GHID pentru inregistrarea unei marci -OSIM– 2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

OSIM- Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci a publicat un scurt ghid pentru inregistrarea unei marci in anul 2021.

https://osim.ro/ghiduri/scurt-ghid-pentru-inregistrarea-unei-marci-2021/

Pentru a înregistra ca marcă o denumire (sau un slogan), însoţită sau nu de un element figurativ (desen), este necesar să completaţi un formular tip: – cererea pentru înregistrarea unei Mărci pe cale naţională şi să achitaţi taxele prevăzute în O.G. nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare – anexa 4. Anexa poate fi accesată pe link-ul: https://osim.ro/…/Taxe-proprietate-industriala-valabile-incepand-cu-01-ianuarie-2021. Formularul se găseşte pe site-ul nostru www.osim.ro şi se completează obligatoriu pe calculator (nu se primeşte completat de mână). Completarea lui se poate face prin două modalităţi:

A) on-line, accesând pe site-ul nostru, de la capitolul “Mărci şi indicaţii geografice”, link-ul: https://osim.ro/e-osim-ro/cereri-online/cerere-de-marca/. Înainte de a începe completarea formularului trebuie să achitaţi taxele de depunere a cererii şi de publicare a acesteia (ambele pe un singur ordin de plată). Având în vedere că pentru a se închide aplicaţia şi a primi număr de depozit (număr de cerere) este necesar să precizaţi numărul ordinului de plată cu care s-au achitat taxele menţionate. Vă rugăm să-l scanaţi şi să-l adăugaţi în fişier. Reproducerea grafică a mărcii (dacă este cazul) trebuie să fie obligatoriu în format gif sau jpeg.

B) accesarea formularului în format pdf, din rubrica “Formulare”, sau din rubrica “Mărci şi indicaţii geografice”
(accesarea acestui formular se face prin utilizarea browser-ului Internet Explorer); dacă optaţi pentru această variantă formularul trebuie depus la OSIM, în două exemplare, direct sau prin poştă cu confirmare de primire. Formularul se poate trimite si pe adresa de e-mail depunericereriPIosim.ro.

Odată cu depunerea cererii va trebui să achitaţi taxa de depunere a acesteia în valoare de 49 lei și taxa de publicare a ei, care are valoarea de 146 lei pentru mărcile alb-negru şi 487 lei pentru mărcile color; dacă depuneţi cererea direct la sediul OSIM, taxele se achită la casieria instituţiei, dacă o trimiteţi prin poştă va trebui să ataşaţi la cerere o copie a ordinului de plată din care să reiasă achitarea taxelor menţionate.

ATENTIE ! Neplata acestor taxe odată cu depunerea cererii duce la neacordarea datei de depozit !

După acordarea datei de depozit cererile se publică în format electronic, în maxim 7 zile. Data publicării reprezintă data de la care timp de 2 luni pot fi depuse observaţii pe motive absolute de refuz, în conformitate cu art. 5 alin (1) din lege.

În maxim 30 de zile de la depunerea cererii de înregistrare de marcă, trebuie achitată taxa pentru examinarea pe fond (în cazul neplăţii taxelor in termen se considera ca titularul a renunţat la înregistrarea mărcii si cererea se respinge).

Valoarea taxei de examinare urmează a fi stabilită în funcţie de felul în care arată marca şi de numărul de clase pentru care se solicită înregistrarea. Clasele menţionate se referă la obiectul de activitate pentru care se solicită protecţia prin marcă şi se găsesc în Clasificarea Internaţională a Produselor şi Serviciilor – clasificarea Nisa – EDIŢIA a 11-a/2021. Este necesar să precizați strict produsele și/sau serviciile pentru care solicitați înregistrarea mărcii. În cazul în care treceți titlul clasei, se va interpreta ca incluzând toate produsele și serviciile acoperite de sensul literal al indicației sau a termenului respectiv. Dacă nu sunteţi sigur de încadrarea claselor, puteţi trece la rubrica corespunzătoare din formular descrierea activităţii dvs., urmând să facă clasificarea examinatorii de la Serviciul Examinare Preliminară Mărci, contra unei taxe de 146 lei.

În conformitate cu O.G. nr. 41/1998 menţionată anterior, taxele de examinare pentru o clasă sunt următoarele:

– pentru mărcile individuale:
marca verbală: 536 lei;
marca combinată/figurativă/tridimensională alb/negru: 682 lei;
marca combinată/figurativă/tridimensională cu culori revendicate: 1071 lei.
Pentru fiecare clasă suplimentară se plăteşte suma de 243 lei.
– pentru mărcile colective sau de certificare:
marca verbală: 1899 lei;
marca combinată /figurativă/tridimensională alb/negru: 2191 lei;
marca combinată/figurativă/tridimensională cu culori revendicate: 2678 lei.
Pentru fiecare clasă suplimentară se plăteşte suma de 341 lei.
Pe site-ul nostru, la cap. „Mărci şi Indicaţii Geografice” este pus la punct un “Calculator privind plata taxelor pentru mărci şi indicaţii geografice”.

CONTUL O.S.I.M. (lei): RO05 TREZ 7032 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Sector 3, str. Cireşului, nr. 6, sector 3, Bucureşti;
cod fiscal: 4266081.

OSIM examinează pe fond o cerere de înregistrare marcă în 6 luni de la publicarea acesteia, cu condiţia achitării taxelor corespunzătoare şi decide admiterea sau respingerea înregistrării mărcii respective.

În termen de două luni de la data publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială – Secţiunea Mărci a admiterii cererii de înregistrare a mărcii, orice persoană interesată poate formula o opoziţie la înregistrarea mărcii pentru motivele relative de refuz prevăzute de art. 6 din lege, cu achitarea taxelor legale.

OSIM înscrie în Registrul mărcilor acele mărci admise la înregistrare pentru care s-a încheiat procedura de înregistrare. Certificatul de înregistrare a mărcii se eliberează cu condiția achitării taxei legale de 243 lei în termen de 30 de zile de la data notificării titularului privind încheierea procedurii de înregistrare a mărcii. În cazul neachitării taxei legale în termenul prevăzut, se consideră că titularul a renunţat la înregistrarea mărcii.

OPŢIONAL ! Odată cu cererea de înregistrare de marcă sau anterior depunerii cererii, puteţi solicita efectuarea unei cercetări documentare de către specialiştii din cadrul Serviciului Mărci. Scopul cercetării este de a afla dacă mai este înregistrată o marcă identică sau asemănătoare al cărei titular ar putea face observaţii/opoziţii la înregistrarea mărcii dvs., în perioada de doua luni de la data publicării. Veţi găsi formularul tip şi taxele corespunzătoare pe site-ul nostru la capitolul „Mărci şi indicaţii geografice”, rubrica „Servicii în domeniul mărcilor”. Formularul pentru cercetări documentare în domeniul mărcilor are inscripţionat în colţul din dreapta sus cuvântul „MĂRCI”, iar tarifele sunt cuprinse în Ordinul 137/26.11.2019.
Această cercetare documentară are doar caracter informativ pentru dvs. şi nu are nici o legătură cu procedura de examinare a cererii de înregistrare a mărcii. Răspunsul la cercetarea documentară este constituit dintr-o listă de mărci.
NU ESTE O DECIZIE! Decizia o veţi lua dvs., sau în cazul în care nu vă lămuriţi ce este de făcut, puteţi să apelaţi la serviciile unui consilier în proprietate industrială, autorizat de OSIM şi membru al CNCPIR.

Vă mai informăm că toate bazele în care OSIM execută cercetările documentare sunt publice şi pot fi accesate gratuit pe internet la următoarele adrese:
-registrul național de mărci: http://api.osim.ro:8080/tm-registry/
-registrul WIPO: https://www.wipo.int/madrid/monitor/en/
-registrul EUIPO: https://www.tmdn.org/tmview/welcome#/tmview

Mărcile înregistrate la OSIM sunt protejate numai pe teritoriul României.
Drepturile asupra mărcilor pot fi transmise prin cesiune sau licenţă, oricând în cursul duratei de protecţie a mărcii.
Marca este valabilă 10 ani începând cu data la care a fost depusă cererea de înregistrare şi poate fi reînnoită pentru oricâte de multe perioade de 10 ani.

Adresa OSIM este str. Ion Ghica nr. 5, Sector 3, Bucureşti, cod 030044.
Pentru orice alte informaţii din domeniul proprietăţii industriale, puteţi veni la sediul OSIM la Biroul Relaţii cu Publicul, parter – camera 2, puteţi scrie pe e-mail: registraturaosim.ro, puteţi suna la telefonul direct 0372 825 985 sau prin centrala 021/306.08.00 ÷ 29, interior 208 sau 284.

Capitalul propriu: calcul, exemple, facilitati fiscale 2021 – comanda de AICI

Articole similare

Comentariul tau aici