IAS 12 Impozitul pe profit

Obiectivul acestui standard este de a prescrie tratamentul contabil pentru impozitele pe profit . Principala problema aparuta in procesul de contabilizare a impozitului pe profit este felul in care se contabilizeaza consecintele fiscale curente si viitoare ale:

• recuperarii (decontarii ) viitoare a valorii contabile a activelor (datoriilor) ce sunt recunoscute in bilantul unei entitati si :
• tranzactiilor si altor evenimente ale perioadei curente ce sunt recunoscute in situatiile financiare ale unei entitati;

Este inerent ca la recunoasterea unui activ sau a unei datorii entitatea raportoare sa se astepte sa recupereze sau sa deconteze valoarea contabila a activului sau datoriei. Daca este probabil ca aceasta recuperare/decontare sa duca la efectuarea unor plati viitoare mai mari (sau mai mici) privind impozitele decat ar fi valoarea acestora daca o asemenea recuperare sau decontare nu ar avea consecinte fiscale , acest standard impune unei entitati sa recunoasca o datorie privind impozitul amanat (sau o creanta privind impozitul amanat ), cu anumite exceptii limitate.

De asemenea , standardul impune entitatii sa contabilizeze consecintele fiscale ale tranzactiilor si ale altor evenimente in acelasi fel in care inscrie in contabilitate tranzactiile si celelalte evenimente in sine. Astfel, pentru tranzactiile si evenimentele recunoscute ca profituri/pierdere orice efecte fiscale aferente se vor recunoaste si ele la profituri/pierderi. Pentru tranzactii si evenimente recunsocute direct in capital propriu, efectele fiscale vor fi recunoscute de asemenea direct in capitalul propriu.

Acest standard utilizeaza urmatorii termeni cu explicatia de mai jos:

profitul contabil : profitul sau pierderea dintr-o perioada inainte de scaderea cheltuielilor cu impozitul;

profitul impozabil (pierderea fiscala): profitul (pierderea) pentru o perioada determinat(a) in concordanta cu reguli stabilite de autoritatile fiscale , pe baza carora impozitul este platit (recuperabil);
impozitul curent : valoarea impozitului pe profit platibil (recuperabil) in raport cu profitul impozabil (pierderea fiscala) pe o perioada;

datoriile privind impozitul amanat : valorile impozitului pe profit , platibile in perioadele contabile viitoare , in cea ce priveste diferentele temporare impozabile.

creantele privind impozitul amanat : valorile impozitului pe profit , recuperabile in perioade contabile viitoare , in ceea ce priveste :

a) diferentele temporare deductibile;
b) reportarea pierderilor fiscale neutilizate;
c) reportarea creditelor fiscale neutilizate.

diferentele temporare : diferentele dintre valoarea contabila si a unui activ sau a unei datorii din bilant si baza fiscala a acestora. Ele pot imbraca forma unor :
diferente temporare impozabile : diferente temporare ce vor afea ca rezultat valori impozabile in determinarea profitului impozabil (sau a pierderii fiscale) al (a) perioadelor viitoare , atunci cand valoarea contabila a activului sau a datoriei este recuperata sau decontata ;
diferente temporare deductibile , care sunt acele diferente temporare ce vor avea ca rezultat valori ce sunt deductibile pentru determinarea profitului impozabil )sau a pierderii fiscale) al (a) prioadelor viitoare , atunci cand valoarea contabila a activului sau a datoriei este recuperate sau decontata.

Articole similare:

IAS 2 Stocuri

IAS 28 Investitii in entitati asociate

IAS 19 Beneficiile angajatilor

IAS 21 Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar

IAS 12 Impozitul pe profit

IAS 16 Imobiliazari corporale

IAS 24 Prezentarea informatiilor despre partile afiliate

IAS 38 Activele intangibile

IAS 10 Evenimente ulterioare datei bilantului

IAS 33 Rezultatul pe actiune

IAS 32 Instrumente financiare

IAS 18. Prestarea serviciilor

IAS 18. Vanzarea bunurilor

IAS 18. Dobanzi, redevente, dividende

IAS 18

Articole similare