Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice- O 2862/2019 publicat in 06.11.2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF nr. 897/06.11.2019 a fost publicat O 2862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Prevederi:

  1. Nedepunerea declarației de impunere dă dreptul organului fiscal central competent de a stabili din oficiu impozitul pe venitul net anual impozabil/impozitul anual datorat, pe fiecare sursă și categorie de venit, potrivit art. 107 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală.
  2. Stabilirea din oficiu a impozitului pe venit se efectuează de către compartimentul cu atribuții de gestiune registru contribuabili și declarații fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal central competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.
  3. Stabilirea din oficiu a obligației de plată se efectuează asupra veniturilor impozabile în România, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și pentru fiecare an fiscal pentru care nu au fost depuse declarații de impunere, conform legii.
  4. Stabilirea din oficiu a impozitului anual pe venit se realizează în cadrul perioadei de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și nu privește perioadele pentru care contribuabilul a fost supus inspecției fiscale.
  5. Cuantumul impozitului pe venit se stabilește sub rezerva verificării ulterioare, potrivit legii.

Identificarea contribuabililor care au obligația depunerii declarației de impunere

(1)Compartimentul de specialitate generează Lista persoanelor fizice care au obligația depunerii declarației de impunere pe baza informațiilor existente în evidența fiscală constituită pe baza datelor declarate de contribuabili, plătitorii de venituri sau intermediarii/societățile de administrare a investițiilor/societățile de investiții autoadministrate, după caz, în funcție de natura venitului realizat, precum și din schimbul de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și autorități fiscale din străinătate.

(2) Lista de la alin. (1) va cuprinde persoanele fizice care au realizat, în anul de impunere, următoarele tipuri de venit:

a) activități independente pentru care venitul net se stabilește în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

b) drepturi de proprietate intelectuală pentru care venitul net se stabilește în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, altele decât cele pentru care impozitul se reține la sursă;

c) cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se stabilește în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

d) cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se stabilește pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, cu excepția veniturilor din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria este exprimată în lei și pentru care nu s-a exercitat opțiunea pentru stabilirea venitului net anual în sistem real;

e) activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

f) silvicultură și/sau piscicultură;

g) cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se stabilește pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, pentru care chiria este exprimată în lei, în condițiile derulării contractului de închiriere în anul de impunere;

h) activități independente pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, în condițiile continuării activității în anul de impunere;

i) cedarea folosinței bunurilor calificată în categoria venituri din activități independente, impuse pe baza normelor de venit, în condițiile continuării activității în anul de impunere;

j) transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar;

k) venituri din activități agricole pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit;

l) venituri din străinătate pentru care există obligația depunerii declarației de impunere, potrivit legii.

Lista contribuabililor care nu au depus declarația de impunere

(1) În termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere a declarațiilor de impunere, compartimentul de specialitate, prin aplicația informatică, emite Lista persoanelor fizice care nu au depus declarația de impunere, prin compararea Listei persoanelor fizice care au obligația depunerii declarației de impunere cu Lista persoanelor fizice care au depus declarația de impunere.

(2) Lista persoanelor fizice care nu au depus declarația de impunere cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente:

a) numele și prenumele contribuabilului;

b) codul numeric personal/numărul de identificare fiscală al contribuabilului;

c) categoria/categoriile de venit pentru care contribuabilul are obligația declarării;

d) țara în care s-a realizat venitul;

e) anul la care se referă obligația de declarare.

Notificarea contribuabililor care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative

În termen de 15 zile de la emiterea Listei persoanelor fizice care nu au depus declarația de impunere, compartimentul de specialitate emite și comunică persoanelor din listă Notificarea privind nedepunerea la termen a declarației de impunere, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice, cu modificările și completările ulterioare.

O 2862/2019 poate fi gasit AICI.

Articole similare

Comentariul tau aici