Raportarea contabila la 30 iunie 2014

Ordinul nr. 936/2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici a fost publicat in M.Of din 21.07.2014.

Cine are obligatia intocmirii raportarilor semestriale ?

Se aplică :

• persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009 şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
• societăţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
Incadrarea cifrei de afaceri se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent.
• Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de BNR, respectiv ASF, vor depune la unităţile teritoriale ale MFP raportări contabile la 30 iunie 2014 în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise de BNR, respectiv de ASF pentru domeniul asigurare, asigurare-reasigurare şi reasigurare, pentru domeniul pensiilor private şi pentru domeniul pieţei de capital.

Modalitati de depunere

• Entităţile depun raportările contabile la unităţile teritoriale ale MFP, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice constă într-un fişier PDF la care este ataşat un fişier xml.
• Entităţile pot depune raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
• Entităţile depun raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate şi ştampilate, potrivit legii.

Cuprinsul raportarilor :

Pentru entitatile care aplica O3055/2009:

a) situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
b) contul de profit şi pierdere (cod 20);
c) date informative (cod 30).
Pentru entitatile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată:
a) situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
b) situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20);
c) date informative (cod 30).

Atentie!

• Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului “Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” cu datele obligatorii conduce la imposibilitatea identificării entităţii şi, în consecinţă, se consideră că raportarea contabilă la 30 iunie 2014 nu a fost depusă, entitatea fiind sancţionată conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
• Entităţile înscriu la rândul 19 “Salarii şi indemnizaţii” din cadrul formularului “Contul de profit şi pierdere”, respectiv la rândul 24 “Salarii şi indemnizaţii” din cadrul formularului “Situaţia veniturilor şi cheltuielilor” toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La aceleaşi rânduri va fi cuprinsă şi contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare. Informaţiile reprezentând contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor sunt prezentate, de asemenea, la rândul 66 din formularul “Date informative” (cod 30).
• În formularul “Date informative”, la rândurile 01, 02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.
• La rândurile privind plăţile restante din formularul “Date informative” se înscriu sumele de la sfârşitul perioadei de raportare care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

Semnarea raportarilor contabile:

Raportările contabile la 30 iunie 2014 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:
– directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie se înţelege orice persoană angajată, potrivit legii, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Raportările contabile la 30 iunie 2014 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

Entitati fara activitate – nu intocmesc raportari contabile

Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2014, cele care în tot semestrul I al anului 2014 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2014, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2014.

Termen de depunere

• Raportările contabile la 30 iunie 2014 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data de 18 august 2014.

Articole similare

Comentariul tau aici