Informatiile obligatorii din bonurile fiscale emise de AMEF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Bonul fiscal este documentul emis numai de aparatul de marcat electronic fiscal cu ocazia efectuării livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii şi cuprinde detalierea datelor referitoare la acestea, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate.

Tipărirea bonului fiscal se efectuează în următoarea structură:
a) antet;
b) conţinut;
c) parte finală.

Antetul bonului fiscal conţine cel puţin denumirea şi codul fiscal/codul unic de înregistrare ale utilizatorului, adresa de la locul de instalare a aparatului sau, după caz, menţiunea “comerţ ambulant” ori “taxi”.

Conţinutul bonului fiscal, cu excepţia bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de schimb valutar şi de taximetrie, cuprinde:
a) data, ora şi minutul emiterii bonului fiscal;
b) numărul de ordine al acestuia, la nivelul zilei de lucru;
c) numele sau codul operatorului;
d) denumirea fiecărui bun livrat sau a serviciului prestat;
e) preţul sau tariful unitar;
f) cantitatea;
g) valoarea pe fiecare operaţiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei acesteia;
h) valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată;
i) valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cotă;
j) valoarea totală a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată;
k) valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul.

Partea finală a bonului fiscal cuprinde logotipul şi seria fiscală a aparatului, iar în cazul când acesta operează în cadrul unui sistem de gestiune, numărul aparatului de marcat electronic fiscal.

Alte informatii utile:

  • Datele înscrise pe bonul fiscal trebuie să fie lizibile şi univoce.
  • Tipărirea datei se face numai în ordinea următoare: ziua, luna, anul.
  • Valorile se calculează cu minimum două zecimale.
  • Valorile tipărite şi afişate se rotunjesc la întreg, dacă este cazul, conform următoarei reguli:
    a) pentru valori mai mici de 0,50 de unităţi, rotunjire la întregul inferior;
    b) pentru valori egale sau mai mari de 0,50 unităţi, rotunjire la întregul superior

 

Articole similare