Investitii financiare pe termen lung

Conform Ordinului 3055/2009, la evaluarea investiţiilor financiare pe termen lung este utilizată regula generală de evaluare aferentă imobilizărilor financiare. Acestea se evaluează la cost sau valoarea din contract, mai puţin ajustările pentru pierdere de valoare.

Valoarea justă a valorilor mobiliare pe termen lung (de cotaţie) la data bilanţului se prezintă doar în notele explicative la situaţiile financiare.

Exemplu privind înregistrarea intereselor de participare ca urmare a participării în natură (imobilizări corporale) a unei societăţi comerciale la capitalul social al altei societăţi comerciale.

S.C. ”X” SRL participă la capitalul social al S.C. ”Y’’ SRL nou-înfiinţate, cu un echipament tehnologic a cărui valoare de aport determinată de un profesionist calificat în evaluare a fost stabilită la 170.000 lei. Această participaţie îi asigură un procent de control mai mare de 20%.

Caracteristici echipament:

– valoarea de înregistrare contabilă: 180.000 lei;

– durata de utilizare economică a echipamentului este: 6 ani;

amortizare calculată: 30.000 lei.

În contabilitatea SC ”X’’ SRL

a) Înregistrarea titlurilor de participare în limita valorii neamortizate a utilajului:

% = 2131 Echipamente tehnologice, (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) 180.000 lei

2813 Amortizarea instalaţiilor mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor 30.000 lei

263 Interese de participare 150.000 lei

b) Înregistrarea valorii titlurilor de participare primite, care excede valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale (170.000 – 150.000):

263 Interese de participare = 1068 Alte rezerve/analitic distinct 20.000 lei

Entitatea cedează (vinde) jumătate din titlurile obţinute în urma participării la capitalul social, la o valoare negociată de 160.000 lei.

461 Debitori diverşi = 7641 Venituri din imobilizări financiare cedate 160.000 lei

6641 Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate = 263 Interese de participare 85.000 lei

1068 Alte rezerve/analitic distinct = 7641 Venituri din imobilizări financiare cedate 10.000 lei

Exemplu privind tratamentul contabil, în situaţiile financiare individuale, al titlurilor cu venit variabil, cotate şi necotate, achiziţionate de entitate şi păstrate pe termen lung

La data de 15.01.2010 entitatea A a achiziţionat:

– de pe piaţa reglementată, un număr de 2.000 acţiuni ale entităţii B, reprezentând 55% acţiuni în capitalul social al acestei societăţi, la un preţ unitar de 100 lei/acţiune

– 1.000 acţiuni la Instituţia de Credit C, societate nelistată, reprezentând 25% din capitalul acesteia, la un preţ unitar negociat de 1.000 lei/acţiune

Entitatea intenţionează să păstreze titlurile pe termen lung (mai mult de un an).

În funcţie de procentul de control corespunzător titlurilor deţinute la entităţile B şi C, entitatea A clasifică imobilizările financiare concretizate în titluri cotate ca fiind acţiuni deţinute la entităţile afiliate, iar cele necotate, interese de participare.

În contabilitate, entitatea A va efectua următoarele înregistrări:

1. La 15.01.2010

Achiziţia titlurilor cotate şi necotate:

261 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate/analitic entitatea B = 2691 Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţile afiliate 200.000 lei (2.000×100)

263 Interese de participare/analitic entitatea C = 2692 Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare 1.000.000 lei (1.000×1.000)

Achitarea contravalorii lor:

% = 5121 Conturi la bănci în lei 1.200.000 lei

2691 Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţile afiliate 200.000 lei

2692 Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare 1.000.000 lei

2. La 31.12.2010 (la data bilanţului)

Entitatea A constată următoarele:

– Valoarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare a acţiunilor cotate deţinute la societatea B este de 95 lei/acţiune, ceea ce indică o pierdere de valoare;

– Instituţia de credit C a intrat în incapacitate de plată, iar Banca Centrală i-a retras autorizaţia de funcţionare la data de 01.12.2010 şi s-a declanşat procedura falimentului; drept urmare, pentru acţiunile necotate se înregistrează o pierdere de valoare, estimată la 50%.

În urma evaluării titlurilor deţinute, entitatea A va efectua următoarele înregistrări:

– acţiunile cotate se ajustează cu valoarea de 10.000 lei (2.000 x 5)

6863 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare = 2961 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate/analitic entitatea B 10.000 lei

– acţiunile necotate se ajustează cu valoarea de 500.000 lei (50% x 1.000.000)

6863 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare = 2962 Ajustări pentru pierderea de valoare a intereselor de participare/analitic entitatea C 500.000 lei

3. La 15.06.2011

Entitatea B comunică entităţii A că, în conformitate cu hotărârea adunării generale, se majorează capitalul social al entităţii B cu rezervele existente în soldul contului 1068 ”Alte rezerve”. Drept urmare, se înregistrează o creştere a valorii nominale a acţiunilor societăţii B cu 9 lei/acţiune.

Entitatea A va înregistra pentru acţiunile pe care le deţine la entitatea B, plusul de valoare nominală de 18.000 lei (2.000 x 9) rezultat ca urmare a majorării capitalului social, prin articolul contabil:

261 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate/analitic entitatea B = 1068 Alte rezerve/analitic Acţiuni entitatea B 18.000 lei

4. La 31.12.2011 (la data bilanţului)

Entitatea A constată următoarele:

– valoarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare a unei acţiuni cotate aferente entităţii B este de 112 lei (în contabilitate, creşterea de valoare la imobilizări financiare nu se înregistrează, ci se prezintă în notele explicative la situaţiile financiare anuale);

– ajustarea reflectată anterior rămâne fără obiect şi este reluată la venituri;

– lichidarea Instituţiei de Credit C este în curs de desfăşurare; drept urmare, pentru acţiunile necotate se înregistrează o pierdere suplimentară de valoare, estimată la 20% din valoarea iniţială a acestora.

Înregistrarea reluării la venituri a ajustării constituite pentru imobilizările financiare, deţinute la entitatea B:

2961 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate/analitic entitatea B = 7863 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 10.000 lei

Înregistrarea pierderii suplimentare de valoare de 200.000 lei (20% x 1.000.000) pentru acţiunile instituţiei de credit C:

6863 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare = 2962 Ajustări pentru pierderea de valoare a intereselor de participare/analitic entitatea C 200.000 lei

5. La 15.03.2012

Entitatea A primeşte o comunicare din partea lichidatorului Instituţiei de credit C că, în urma procesului de lichidare, s-a virat suma de 300.000 lei aferentă acţiunilor deţinute de entitatea A.

La aceeaşi dată, entitatea A hotărăşte să vândă titlurile deţinute la entitatea B, la preţul de 130 lei/acţiune, tranzacţia fiind efectuată pe piaţa reglementată.

În contabilitatea entităţii A se înregistrează:

– trecerea pe cheltuieli a contravalorii acţiunilor deţinute la Instituţia de credit C:

6641 Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate = 263 Interese de participare/analitic entitatea C 1.000.000 lei

– anularea ajustărilor cumulate de 700.000 lei (500.000 + 200.000) ca urmare a înregistrării pierderii de valoare:

2962 Ajustări pentru pierderea de valoare a intereselor de participare/analitic entitatea C = 7863 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 700.000 lei

– încasarea sumei de 300.000 lei, virată de lichidator:

5121 Conturi la bănci în lei = 768 Alte venituri financiare 300.000 lei

– vânzarea celor 2.000 de titluri deţinute la entitatea B, la un preţ unitar de 130 lei/acţiune rezultând o valoare de 260.000 lei (2.000 x 130):

461 Debitori diverşi = 7641 Venituri din imobilizări financiare cedate 260.000 lei

– scăderea din gestiune a titlurilor la valoarea de 218.000 lei (2.000 x 100 + 18.000) având în vedere totodată şi valoarea de 18.000 lei (2.000 x 9) înregistrată în capitaluri, corespunzătoare majorării ulterioare a capitalului social al societăţii B:

6641 Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate = 261 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate/analitic entitatea B 218.000 lei

– reluarea rezervei la venituri:

1068 Alte rezerve/analitic Acţiuni entitatea B = 7641 Venituri din imobilizări financiare cedate 18.000 lei

– încasarea sumelor aferente vânzării de 260.000 lei:

5121 Conturi la bănci în lei = 461 Debitori diverşi 260.000 lei

Articole similare

One Thought to “Investitii financiare pe termen lung”

  1. […] Articol Contzilla, Contabilitate, fiscalitate, monografii contabile, IAS […]

Comentariul tau aici