Normele generale privind contabilitatea in partida simpla si documentele financiar-contabile

Baza legala:Ordinul nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă

Norme generale privind contabilitatea în partidă simplă şi documentele financiar-contabile sunt :

1. Contabilitatea în partidă simplă se ţine în limba română şi în moneda naţională.

2. Orice operaţiune economico-financiară se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza evidenţierii în contabilitatea în partidă simplă, dobândind astfel calitatea de document justificativ.

3. Documentele justificative care se evidenţiază în contabilitatea în partidă simplă angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit.

4. Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale:  denumirea documentului; denumirea/numele şi prenumele şi, după caz, sediul/adresa persoanei care întocmeşte documentul; numărul documentului şi data întocmirii acestuia; codul de înregistrare fiscală (când este cazul); menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare (când este cazul);  conţinutul operaţiunii economico-financiare şi, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării acesteia; datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate;  numele, prenumele şi semnătura persoanei care a întocmit documentul, după caz; alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiunilor efectuate.

5. În documentele financiar-contabile nu sunt admise ştersături, modificări sau alte asemenea procedee, şi nici lăsarea de spaţii libere între operaţiunile înscrise în acestea sau file lipsă.

6. Erorile se corectează prin tăierea cu o linie a textului sau a cifrei greşite, pentru ca acestea să poată fi citite, iar deasupra lor se scrie textul corect sau cifra corectă. Corectarea se face pe toate exemplarele documentului financiar-contabil şi se confirmă prin semnătura persoanei care a întocmit/corectat documentul, menţionându-se şi data efectuării corecturii.

7. În cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe baza cărora se primeşte, se eliberează sau se justifică numerarul, ori al altor documente pentru care normele de utilizare prevăd asemenea restricţii, documentul întocmit greşit se anulează şi se păstrează sau rămâne în carnetul respectiv.

8. Înscrierea datelor în documente se face cu cerneală, cu pastă de pix sau prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, după caz.

9. Pentru evidenţierea în contabilitatea în partidă simplă a operaţiunilor efectuate se utilizează următoarele registre contabile: Registrul-jurnal de încasări şi plăţi (cod 14-1-1/b) şi Registrul-inventar (cod 14-1-2/b).

10. Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat şi astfel completate, încât să permită în orice moment identificarea şi controlul operaţiunilor economico-financiare efectuate.

11. Registrul-jurnal de încasări şi plăţi (cod 14-1-1/b) serveşte la înregistrarea cronologică a tuturor sumelor încasate şi plătite, atât în numerar, cât şi prin conturi bancare.

12. Sumele înregistrate în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi (cod 14-1-1/b) se totalizează lunar.

13. Registrul-inventar (cod 14-1-2/b) serveşte la înregistrarea elementelor de natura activelor şi datoriilor inventariate.

14. Elementele patrimoniale se evidenţiază în contabilitate la valoarea de intrare, respectiv la cost de achiziţie, de producţie sau la preţul pieţei, în baza documentelor justificative care atestă dobândirea acestora.

15. Evidenţa imobilizărilor corporale (mijloace fixe) se ţine cu ajutorul Fişei mijlocului fix (cod 14-2-2).

16. Operaţiunile efectuate în valută se evidenţiază în contabilitate în moneda naţională, utilizându-se cursul de schimb valutar de la data efectuării operaţiunii.

Prin curs de schimb de la data efectuării operaţiunii se înţelege cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară anterioară operaţiunii, disponibil ca informaţie la momentul efectuării operaţiunii (încasare, plată, emitere de documente).

Sumele aferente operaţiunilor în valută se înregistrează în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi (cod 14-1-1/b) în lei, cu menţionarea în coloana de explicaţii a valorii în valută.

17. În condiţiile utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, în conformitate cu prevederile legale, documentul în baza căruia se înregistrează în contabilitate încasările zilnice este raportul fiscal de închidere zilnică, respectiv registrul special întocmit în condiţiile defectării aparatelor de marcat electronice fiscale.

18. În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente financiar-contabile, se vor lua măsuri de reconstituire a acestora, cu aplicarea prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008, cu completările ulterioare.

Citeste si :

Ce documente contabile utilizeaza PFA-urile ?

Articole similare

×
×