Proiect de ordin ANAF privind verificarea documentara a contribuabililor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In 7 iulie 2020, ANAF a publicat un Proiect de Ordin privind stabilirea unor competențe de efectuare a verificării documentare si unul pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară.

Ce este verificarea documentara si in ce context intervine ?

Conform capitolului V art.148 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură, pentru stabilirea corectă a situației fiscale a contribuabilului, organul fiscal poate proceda la o verificare documentară care constă în efectuarea unei analize de coerență a situației fiscale a acestuia pe baza documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului, precum și pe baza oricăror informații și documente transmise de terți sau deținute de organul fiscal, care au relevanță pentru determinarea situației fiscale.
Din aceste prevederi rezultă că, în situaţia în care se constată existența unui risc fiscal cuantificabil în baza declarațiilor depuse de contribuabil/plătitor sau a oricăror documente deținute de organul fiscal sau primite de la terți, organele fiscale pot stabili situația de fapt fiscală prin calcularea unor diferențe de creanțe fiscale datorate prin emiterea unei decizii de impunere sau dispune măsurile necesare respectării prevederilor legale.

Aceasta metoda de control fiscal ar trebui utilizată, în principal, pentru acțiuni de prevenire si conformare, conform pevederilor art. 151 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.


Stabilirea contribuabililor ce vor fi supusi verificarii documentare se va realiza în baza rezultatului analizei de risc, rezultat furnizat de Directia Generala de Management a Riscului, similar cu input-ul ce va fi furnizat de aceasta directie pentru stabilirea contribuabililor ce vor fi supusi celorlalte tipuri de control fiscal (inspectie fiscala, antifrauda fiscala).


Pentru aplicarea acestor prevederilor din Cap. V – Verificarea documentară din Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, este
necesară stabilirea organelor fiscale care au această competență de efectuare a verificării documentare, potrivit art. 151 alin. (1) din Codul de procedură
fiscala – Dispoziţii finale privind controlul fiscal efectuat de organul fiscal central şi local.

Proiectul de Ordin stabileste competențele de efectuare a verificării documentare. Verificarea documentară va fi efectuată de structurile cu atribuții de inspecție fiscală, de structurile cu atribuții de control antifrauda și de structurile cu atribuții de verificare a situației fiscale personale.
Totodată, prin implementarea verificării documentare la nivelul structurilor cu atribuții de control antifraudă, acestea vor avea și competența să emită titluri de creanță, sub rezerva verificării ulterioare.

Iata mai jos continutul ordinului :

ART. 1.
Funcționarii publici cu atribuții de inspecție fiscală din cadrul structurilor teritoriale din subordinea direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, precum și din cadrul Direcției generale de administrare ale marilor contribuabili sunt organe fiscale competente pentru efectuarea verificării
documentare în vederea stabilirii corecte a situației fiscale a contribuabilului/plătitorului, potrivit prevederilor legale.


ART. 2.
Funcționarii publici din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală sunt organe fiscale competente pentru efectuarea verificării documentare în vederea stabilirii corecte a situației fiscale a contribuabilului/plătitorului, potrivit prevederilor legale.


ART. 3.
Funcționarii publici cu atribuții de verificare a situației fiscale personale a persoanelor fizice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, precum și din cadrul Direcției generale control venituri persoane fizice sunt organe fiscale competente pentru efectuarea verificării documentare în vederea stabilirii corecte a situației fiscale a contribuabilului/plătitorului cu privire la impozitul pe venit, potrivit prevederilor legale.

ART. 5.
Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcția generală control venituri persoane fizice, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi structurile subordonate acestora, precum și Direcția generală antifraudă fiscală, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 6.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articole similare

Comentariul tau aici