Bilantul pe 2021- legislatie, termen de depunere, anexe, arhiva zip

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Pricipalele aspecte de care trebuie sa tinem cont in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale sunt:

Obligativitatea efectuarii inventarierii patrimoniului

Pentru a putea trece la intocmirea situatiilor financiare anuale, trebuie sa fie efectuata inventarierea patrimoniului. Acest lucru se aplica fie ca vorbim de situatii financiare anuale fie de situatii financiare intermediare.

Legislatia aplicabila

Anual, se publica un ordin care reglementeaza principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor. Pentru anul 2021 ordinula fost publicat in 01.02.2022 – este vorba de Ordinul 85/2022.

Termenul de depunere al situatiilor financiare anuale este:

Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale difera in functie de tipul entitatii:

1.pentru societățile, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar

Astfel, pentru SRL-uri, termenul de depunere este : 30 mai 2022

2.pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

Termenul pentru asociatii, ONG-uri este astfel, 2 mai 2022.

Declaratia de inactivitate


Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității.

Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor a declarației de inactivitate se efectuează în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar- respectiv 1 martie 2022.


Consecinta nedepunerii situatiilor financiare anuale

Nedepunerea situațiilor financiare anuale la 31 decembrie se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • incalcarea prevederilor referitoare la întocmire și semnare se sanctioneaza cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei;
 • incalcarea prevederii referitoare la depunerea în termenul legal se sanctioneaza cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare, și cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare;
 • nedepunerea situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare anuale consolidate, a situațiilor financiare interimare, precum și a raportărilor contabile-amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.
 • prezentarea de situații financiare care conțin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare – amenda de la 200 lei la 1.000 lei.
 • nerespectarea obligației privind auditarea, conform legii, a situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare anuale consolidate, precum și a situațiilor financiare interimare-  amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei.

Durata arhivarii

Situatiile financiare se arhiveaza pe o durata de 10 ani.

Anexe la situatiile financiare anuale


Potrivit art. 29 și 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale vor fi însoțite de :

 • raportul administratorilor
 • raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, și de
 • propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
 • prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență
 • informatiile de prezentat de catre microentitati sau notele explicative dupa caz.
 • o declarație scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;

c)persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Articole similare

Comentariul tau aici