Ordinul nr. 816/2020 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a contractelor de fiducie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF 255/27.03.2020 a fost publicat Ordinul nr. 816/2020 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor, precum și a modelului și conținutului formularului “Declarație de înregistrare a contractelor de fiducie”.

Prevederi:

Aceasta procedură se aplică contribuabililor care, potrivit prevederilor art. 780 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, dețin calitatea de fiduciar și au obligația, sub sancțiunea nulității absolute, de a înregistra contractele de fiducie și modificările acestora la organul fiscal competent.

Organul fiscal central competent este organul fiscal în a cărui evidență fiscală sunt înregistrați ca plătitori de impozite, taxe și contribuții contribuabilii care dețin calitatea de fiduciar.

Pentru înregistrarea contractului de fiducie, fiduciarul depune în termen de o lună de la data încheierii contractului de fiducie “Declarația de înregistrare a contractelor de fiducie”, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, denumită în continuare declarație, însoțită de o copie a contractului de fiducie. Conformitatea cu originalul a copiei se efectuează de către fiduciar prin înscrierea mențiunii “conform cu originalul” și prin semnătura acestuia.

Declarația se completează în două exemplare, din care un exemplar se depune la organul fiscal competent, iar celălalt exemplar se păstrează de către fiduciar.

Declarația, însoțită de copia contractului de fiducie, se depune direct la registratura organului fiscal central competent, prin poștă sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Modificarea sau încetarea contractului de fiducie se înregistrează de fiduciar la organul fiscal central competent, în termen de o lună de la data producerii, prin depunerea declarației, având bifată în formular căsuța “Modificare” sau “Încetare”, după caz, însoțită de documentele justificative.

Data înregistrării contractului de fiducie, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este data înregistrării declarației la organul fiscal central competent, data poștei sau data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic de confirmare, după caz.

Dovada înregistrării la organul fiscal central competent a contractului de fiducie, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este:

a) un exemplar al declarației având înscrise numărul și data înregistrării la organul fiscal – pentru declarațiile depuse direct la registratura organului fiscal central competent;

b) un exemplar al declarației, însoțită de confirmarea de primire semnată de reprezentantul organului fiscal competent – pentru declarațiile transmise prin poștă la organul fiscal central competent;

c) un exemplar al declarației, însoțită de mesajul electronic de confirmare – pentru declarațiile depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Înregistrarea în Registrul central al fiduciilor se efectuează de către compartimentul de specialitate în maximum 5 zile de la data depunerii declarației.

Articole similare

Comentariul tau aici