Formularul 205 pdf -publicat in 20.01.2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Formularul 205 – Declaraţie  informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investii, pe beneficiari de venit, conform OPANAF nr. 18/10.01.2023( începând cu anul de raportare 2022) a fost publicat în 20.01.2023 pe site-ul ANAF.

Termenul de depunere este 28 februarie 2023.

Instructiuni de completare

INSTRUCȚIUNI
privind completarea formularului 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile
din investiții, pe beneficiari de venit“, cod 14.13.01.13/I
I. Depunerea declarației

Declarația se completează și se depune de către plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului, potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), pentru următoarele tipuri de venituri:
a) venituri din dividende;
b) venituri din dobânzi;
c) venituri din lichidarea unei persoane juridice;
d) venituri din pensii;
e) venituri din premii;
f) venituri din jocuri de noroc;
g) venituri din alte surse, altele decât cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal;
h) venituri din activități independente prevăzute la art. 68^2 din Codul fiscal și venituri din alte surse prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal.

Declarația se depune și de intermediarii/societățile de administrare a investițiilor/societățile de investiții autoadministrate pentru câștigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, definit potrivit legii, cu excepția veniturilor neimpozabile, potrivit Codului fiscal.

În cazul în care, în cursul anului, la nivelul aceluiași plătitor, au fost efectuate plăți privind mai multe tipuri de venituri, se completează un singur formular.

Pentru fiecare tip de venit plătit se generează, în același formular, câte un tabel, înscriindu-se datele corespunzătoare pe beneficiari de venit, aferente anului de raportare.

Termenul de depunere a declarației
5.1. Declarația se completează și se depune anual:
a) până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat;
b) ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declarația depusă anterior, acesta completează și depune o declarație rectificativă, în condițiile art. 105 și 170 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, situație în care se va înscrie „X“ în căsuța prevăzută în acest scop.
5.2. Declarația rectificativă se întocmește pe tipuri de venit și va cuprinde numai pozițiile corectate, declarate eronat în declarația inițială, sau pozițiile care, în mod eronat, nu au fost cuprinse în declarația inițială.
5.3. În cazul în care declarația se corectează prin eliminarea unei poziții declarate eronat în declarația inițială, se va proceda astfel:
a) în tabelul de la cap. IV „Date informative privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit, altele decât cele de la cap. V“, generat pe tipuri de venit, se vor înscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declarația inițială, iar la col. 7-10 se va înscrie cifra „0“ (zero);
b) în tabelul de la cap. V „Date informative privind impozitul pe veniturile din dividende“ se vor înscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declarația inițială, iar la col. 3-6 se va înscrie cifra „0“ (zero).

Organul fiscal central competent
6.1. Declarația se depune la organul fiscal central la care plătitorii de venituri sunt înregistrați în evidența fiscală.
6.2. În cazul plătitorilor de venit nerezidenți care desfășoară activități pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, declarația se depune la organul fiscal central pe a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent desemnat, potrivit legii.

Modul de depunere a declarației
7.1. Declarația se completează cu ajutorul programului de asistență și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
7.2. Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.
II. Completarea declarației

Perioada de raportare
În rubrica „Anul“ se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2021) anul pentru care se completează declarația.

Căsuța „Declarație rectificativă“ se completează cu X în cazul declarațiilor rectificative.

Căsuța „Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală“ se completează cu X în situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența a obligațiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal.

În caseta „Cod de identificare fiscală a succesorului“ se înscrie codul de identificare fiscală a succesorului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

Cap. I „Date de identificare a plătitorului de venit“
5.1. În caseta „Cod de identificare fiscală“ se înscrie codul de identificare fiscală al plătitorului de venit, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
5.2. În situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/ entităților care și-au încetat existența a obligațiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, se înscrie codul de identificare fiscală al entității care și-a încetat existența.
5.3. În situația în care declarația se completează de către un împuternicit, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală al persoanei ale cărei obligații sunt îndeplinite, precum și datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica „Funcția/Calitatea“ din formular se înscrie „Împuternicit“.
5.4. În cazul în care plătitorul de venit are calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul „RO“.
5.5. În rubrica „Denumire/Nume, prenume“ se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele plătitorului de venit.
5.6. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al plătitorului de venit.

Cap. II „Date recapitulative“
6.1. Tabelul se generează cu ajutorul programului de asistență și reprezintă situația centralizatoare a datelor declarate la cap. IV și V pe tipuri de venit.
6.2. Col. 2-6 se completează cumulat, pe tipuri de venit.

Cap. III „Date privind natura veniturilor“
7.1. Se înscrie (selectează) tipul de venit plătit, corespunzător tipului de venit cuprins în lista de la cap. I „Depunerea declarației“, pct. 1 și 2.
7.2. Categoria „Venituri din jocuri de noroc“ se selectează în cazul veniturilor din jocuri de noroc pentru care impozitul pe venit se calculează prin reținere la sursă de către organizatorii sau plătitorii de venituri, impozitul fiind final.
7.2.1. Declarația cuprinde și impozitul pe veniturile realizate de nerezidenți la jocurile de noroc practicate în România.
7.3. Categoria „Venituri din alte surse, altele decât cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal“ se selectează în cazul veniturilor din alte surse pentru care impozitul pe venit se calculează prin reținere la sursă de către plătitorii de venituri, impozitul fiind final, altele decât cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal.
7.4. În categoria „Venituri din activități independente prevăzute la art. 68^2 din Codul fiscal și venituri din alte surse prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal“ se cuprind veniturile prevăzute la art. 68^2 și art. 114 alin. (2) lit. k^1) din Codul fiscal, realizate de către contribuabili, alții decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau moștenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, ca urmare a valorificării dreptului de creanță dobândit în legătură cu măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România potrivit prevederilor Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare.

Cap. IV „Date informative privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit, altele decât cele de la cap. V“
Pentru fiecare tip de venit plătit se generează, în același formular, câte un tabel, înscriindu-se datele corespunzătoare, pe beneficiari de venit.
Col. 1 – se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se numele și prenumele persoanelor fizice pentru care plătitorul de venit a reținut impozit la sursă și/sau a efectuat plata veniturilor.
Col. 2 – se completează, după caz, „rezident“ sau „nerezident“, potrivit situației fiecărui beneficiar de venit de la momentul realizării venitului.
Col. 3 – se completează numai în situația beneficiarilor de venit nerezidenți, înscriindu-se statul al cărui rezident este persoana nerezidentă la momentul realizării venitului.
Col. 4 – se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
Col. 5 – se înscrie codul de identificare fiscală al beneficiarului de venit nerezident, emis de autoritatea fiscală din statul al cărui rezident este persoana fizică nerezidentă.
Col. 6 – se completează numai în cazul persoanelor fizice nerezidente care obțin venituri din transferul titlurilor de valoare pentru care, în convenția de evitare a dublei impuneri încheiată între România și statul de rezidență al persoanei fizice nerezidente, nu este menționat dreptul de impunere pentru România și respectiva persoană prezintă intermediarului certificatul de rezidență fiscală. În această situație se înscrie „x“ la poziția corespunzătoare beneficiarului de venit.
Col. 7 – se înscrie suma reprezentând totalul câștigurilor înregistrate de fiecare beneficiar de venit în anul de raportare din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, definit potrivit legii.
Col. 8 – se înscrie suma reprezentând totalul pierderilor înregistrate de fiecare beneficiar de venit în anul de raportare din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, definit potrivit legii.
Col. 9 – se înscrie baza de calcul al impozitului, reprezentând totalul venitului impozabil realizat de fiecare beneficiar de venit într-un an fiscal.

Baza de calcul al impozitului se determină de plătitorul de venit, corespunzător regulilor prevăzute pentru fiecare tip de venit, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

Coloana se completează numai pentru categoriile de venituri prevăzute la cap. I „Depunerea declarației“ pct. 1 lit. b)-h).
Col. 10 – se înscrie suma reprezentând totalul impozitului pe venit calculat și reținut în cursul anului pentru fiecare beneficiar de venit.

Impozitul pe venit se calculează de plătitorul de venit, corespunzător regulilor prevăzute pentru fiecare tip de venit, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

Coloana se completează numai pentru categoriile de venituri prevăzute la cap. I „Depunerea declarației“ pct. 1 lit. b)-h).

Cap. V „Date informative privind impozitul pe veniturile din dividende“ se completează de către plătitorii de venituri din dividende, pentru fiecare persoană fizică beneficiară.
Col. 1 – se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se numele și prenumele persoanelor fizice.
Col. 2 – se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
Col. 3 – se înscrie, pe fiecare beneficiar de venit, suma reprezentând totalul venitului distribuit din dividende, într-un an fiscal.
Col. 4 – se înscrie, pe fiecare beneficiar de venit, suma reprezentând totalul venitului plătit acționarilor sau asociaților din dividendele distribuite, într-un an fiscal.
Col. 5 – se înscrie, pe fiecare beneficiar de venit, suma reprezentând baza de calcul al impozitului, într-un an fiscal.
Col. 6 – se înscrie, pe fiecare beneficiar de venit, suma reprezentând totalul impozitului pe venit calculat și reținut în cursul anului.
Impozitul aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora se cuprinde în declarația aferentă perioadei în care s-a aprobat distribuirea dividendelor.

Articole similare

Comentariul tau aici