Inregistrarea PFA, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Potrivit OUG nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale și întreprinderile familiale, inregistrarea acestora la Registrul comertului necesita parcurgerea urmatoarelor criterii si urmatoarea documentatie in functie de caz.

  1. Orice persoană fizică, cetățean român sau cetățean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European, poate desfășura activități economice pe teritoriul României, în condițiile prevăzute de lege. Activitățile economice pot fi desfășurate în toate domeniile, meseriile, ocupațiile sau profesiile pe care legea nu le interzice în mod expres pentru libera inițiativă.
  2. Acestea au obligația să solicite oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal înregistrarea și autorizarea funcționării, înainte de începerea activității economice ca persoană fizică autorizată, denumită în continuare PFA, respectiv ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale.
  3. Reprezentantul întreprinderii familiale are obligația să solicite înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea funcționării înainte de începerea activității economice. În cazul în care acesta nu formulează cererea în termen de 15 zile de la încheierea acordului de constituire, oricare membru al întreprinderii familiale, care are capacitate deplină de exercițiu, poate să solicite înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea funcționării, cu respectarea prevederilor. În caz de nerespectare a termenului, este necesară încheierea unui nou acord de constituire.

În toate cazurile, cererea de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționării trebuie formulată în termen de 20 de zile de la încheierea acordului de constituire. În caz de nerespectare a acestui termen , este necesară încheierea unui nou acord de constituire.

Pot desfășura activități economice în una dintre formele: PFA, II sau IF, persoanele fizice care:

a) au capacitate deplină de exercițiu, cu excepția membrilor întreprinderii familiale ce nu au calitatea de reprezentant, care trebuie să aibă vârsta de cel puțin 16 ani;

b) nu au săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, contabile, vamale și de cele care privesc disciplina financiar-fiscală;

c) au un sediu profesional;

  • În cazul în care, potrivit unor prevederi legale speciale, pentru anumite activități economice este necesară îndeplinirea unor condiții de pregătire profesională și/sau de atestare a pregătirii sau experienței profesionale, atat PFA, II cat si IF trebuie să facă dovada îndeplinirii acestora.
  • Pentru stabilirea sediului profesional/punctelor de lucru este necesar ca persoana fizică titulară care se autorizează ca PFA, titularul întreprinderii individuale sau oricare membru al întreprinderii familiale, după caz, să prezinte înscrisul care atestă dreptul de folosință asupra imobilului cu destinație de sediu profesional/punct de lucru.
  • Dacă la sediul profesional, imobil cu destinație de locuință, nu se desfășoară nicio activitate economică, persoana fizică titulară a PFA, titularul întreprinderii individuale sau membrul întreprinderii familiale care are dreptul de folosință asupra imobilului depune o declarație pe propria răspundere, sub semnătură privată, prin care atestă faptul că la sediul profesional nu desfășoară activitate economică, în acest caz nefiind necesare formalitățile prevăzute de art. 42 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare.
  • Cererea de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționării va fi însoțita de urmatoarele documente:

1. Carte de identitate sau pașaport – fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;

2. Înscris care atestă dreptul de folosință asupra sediului profesional/punctului de lucru – orice act juridic care conferă dreptul de folosință și/sau atestă afectațiunea specială a spațiului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;

3. Declarație pe propria răspundere olografă privind îndeplinirea condițiilor legale pentru desfășurarea activităților ca persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială;

4. Declarație pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condițiilor legale de funcționare prevăzute de legislația specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii;

5. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale;

6. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă experiența profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale.

Dacă documentele depuse în susținerea cererii sunt incomplete, directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal sau persoana desemnată dispune prin rezoluție motivată acordarea unui termen de maximum 15 zile pentru completarea acestora. Termenul va fi comunicat solicitantului pe loc, dacă este prezent, precum și prin afișare/postare pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului, iar rezoluția se afișează la sediul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și pe site-ul ONRC. În toate cazurile se vor indica documentele care urmează să fie depuse până la termenul acordat. La cererea motivată a solicitantului, termenul de 15 zile poate fi prelungit o singură dată cu maximum 15 zile. Termenul de 15 zile se calculează fără a se lua în considerare ziua în care a început și ziua în care s-a împlinit.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile legale, directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal sau persoana desemnată dispune prin rezoluție motivată respingerea cererii de înregistrare în registrul comerțului și de autorizare a funcționării pentru persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială solicitantă, precum și a înregistrării declarației-tip pe propria răspundere date conform Legii nr. 359/2004, cu termenul de eliberare a certificatului de înregistrare și, după caz, a certificatului de înscriere de mențiuni este de 3 zile lucrătoare, calculat de la data înregistrării cererii sau, după caz, de la data completării cererii cu documentele solicitate.

  • Certificatul de înregistrare, conținând codul unic de înregistrare, este documentul care atestă înregistrarea în registrul comerțului, autorizarea funcționării, precum și luarea în evidență de către autoritatea fiscală competentă.
  • O persoană poate avea câte un singur certificat de înregistrare pentru statutul juridic, respectiv cel de PFA, titular de întreprindere individuală sau membru al unei întreprinderi familiale pentru care a fost autorizată.

Schimbarea sediului profesional și/sau a obiectului principal de activitate se înregistrează la oficiul registrului comerțului. În cazul schimbării sediului profesional în alt județ, directorul oficiului registrului comerțului sau persoana desemnată, la care este înregistrată PFA, II sau IF, va aproba, prin aceeași rezoluție, schimbarea sediului profesional în alt județ, înregistrarea în registrul comerțului de la noul sediu și radierea înregistrării din registrul comerțului de la vechiul sediu, dispunând efectuarea înregistrărilor în registrul comerțului.

Punctele de lucru se înregistrează în registrul comerțului, cu respectarea dispozițiilor privind sediul profesional.

PFA, titularul II și reprezentantul IF vor ține contabilitatea în partidă simplă, potrivit reglementărilor privind organizarea și conducerea evidenței contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil.

Articole similare

Comentariul tau aici