Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activitatii de audit financiar din 30.05.2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In MOF nr. 520/26.06.2019 a fost publicat Ordinul nr. 383/2019 pentru aprobarea Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activității de audit financiar .

Prevederi:

Art. 1
(1) Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, denumită în continuare ASPAAS, este autoritatea competentă în domeniul supravegherii în interes public a auditului statutar, potrivit prevederilor art. 2 pct. 6 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, și autoritatea competentă responsabilă pentru autorizarea auditorilor financiari și a firmelor de audit, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din actul normativ menționat.

(2) ASPAAS este autoritatea competentă responsabilă cu întocmirea, actualizarea și publicarea Registrului public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit, denumit în continuare Registrul public electronic sau RPE, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 162/2017.

(3) Înregistrarea în RPE conferă auditorilor financiari și firmelor de audit dreptul de a exercita activitatea de audit financiar.

Art. 2.

(1) Exercitarea activității de audit financiar este condiționată de obținerea vizei anuale eliberate de către autoritatea competentă ASPAAS, fiind interzisă exercitarea activității de audit financiar fără a deține această viză sau în baza unei alte vize decât a celei reglementate de către autoritatea competentă ASPAAS.

(2) Exercitarea activității de audit financiar fără viza anuală emisă de ASPAAS atrage răspunderea contravențională în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 162/2017 și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 162/2017.

(3) Viza anuală se eliberează, la cerere (anexa nr. 1a), în condițiile prezentelor norme, pentru auditorii financiari înregistrați în RPE ca auditori activi.

(4) Viza anuală se eliberează, la cerere (anexa nr. 1b), în condițiile prezentelor norme, pentru firmele de audit înregistrate în RPE.

(5) ASPAAS acordă viza anuală auditorului financiar activ, respectiv firmei de audit înregistrat/e în RPE sub condiție rezolutorie, astfel:

a) viza anuală eliberată de ASPAAS este valabilă și produce efecte în situația îndeplinirii de către auditorul financiar, respectiv de către firma de audit a cerințelor privind obținerea vizei prevăzute de prezentele norme, condiții asumate de către auditorul financiar, respectiv firma de audit prin auditorul financiar, reprezentantul legal al acesteia, la momentul acordării vizei, precum și pe parcursul perioadei de valabilitate a vizei;

b) auditorul financiar, respectiv firma de audit prin auditorul financiar, reprezentantul legal al acesteia, își asumă faptul că neîndeplinirea condițiilor de la lit. a) atrage, prin îndeplinirea condiției rezolutorii, desființarea retroactivă a vizei anuale de la momentul emiterii/constatării, după caz, auditorul financiar, respectiv firma de audit prin auditorul financiar, reprezentantul legal al acesteia, asumându-și consecințele legale ale desfășurării activității de audit financiar fără viză.

(6) Viza anuală eliberată de ASPAAS este valabilă și produce efecte doar pe perioada îndeplinirii condițiilor de acordare a acesteia.

Art. 3
Viza anuală obținută în anul curent este valabilă până la data de 30 iunie a anului următor sau până la anularea acesteia de către ASPAAS.

Art. 4. –
(1) Viza anuală se eliberează sub formă de viză electronică, denumită în continuare e-viză anuală.

(2) Auditorul financiar, respectiv firma de audit poate descărca e-viza anuală (anexa nr. 2a, respectiv anexa nr. 2b) de pe platforma online de raportare anuală (platforma online), pusă la dispoziție de către ASPAAS la adresa: www.raportare.aspaas.gov.ro.

Art. 5. –
E-viza anuală se identifică printr-o serie de identificare unică ce poate fi verificată în RPE disponibil pe site-ul ASPAAS.

Art. 6. –
În vederea eliberării e-vizei anuale auditorii financiari vor pune la dispoziția ASPAAS, prin intermediul platformei, în format electronic, o fotografie actuală de tip carte de identitate (3 cm/4 cm).

Art. 7

(1) E-viza anuală este utilizată de către auditorii financiari pentru a se legitima pe perioada de valabilitate a acesteia și constituie dovada înregistrării în RPE și confirmarea faptului că aceștia pot exercita activitatea de audit financiar.

(2) E-viza anuală este utilizată de către firmele de audit ca dovadă a înregistrării în RPE și confirmării faptului că acestea pot exercita activitatea de audit financiar.

Art. 8. –
(1) E-viza anuală acordă auditorilor financiari, respectiv firmelor de audit dreptul de a utiliza parafa profesională în formatul stabilit de ASPAAS, prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Parafa profesională prevăzută la alin. (1) se aplică pe rapoartele de audit financiar emise după data intrării în vigoare a prezentelor norme, iar pe rapoartele de audit statutar se aplică exclusiv această parafă.

(3) Parafa profesională a firmei de audit se aplică întotdeauna împreună cu parafa auditorului financiar care efectuează auditul în numele firmei de audit și care a fost declarat la ASPAAS ca partener-cheie.

Art. 9. –
Parafa profesională prevăzută la art. 8 alin. (1) nu se înstrăinează, nu se împrumută altor membri ai profesiei sau altor colaboratori și se folosește doar în scopul exercitării dreptului de semnătură.

Art. 10. –
(1) E-viza anuală pentru exercitarea activității de audit financiar poate fi solicitată de către auditorii financiari numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) respectarea de către auditorii financiari atât a condițiilor de autorizare în vigoare la momentul obținerii autorizării, cât și a celor de înregistrare în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit, la momentul înregistrării;

b) respectarea criteriilor de bună reputație și depunerea pe platformă a declarației privind respectarea criteriilor de bună reputație, semnată olograf sau cu semnătura electronică calificată, conform modelului din anexa la Normele privind buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari și a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 89/2018;

c) efectuarea formării profesionale conform reglementărilor ASPAAS și depunerea pe platforma online a declarației anuale privind îndeplinirea obligației de formare profesională continuă, semnată olograf sau cu semnătura electronică calificată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Normele privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 90/2018;

d) raportarea activității desfășurate pe parcursul anului calendaristic anterior celui în care se depune raportarea către ASPAAS, respectiv depunerea pe platforma online a raportului anual de activitate, completat la toate rubricile obligatorii. Formatul și conținutul raportului de activitate se aprobă de președintele ASPAAS, acesta putând fi actualizat ori de câte ori se consideră necesar;

e) depunerea pe platforma online a declarației pe propria răspundere, semnată olograf sau cu semnătura electronică calificată, prin care se asumă cunoașterea și îndeplinirea condițiilor de obținere a e-vizei conform prezentelor norme (anexa nr. 4);

f) îndeplinirea tuturor obligațiilor față de autoritatea competentă ASPAAS.

(2) Auditorul financiar are obligația notificării ASPAAS în cazul neîndeplinirii condițiilor de la alin. (1), în termen de 30 de zile de la neîndeplinirea unei condiții.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), auditorii financiari înregistrați în RPE ca auditori activi pe parcursul anului curent pot solicita e-viza anuală pentru exercitarea activității de audit financiar numai dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și e).

Art. 11. –
(1) E-viza anuală pentru exercitarea activității de audit financiar poate fi solicitată de către firmele de audit numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) respectarea de către firmele de audit a condițiilor legale de autorizare și depunerea pe platformă a declarației pe propria răspundere a reprezentantului legal, auditor financiar, semnată olograf sau cu semnătura electronică calificată, prin care se asumă cunoașterea și îndeplinirea condițiilor de obținere a e-vizei stabilite prin prezentele norme, inclusiv îndeplinirea de către firma de audit a condițiilor de autorizare impuse la art. 3 alin. (5) lit. b) -d) din Legea nr. 162/2017 (anexa nr. 5);

b) prin excepție de la prevederile lit. a), în cazul în care firma de audit nu mai îndeplinește condițiile de autorizare impuse la art. 3 alin. (5) lit. b) -d) din Legea nr. 162/2017, reprezentantul legal/auditorul financiar depune, în cel mult 3 luni de la data încetării îndeplinirii condiției, declarația pe propria răspundere, semnată olograf sau cu semnătura electronică calificată, din care rezultă condiția/condițiile care nu mai este/sunt îndeplinită/îndeplinite, precum și angajamentul remedierii situației în termenul stabilit de art. 6 alin. (4) din Legea nr. 162/2017 (anexa nr. 6);

c) respectarea criteriilor de bună reputație și depunerea pe platforma online a declarației privind respectarea criteriilor de bună reputație, semnată olograf sau cu semnătura electronică calificată, conform modelului prevăzut în anexa la Normele privind buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari și a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 89/2018;

d) raportarea activității desfășurate pe parcursul anului calendaristic anterior celui în care se depune raportarea către ASPAAS, respectiv depunerea pe platformă a raportului anual de activitate completat la toate rubricile obligatorii. Formatul și conținutul raportului de activitate se aprobă de președintele ASPAAS, acesta putând fi actualizat ori de câte ori se consideră necesar;

e) îndeplinirea tuturor obligațiilor față de autoritatea competentă ASPAAS;

f) cel puțin un auditor financiar dintre cei care efectuează auditul în numele firmei de audit, declarat la ASPAAS ca partener-cheie, trebuie să fie autorizat ca auditor financiar în România și să dețină e-viza aferentă anului pentru care firma de audit solicită e-viza.

(2) Firma de audit prin auditorul financiar, reprezentantul legal al acesteia, are obligația notificării ASPAAS în cazul neîndeplinirii condițiilor de la alin. (1).

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), firma de audit înregistrată în RPE pe parcursul anului curent poate solicita, prin auditorul financiar, reprezentantul legal, e-viza anuală pentru exercitarea activității de audit financiar numai dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a), c) și f).

Art. 12. –
(1) Toți auditorii financiari care în anul anterior celui în care se face raportarea au avut statutul de auditor activ, respectiv toate firmele de audit au obligația depunerii documentației pe platformă în vederea obținerii e-vizei anuale până la data de 15 mai a fiecărui an.

(2) Prin excepție de la termenul instituit la alin. (1), declarația privind îndeplinirea obligațiilor privind formarea profesională, respectiv declarația privind respectarea criteriilor de bună reputație se depun în termenele prevăzute de Normele privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 90/2018, respectiv în Normele privind buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari și a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 89/2018.

(3) Prin excepție de la termenul instituit la alin. (1), auditorii financiari înregistrați în RPE ca auditori activi pe parcursul anului curent au obligația depunerii documentației pe platforma online în vederea obținerii e-vizei anuale, în termen de 30 de zile de la data înregistrării în RPE.

(4) Prin excepție de la termenul instituit la alin. (1), firmele de audit înregistrate în Registrul public electronic pe parcursul anului curent au obligația depunerii documentației pe platforma online în vederea obținerii e-vizei anuale, în termen de 30 de zile de la data înregistrării în RPE.

Art. 13. –
(1) Personalul Biroului de reglementare, autorizare, înregistrare și formare continuă, denumit în continuare BRAIFC, verifică documentația depusă pe platforma online de către auditorii financiari, respectiv firmele de audit în vederea justificării de către aceștia a îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 10, respectiv art. 11, în scopul obținerii e-vizei anuale. Verificarea documentației vizează completitudinea și conformitatea documentelor, a datelor și informațiilor raportate la cerințele privind obligațiile de raportare stabilite prin reglementările ASPAAS, asumarea de către auditorii financiari și firmele de audit a îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 10, respectiv art. 11, precum și încadrarea în termenele stabilite prin prezentele norme.

(2) Verificarea prevăzută la alin. (1) poate fi efectuată și de către persoane din alte structuri funcționale ale ASPAAS, desemnate prin decizie a președintelui ASPAAS.

(3) Personalul ASPAAS prevăzut la alin. (1) și (2), în urma verificării efectuate, în conformitate cu prevederile alin. (1), validează documentația completă și conformă depusă pe platforma online și procedează la acordarea e-vizei anuale pentru auditorul financiar, respectiv firma de audit.

(4) Personalul ASPAAS prevăzut la alin. (1) și (2), în urma verificării efectuate, în conformitate cu prevederile alin. (1), invalidează documentația incompletă și/sau neconformă depusă pe platforma online și informează titularul documentației în acest sens, motivând neacordarea e-vizei anuale pentru auditorul financiar, respectiv firma de audit.

(5) Acordarea vizei anuale de exercitare a activității de audit financiar se concretizează prin emiterea e-vizei care va avea o serie de identificare unică.

(6) ASPAAS emite e-viza anuală, de regulă, în termen de 45 de zile de la depunerea documentației complete și conforme pe platforma online.

(7) ASPAAS poate emite e-viza anuală pentru o firmă de audit numai după emiterea e-vizei pentru cel puțin un auditor financiar dintre cei care efectuează auditul în numele firmei de audit, declarat la ASPAAS ca partener-cheie.

(8) E-viza anuală a firmei de audit este valabilă doar dacă este însoțită de e-viza partenerului-cheie declarat la ASPAAS.

(9) Verificarea prevăzută la alin. (1) nu exclude dreptul ASPAAS de a efectua verificări privind corectitudinea documentelor, datelor și informațiilor raportate în conformitate cu situația reală, precum și de a utiliza rezultatele acestei verificări în decizia de acordare/neacordare a e-vizei anuale, de către personalul prevăzut la alin. (1) și (2).

Art. 14. –
Activitatea de audit financiar se poate desfășura de către auditorii financiari, respectiv firmele de audit, doar în perioada de valabilitate a e-vizei anuale emise de către autoritatea competentă, ASPAAS, în conformitate cu prezentele norme.

Art. 15. –
În desfășurarea activității de acordare a e-vizei pentru exercitarea activității de audit financiar, personalul BRAIFC are obligația:

a) să facă demersurile pentru acordarea online a e-vizei în termenul prevăzut la art. 13 alin. (6);

b) să motiveze refuzul acordării e-vizei anuale și să îl comunice cu celeritate auditorului financiar sau firmei de audit care a solicitat e-viza, la adresa de e-mail de corespondență declarată de aceștia la ASPAAS;

c) să actualizeze RPE, indicând seria de identificare unică a e-vizei;

d) să înainteze președintelui ASPAAS, până la data de 30 iulie, un raport cuprinzând principalele aspecte constatate, erori, neconcordanțe, dificultăți și propuneri privind activitatea de eliberare a e-vizei, la care se anexează următoarele documente:

  1. lista auditorilor financiari aflați în evidența ASPAAS cărora li s-a acordat viza anuală;
  2. o statistică privind procentul auditorilor financiari activi care au obținut viza anuală din numărul total al auditorilor financiari activi, procentul firmelor de audit care au obținut viza anuală din numărul total al firmelor de audit, evoluția numărului de auditori financiari și a firmelor de audit, precum și alte statistici relevante.

Art. 16. –
Auditorii financiari/Firmele de audit nu sunt exonerați/exonerate de îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege și reglementările ASPAAS pentru perioada în care aceștia/acestea nu au obținut e-viza anuală.

Art. 17. –
(1) Prin excepție de la prevederile art. 16, pentru anul 2019, până la emiterea e-vizei prin intermediul platformei online de raportare, complet funcțională, pusă la dispoziție de ASPAAS, auditorii financiari/firmele de audit exercită activitatea de audit financiar în baza vizei anuale cu caracter temporar emise de ASPAAS.

(2) Viza anuală cu caracter temporar conferă auditorilor financiari, respectiv firmelor de audit aceleași drepturi ca e-viza anuală, inclusiv dreptul de a utiliza parafa profesională, al cărei format este prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Auditorii financiari/Firmele de audit nu sunt exonerați/exonerate de îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege și reglementările ASPAAS pentru perioada în care aceștia/acestea nu au obținut viza anuală cu caracter temporar, ca urmare a nesolicitării sau a neîndeplinirii condițiilor de acordare a acesteia.

(4) Auditorii financiari, respectiv firmele de audit care au solicitat și au obținut viza anuală cu caracter temporar pentru anul 2019 au obligația depunerii pe platforma online a documentației stabilite prin prezentele norme în vederea obținerii e-vizei anuale, inclusiv a raportului anual de activitate aferent anului calendaristic 2018, completat la toate rubricile obligatorii, în termen de 30 de zile (informațiile sintetice), respectiv de 60 de zile (informațiile detaliate) de la data punerii la dispoziție de către ASPAAS a platformei online. Lansarea platformei va fi anunțată pe site-ul ASPAAS.

(5) Prin excepție de la termenul prevăzut la art. 12 alin. (1), pentru anul 2019, depunerea documentației pe platforma online în vederea obținerii e-vizei anuale de către toți auditorii financiari activi, respectiv toate firmele de audit se realizează în termen de 30 de zile (informațiile sintetice), respectiv de 60 de zile (informațiile detaliate) de la data punerii la dispoziție de către ASPAAS a platformei online. Lansarea platformei va fi anunțată pe site-ul ASPAAS.

(6) Valabilitatea vizei anuale cu caracter temporar emise de ASPAAS în anul 2019 se prelungește până la data emiterii de către ASPAAS a e-vizei, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2019. Conform condițiilor asumate la momentul acordării, auditorul financiar/firma de audit își asumă faptul că neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (4) atrage desființarea retroactivă, prin îndeplinirea condiției rezolutorii sub care a fost eliberată de către ASPAAS, a vizei anuale cu caracter temporar de la momentul emiterii, auditorul financiar asumându-și consecințele legale a desfășurării activității de audit financiar fără viză.

(7) Prin excepție de la prevederile art. 15 lit. d), pentru anul 2019, personalul BRAIFC va elabora și va înainta președintelui ASPAAS raportul până la data de 30 octombrie 2019.

(8) Începând cu lansarea platformei online, eliberarea vizelor anuale cu caracter temporar încetează.

Art. 18. –
Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage răspunderea administrativă, respectiv contravențională, după caz.

Art. 19. –
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme.

Articole similare

Comentariul tau aici