Noua procedura de inregistrare si modificare a domiciliului fiscal – O 776/13.05.2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Incepand cu data de 13 mai 2022 a intrat in vigoare Ordinul nr. 776 din 20 aprilie 2022 privind modificarea OPANAF nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, precum și pentru modificarea altor acte normative.

Documentele care se modifica sunt:

a) decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal;

b) decizie de înregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului;

c) notificarea privind înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului.

Se modifica :

  • Procedura de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor supuși înregistrării în registrul comerțului.
  • Procedura de modificare a domiciliului fiscal al contribuabililor supuși înregistrării în registrul comerțului, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la sediul social
  • Procedura de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor care sunt supuși înregistrării la organele fiscale
  • Procedura de modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor persoane fizice care dețin cod numeric personal
  • Procedura de modificare a domiciliului fiscal pentru persoanele fizice care dețin cod numeric personal, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la domiciliu
  • Procedura de înregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului

Ordinul se poate gasi integral AICI.

Procedura de de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor supuși înregistrării în registrul comerțului este urmatoarea:

Se aplică contribuabililor care au obligația înregistrării în registrul comerțului și care au obligația înregistrării/modificării domiciliului fiscal, potrivit legii, dacă:
a) se solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, de către persoanele juridice, cu excepția cazului în care acesta este stabilit la sediul social;
b) se solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, de către asocierile sau entitățile fără personalitate juridică;
c) se solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal de către persoanele fizice, care desfășoară activități economice în mod independent, autorizate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.

Înregistrarea/Modificarea domiciliului fiscal, pentru situațiile prevăzute la lit. a) și b)

Competența de administrare a contribuabililor prevăzuți la pct. 1 lit. a) și b) revine, până la finalizarea procedurii de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, organului fiscal de la ultimul domiciliu fiscal.

Pentru înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, contribuabilii prevăzuți la pct. 1 lit. a) și b) depun la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal formularul 010 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică“, având completată secțiunea A „Date privind înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal“, însoțit de documente doveditoare ale informațiilor înscrise în acesta. Copiile de pe documente se certifică pe fiecare pagină de contribuabil/plătitor, pentru conformitate cu originalul.

Solicitarea de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se soluționează în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii formularului 010, prin emiterea Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, care se comunică contribuabilului/plătitorului.
Formularul 010 se transmite, în maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, de către organul fiscal prevăzut la pct. 3 către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are ultimul domiciliu fiscal, în vederea întocmirii formalităților de transfer al dosarului fiscal.
Dosarul fiscal se transmite în termen de cel mult 10 zile de la primirea formularului 010 și va fi însoțit de un exemplar al certificatului de atestare fiscală, precum și de fișa de evidență pe plătitor.
Un exemplar al certificatului de atestare fiscală se comunică și contribuabilului de către organul fiscal emitent.
La primirea dosarului fiscal, organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează să se stabilească domiciliul fiscal emite, în termen de maximum două zile lucrătoare, Decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5a) la ordin.
(2) Decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se întocmește în 3 exemplare, se vizează de conducătorul compartimentului cu atribuții în domeniul gestionării registrului contribuabililor și se aprobă de conducătorul organului fiscal.
(3) Exemplarul Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului se semnează de către persoanele implicate potrivit competențelor stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice București, Iași, Galați, Ploiești, Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca, Brașov (aparat propriu și unități subordonate), precum și al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili și prin prezenta procedură.
Un exemplar al deciziei se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală.
De la data comunicării deciziei, competența pentru administrarea contribuabilului revine organului fiscal de la noul domiciliu fiscal.
Un exemplar al Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se transmite, însoțit de o copie a documentului care atestă data comunicării deciziei, organului fiscal de la fostul domiciliu fiscal.
Înregistrarea în registrul contribuabililor de la noul organ fiscal, precum și scoaterea din registrul contribuabililor de la vechiul organ fiscal se operează cu data comunicării deciziei.

Noul organ fiscal competent emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA având înscris noul domiciliu fiscal.

Înregistrarea/Modificarea domiciliului fiscal în cazul situației de la lit. c)

Organul fiscal competent pentru aplicarea procedurii de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor prevăzuți la lit. c) este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit potrivit dispozițiilor art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală.

Contribuabilii care solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal conform pct. 1 lit. c) depun la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit potrivit dispozițiilor art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, formularul 070 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere“, având completată secțiunea A „Date privind înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal“, însoțit de documente doveditoare ale informațiilor înscrise în acesta. Copiile de pe documente se certifică pe fiecare pagină de contribuabil/plătitor pentru conformitate cu originalul.

Solicitarea de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, după caz, se soluționează prin emiterea Deciziei de inregistrare/ modificare a domiciliului fiscal, în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii formularului 070.
Decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se întocmește în 2 exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5a) la ordin, se vizează de conducătorul compartimentului cu atribuții în domeniul gestionării registrului contribuabililor și se aprobă de conducătorul organului fiscal.
Exemplarul Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului se semnează de către persoanele implicate potrivit competențelor stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice București, Iași, Galați, Ploiești, Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca, Brașov (aparat propriu și unități subordonate), precum și al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili și prin prezenta procedură.
Un exemplar al deciziei se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală.

Înregistrarea în registrul contribuabililor a noului domiciliu fiscal se operează cu data comunicării deciziei.

Organul fiscal competent emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA având înscris noul domiciliu fiscal.

Dosarul solicitării de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului și cuprinde:
a) formularul 010 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică“ pentru contribuabilii care se află în una din situațiile de la pct. 1 lit. a) sau b) sau formularul 070 „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere“ pentru contribuabilii care solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal conform pct. 1 lit. c), după caz;
b) documentația depusă de contribuabil;
c) decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal;
d) orice alte documente emise sau primite în cadrul derulării procedurii.

Dacă pe parcursul derulării procedurii contribuabilul se radiază, compartimentul de specialitate sistează procedura în derulare. În acest sens se întocmește un referat motivat, care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Articole similare

Comentariul tau aici