit reglementărilor legale în vigoare, procedura de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, în cazul persoanelor impozabile care figurează în acest registru la data anulării înregistrării în scopuri de TVA.

Articole similare

Comentariul tau aici