Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA

In Monitorul Oficial nr. 356 din 25 mai 2012 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a unei persoane impozabile se consideră valabilă începând cu:

a) data reactivării contribuabilului prin decizia organului fiscal competent;

b) data înregistrării în registrul comerțului a mențiunii privind reluarea activității;

c) data comunicării deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, pentru

alte situații decât cele prevăzute la lit. a) şi b).

Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a contribuabililor se efectuează:

a) de la data declarării ca inactivi, în condițiile legii;

b) de la data înscrierii mențiunii privind inactivitatea temporară în registrul comerțului;

c) de la data comuncării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA de către organul fiscal, în situația în care asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni şi/sau faptele prevăzute la art.2 alin.(2) lit.a) din Ordonanța Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcționarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) de la data de 1 august sau 1 februarie, după caz, pentru persoanele impozabile care utilizează luna sau trimestrul ca perioadă fiscală la TVA şi care, în semestrul calendaristic anterior, nu au depus niciun decont de TVA;

e) de la data de 1 februarie sau 1 august, după caz, pentru persoanele impozabile care utilizează luna sau trimestrul ca perioadă fiscală la TVA şi care, în deconturile aferente celor 6 luni sau celor 2 trimestre, după caz, din semestrul calendaristic anterior, nu au declarat achiziții de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare.

 

P R O C E D U R A de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA

Procedura se aplică în următoarele situații:

a) pentru înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, din oficiu, potrivit art.

153 alin.(8) sau art.1531 alin.(4) din Codul fiscal, a persoanelor impozabile care sunt obligate să se înregistreze în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art.153 alin.(1) lit.b), alin.(2), alin.(4) sau alin.(5) ori ale art. 1531 alin.(1) după caz, din Codul fiscal şi care nu solicită înregistrarea;

b) pentru înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, din oficiu, potrivit dispozițiilor art.153 alin.(91) lit.a) din Codul fiscal, a persoanelor impozabile, dacă au încetat situațiile care au condus la anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru situațiile prevăzute la art.153 alin.(9) lit.a) şi b) din Codul fiscal;

c) pentru anularea, potrivit art.153 alin.(9) lit.a) sau art.1531 alin.(11), după caz, din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile declarate inactive potrivit dispozițiilor art.781 din Codul de procedură fiscală;

d) pentru anularea, potrivit art.153 alin.(9) lit.b) sau art.1531 alin.(11), după caz, din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile aflate în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului;

e) pentru anularea, potrivit art. 153 alin.(9) lit.c) sau art.1531 alin.(11), după caz, din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în cazul în care asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni şi/sau faptele prevăzute la art.2 alin.(2) lit.a) din Ordonanța Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi  funcționarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) pentru anularea, potrivit art. 153 alin.(9) lit.d) din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este luna sau trimestrul şi care nu au depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxă;

g) pentru anularea, potrivit art. 153 alin.(9) lit.e) din Codul fiscal, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două perioade fiscale consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidențiate achiziții de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare;

h) pentru anularea înregistrării, pentru achiziții intracomunitare, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art.1531 din Codul fiscal, când persoana respectivă se înregistrează în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art.153 din Codul fiscal;

i) pentru anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanei care nu era obligată să solicite înregistrarea sau nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art.153 din Codul fiscal.

După înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, respectiv după anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, potrivit prezentei proceduri, compartimentul de specialitate procedează la actualizarea informațiilor înscrise în Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art.153 sau în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA, conform art.153, a fost anulată, după caz.

După anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA în situațiile prevăzute la pct.6 lit.c) – i), compartimentul de specialitate aplică, potrivit reglementărilor legale în vigoare, procedura de radiere, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, în cazul persoanelor impozabile care figurează în acest registru la data anulării înregistrării în scopuri de TVA.

Formatul complet este aici.

 

Articole similare

Comentariul tau aici