Modificari aduse Ordinul 1802/2014 de Ordinul 166/2017 cu aplicare din 31.01.2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi s-au competat de Ordinul 166/2017 după cum urmează:
“1. Punctul 116 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“116. – În cazul în care se efectuează reevaluarea, în notele explicative trebuie prezentate următoarele informaţii:
a) dacă a fost implicat un evaluator autorizat, potrivit legii;
b) pentru fiecare categorie de imobilizări corporale reevaluată, valoarea contabilă care ar fi fost recunoscută dacă activele ar fi fost înregistrate la cost istoric;
c)surplusul din reevaluare, indicând modificarea aferentă perioadei.”
2. La punctul 141, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Imobilizările trebuie să facă obiectul ajustărilor de valoare, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare atribuibilă acestora la data bilanţului.
3. Punctul 224 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“224. – Prevederile pct. 223 referitoare la suportarea liniară a cheltuielilor, respectiv a veniturilor, pe durata contractului, se aplică şi în cazul stimulentelor acordate cu ocazia încheierii de contracte de închiriere sau de alte contracte care presupun acordarea de stimulente pentru atragerea chiriaşilor.”
4. La punctul 226 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“g) costurile de testare a funcţionării corecte a activului, după deducerea încasărilor nete provenite din vânzarea elementelor produse în timpul aducerii activului la amplasamentul şi condiţia de funcţionare (cum ar fi eşantioanele produse la testarea echipamentului). Din punct de vedere contabil, cheltuielile reprezentând costuri de testare şi veniturile menţionate mai sus se înregistrează distinct, în funcţie de natura acestora, diferenţa dintre cheltuielile şi veniturile respective urmând a fi înregistrată apoi pe seama activului în curs de construcţie (articol contabil 231 «Imobilizări corporale în curs de execuţie» = 722 «Venituri din producţia de imobilizări corporale»);”.
5. La punctul 238, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
“(4^1) Prevederile alin. (4) se aplică şi în cazul investiţiilor imobiliare pentru care nu au fost găsiţi încă chiriaşi.”
6. La punctul 276 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
“i) ansamblurile sau complexurile de locuinţe destinate vânzării.”
7. La punctul 310, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
“(6) Dobânzile şi penalităţile de întârziere, precum şi alte datorii de natură similară se recunosc fie în contul de profit şi pierdere, fie în rezultatul reportat, în funcţie de perioada căreia îi corespund şi cu respectarea prevederilor prezentelor reglementări.
8. După punctul 341 se introduce un nou punct, punctul 341^1, cu următorul cuprins:
“341^1. – (1) Asistenţa acordată de guvern se reflectă distinct în cadrul decontărilor cu bugetul statului.
(2) Asistenţa guvernamentală reprezintă acţiunile întreprinse de guvern cu scopul de a acorda beneficii economice specifice unei entităţi sau unei categorii de entităţi care îndeplinesc anumite criterii. În înţelesul prezentelor reglementări, asistenţa guvernamentală nu include beneficii care sunt oferite doar indirect, prin acţiuni ale guvernului care influenţează condiţiile generale de activitate economică, cum ar fi punerea la dispoziţie de infrastructură în zonele aflate în dezvoltare sau impunerea unor constrângeri comerciale entităţilor concurente.
(3) Guvernul are semnificaţia prevăzută la pct. 478 alin. (2).”
9. La punctul 392, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
“(3) Subvenţiile guvernamentale reprezintă asistenţa acordată de guvern sub forma unor transferuri de resurse către o entitate în schimbul conformării, în trecut sau în viitor, cu anumite condiţii referitoare la activitatea de exploatare a entităţii. Subvenţiile exclud acele forme de asistenţă guvernamentală cărora nu li se poate atribui, în mod rezonabil, o anumită valoare, precum şi acele tranzacţii cu guvernul care nu se pot distinge de operaţiunile comerciale normale ale entităţii.
10. La punctul 449, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
“(1^1) O promisiune de cumpărare nu generează contabilizarea de cheltuieli.”
11. La punctul 563, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Sunt supuse, de asemenea, auditului entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele 3 criterii:
a) totalul activelor: 16.000.000 lei;
b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;
c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.
Obligaţia de auditare pentru entităţile prevăzute la prezentul alineat se aplică atunci când acestea depăşesc limitele respective în două exerciţii financiare consecutive. De asemenea, entităţile respective sunt scutite de la obligaţia de auditare a situaţiilor financiare anuale dacă limitele a două dintre cele trei criterii menţionate nu sunt depăşite în două exerciţii financiare consecutive.”
12. La punctul 580, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
“(3) În general, nu este necesar ca o entitate activă în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare să prezinte dividendele plătite unui guvern ca acţionar comun sau obişnuit al entităţii respective dacă aceste dividende sunt plătite guvernului în aceleaşi condiţii ca şi celorlalţi acţionari. Cu toate acestea, entitatea va avea obligaţia de a prezenta dividendele plătite în locul drepturilor de producţie sau al redevenţelor.”
13. După punctul 592 se introduce un nou punct, punctul 592^1, cu următorul cuprins:
“592^1. – Entităţile obligate, potrivit prezentului capitol, să întocmească şi să publice anual un raport asupra plăţilor către guverne depun acel raport la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice odată cu situaţiile financiare anuale individuale, respectiv situaţiile financiare anuale consolidate, în condiţiile prevăzute la art. 36 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
14. În Planul de conturi general cuprins la punctul 594 se elimină contul 8031 “Imobilizări corporale luate cu chirie” şi se introduc conturile 4318 “Alte contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate”*1), 7865 “Venituri financiare din amortizarea diferenţelor aferente titlurilor de stat” şi 8031 “Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare”.
──────────
*1) În acest cont se înregistrează contribuţia datorată, potrivit legii, de alte persoane decât angajaţii, pentru asigurările sociale de sănătate.
──────────
15. La capitolul 16 “Funcţiunea conturilor” se elimină funcţiunea contului 8031 “Imobilizări corporale luate cu chirie” şi se introduce funcţiunea contului 8031 “Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare”:
“Contul 8031 «Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare»
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor corporale primite în leasing operaţional, cu chirie sau în baza altor contracte similare, încheiate în acest scop.
În debitul contului 8031 «Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare» se înregistrează, pe baza contractelor sau proceselor-verbale de închiriere, valoarea de inventar a imobilizărilor corporale respective primite, iar în credit, valoarea aceloraşi imobilizări corporale restituite titularilor pe baza proceselor-verbale de predare.
Soldul contului reprezintă valoarea de inventar a imobilizărilor corporale primite în leasing operaţional, cu chirie sau în baza altor contracte similare, existente la un moment dat.”
16. La capitolul 16 “Funcţiunea conturilor”, funcţiunea conturilor 431 “Asigurări sociale”, 8036 “Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate” şi 8039 “Alte valori în afara bilanţului” se modifică şi vor avea următorul cuprins:
Contul 431 «Asigurări sociale»
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind contribuţia angajatorului şi a personalului la asigurările sociale şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate.
Contul 431 «Asigurări sociale» este un cont de pasiv.
În creditul contului 431 «Asigurări sociale» se înregistrează:
– contribuţia angajatorului la asigurările sociale (645);
– contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (645);
– sume reprezentând alte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii (645);
– contribuţia personalului la asigurări sociale (421, 423);
– contribuţia personalului pentru asigurări sociale de sănătate (421, 423);
– contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată, potrivit legii, de alte persoane decât angajaţii (462).
În debitul contului 431 «Asigurări sociale» se înregistrează:
– sumele virate asigurărilor sociale şi asigurărilor sociale de sănătate (512);
– sumele datorate personalului, ce se suportă din asigurări sociale (423);
– sume reprezentând datorii privind asigurările sociale, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).
Soldul contului reprezintă sumele datorate asigurărilor sociale.
Contul 8036 «Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate»
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa datoriilor aferente imobilizărilor primite în leasing operaţional, cu chirie, precum şi a altor datorii asimilate, datorate de către entitate pentru bunurile luate în locaţie sau cu chirie, pentru care nu se recunoaşte o imobilizare necorporală.
În debitul contului 8036 «Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate» se înregistrează sumele reprezentând redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate, iar în credit, valoarea datoriilor de acest gen, efectiv plătite de către entitate.
Soldul contului reprezintă contravaloarea redevenţelor, locaţiilor de gestiune, chiriilor şi altor datorii asimilate pe care entitatea le are de plătit la un moment dat.
Contul 8039 «Alte valori în afara bilanţului»
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa bunurilor care au fost predate în leasing financiar de către entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing, a angajamentelor de cumpărare sau vânzare, aferente instrumentelor derivate, a mărfurilor primite în consignaţie, precum şi a altor valori în afara bilanţului decât cele cuprinse în conturile 8031-8038.
În debitul contului 8039 «Alte valori în afara bilanţului» se înregistrează alte valori obţinute în afara bilanţului, iar în credit, stingerea obligaţiilor entităţii în legătură cu aceste valori.
Soldul contului reprezintă alte valori în afara bilanţului, existente la un moment dat.”
ART. 13
În Planul de conturi general cuprins la punctul 228 din Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 şi 846 bis din 10 decembrie 2007, cu modificările ulterioare, se introduc conturile 107 “Patrimoniul privat”*2) şi 4318 “Alte contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate”*3).
──────────
*2) Acest cont apare doar la entităţile care deţin, potrivit legii, bunuri de natura patrimoniului privat.
*3) În acest cont se înregistrează contribuţia datorată, potrivit legii, de alte persoane decât angajaţii, pentru asigurările sociale de sănătate.”
──────────

Articole similare