S-au publicat normele pentru scutirile temporare la importul/livrarile de anumite produse anti Covid – O 1345/01.11.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF 1041 din 01.11.2021 s-au publicat Normele privind aplicarea prevederilor art. 293 alin. (1) lit. f1), art. 293 alin. (3), art. 294 alin. (1) lit. k1) și ale art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Prin Ordonanța Guvernului nr. 8/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal s-a realizat transpunerea în legislația națională a prevederilor Directivei (UE) 2021/1159 a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește scutirile temporare aplicate importurilor și anumitor livrări de bunuri sau prestări de servicii, ca răspuns la pandemia de COVID-19. În acest context, în Codul fiscal au fost introduse art. 293 alin. (1) lit. f1), art. 293 alin. (3), art. 294 alin. (1) lit. k1) şi art. 294 alin. (4), ce cuprind prevederi referitoare la aplicarea scutirilor de TVA pentru importurile de bunuri efectuate de către Comisia Europeană, organismele și agențiile UE instituite în temeiul dreptului Uniunii Europene și pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către acestea, atunci când Comisia Europeană sau oricare astfel de agenție sau organism achiziționează aceste bunuri sau servicii în vederea îndeplinirii unui mandat conferit prin dreptul Uniunii Europene pentru a combate pandemia de COVID-19. Aceste scutiri de TVA intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2021 și se aplică pentru importurile, livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate începând cu 1 ianuarie 2021.
Ca urmare, Ordinul publicat in 01.11.2021 prevede norme privind aplicarea prevederilor art. 293 alin. (1) lit. f1), art. 293 alin. (3), art. 294 alin. (1) lit. k1) şi art. 294 alin. (4) din Codul fiscal.

Ordinul prevede :

  • modalitatea în care se justifică scutirea de TVA pentru importul de bunuri efectuat în România de către Comisia Europeană sau de către o agenţie ori un organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene, procedura aplicabilă în cazul în care condiţiile pentru aplicarea scutirii de TVA aferente importului de bunuri încetează să se mai aplice, precum și în cazul în care au fost efectuate importuri de bunuri în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 – 31 octombrie 2021;
  • modalitatea în care se justifică aplicarea scutirii de TVA pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii efectuată către Comisia Europeană sau către o agenţie ori un organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene, procedura aplicabilă în cazul în care condiţiile pentru aplicarea scutirii de TVA pentru respectivele operațiuni încetează să se mai aplice, precum și în cazul în care au fost efectuate livrări de bunuri/prestări de servicii în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 – 31 octombrie 2021.

Ordinul 1345/2021 intra in vigoare la 01.11.2021.

Redam mai jos continutul normelor:

Art. 1. — (1) Potrivit art. 293 alin. (1) lit. f1) din Codul fiscal, este scutit de TVA importul de bunuri efectuat în România de către Comisia Europeană sau de către o agenție ori un organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene, în cazul în care Comisia Europeană sau o astfel de agenție ori un astfel de organism importă bunurile respective în scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt conferite prin dreptul Uniunii Europene pentru a combate pandemia de COVID-19, cu excepția situației în care bunurile importate sunt utilizate, fie imediat, fie la o dată ulterioară, în scopul unor livrări ulterioare efectuate cu titlu oneros de către Comisia Europeană sau de către o astfel de agenție ori organism.
(2) Scutirea de TVA prevăzută la alin. (1) se acordă la momentul importului pe baza prezentării facturii și a contractului de achiziție.
(3) În situația în care, ulterior importului, condițiile pentru scutirea de TVA prevăzută la alin. (1) încetează să se aplice, Comisia Europeană sau agenția ori organismul în cauză care a efectuat importul de bunuri informează autoritatea vamală competentă, iar importul bunurilor respective este supus TVA în condițiile aplicabile la momentul schimbării destinației bunurilor.
(4) Pentru importurile de bunuri efectuate în condițiile prevăzute la alin. (1), în perioada 1 ianuarie—31 octombrie 2021, pentru care TVA a fost plătită de către Comisia Europeană sau de către o agenție ori un organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene, taxa pe valoarea adăugată achitată la momentul importului se restituie la cererea Comisiei Europene sau a agenției ori organismului în cauză de către organele vamale competente, în conformitate cu prevederile referitoare la rambursarea/remiterea taxelor la import din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

Art. 2. — (1) Potrivit art. 294 alin. (1) lit. k1) din Codul fiscal, este scutită de TVA livrarea de bunuri sau prestarea de servicii către Comisia Europeană sau către o agenție ori un organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene, în cazul în care Comisia Europeană sau o astfel de agenție ori un astfel de organism achiziționează bunurile sau serviciile respective în scopul îndeplinirii sarcinilor care îi sunt conferite prin dreptul Uniunii Europene pentru a combate pandemia de COVID-19, cu excepția situației în care bunurile și serviciile achiziționate sunt utilizate, fie imediat, fie la o dată ulterioară, în scopul unor livrări ulterioare efectuate cu titlu oneros de către Comisia Europeană sau de către o astfel de agenție ori organism.
(2) Scutirea de TVA prevăzută la alin. (1) se aplică de către furnizori/prestatori pe baza certificatului prevăzut în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (reformare), sub rezerva notelor explicative care figurează în anexa la certificatul respectiv.

(3) În situația în care condițiile pentru scutirea prevăzută la alin. (1) încetează să se aplice, Comisia Europeană sau agenția ori organismul în cauză informează organul fiscal compete nt,respectiv Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți, cu privire la fiecare bun/serviciu a cărui destinație a fost schimbată și momentul schimbării destinației. Informarea va fi însoțită de copii ale documentelor pe baza cărora organul fiscal să poată stabili TVA datorată. Organul fiscal competent va emite o decizie de impunere referitoare la taxa de plată aferentă contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de TVA prevăzută la alin. (1). În baza deciziei emise de organul fiscal competent Comisia Europeană, agenția ori organismul în cauză va achita taxa de plată până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care condițiile pentru aplicarea scutirii prevăzute la alin. (1) au încetat să se aplice. Plata taxei se va face în contul indicat de organul fiscal competent. Scutirea de taxă aplicată de furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii potrivit alin. (1) își menține valabilitatea și în situația în care condițiile pentru scutire încetează să se aplice.
(4) Furnizorii de bunuri/Prestatorii de servicii care au efectuat, în perioada 1 ianuarie—31 octombrie 2021, livrări de bunuri/prestări de servicii în condițiile alin. (1) către Comisia Europeană sau către o agenție ori un organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene aplică scutirea de TVA pentru aceste livrări/prestări pe baza certificatului prevăzut la alin. (2).
În vederea aplicării scutirii de TVA, furnizorii/Prestatorii trebuie să emită facturi de corecție conform prevederilor art. 330 din Codul fiscal. Facturile de corecție se includ în decontul de TVA aferent perioadei fiscale în care au fost emise sau într-un decont ulterior, iar sumele reprezentând TVA colectată și încasată de la beneficiari se restituie acestora.

Articole similare

Comentariul tau aici