Ce facilitati fiscale se vor acorda si ce obligatii fac obiectul acestora conform proiectului de procedura pt OUG 69/2020?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ministerul de finante a publicat in 10 iulie 2020 un proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii .Prin Capitolul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale au fost instituite măsuri de acordare a unor facilități fiscale de anulare a obligațiilor fiscale accesorii, care vizează toți contribuabilii care au datorii restante la 31 martie 2020 (persoane fizice, juridice, persoane fizice care desfășoară activități economice sau profesii libere, entități fără personalitate juridică, instituții publice, etc).

Ce facilitati fiscale se acorda?

a) amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii certificatului de atestare fiscală, până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică organul fiscal in acest sens

b) anularea obligaţiilor de plată accesorii.

Obligaţiile de plată accesorii sunt aferente:

a) obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, astfel cum sunt definite la art. VIII alin. (2) din ordonanţa de urgență. În sensul prezentului ordin, sunt considerate obligații bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv și obligațiile bugetare care la data de 31 martie 2020 inclusiv sunt stabilite prin decizie de impunere, contestate și garantate potrivit legii. După emiterea deciziei de anulare a obligațiilor de plată accesorii, garantiile se eliberează de către organul fiscal central.

b) diferențelor de obligaţii bugetare principale declarate suplimentar de debitor prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv. Aceste prevederi sunt aplicabile şi obligaţiilor de plată reprezentând taxa pe valoarea adăugată cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi care rezultă din înscrierea în rândurile de regularizări din decontul de TVA a taxei colectate, precum și a taxei deductibile, prin care se corectează taxa pe valoarea adăugată cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv.

 c) obligaţiilor bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi stinse până la această dată;

d) obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale sau verificării situației fiscale personale în derulare la data de 14 mai 2020.

Categoriile de obligaţii de plată accesorii care pot face obiectul facilităţilor fiscale sunt următoarele:

            a) dobânzi/majorări de întârziere;

            b) penalităţi de întârziere/penalităţi de nedeclarare/penalităţi;

            c) orice alte obligaţii de plată accesorii.

Nu se amână la plată și nu se anulează accesoriile aferente unor obligații bugetare principale reprezentând ajutor de stat de recuperat sau fonduri ce se cuvin bugetului Uniunii Europene, dacă instituția sau autoritatea publică care a transmis organului fiscal titlul executoriu în vederea recuperării trebuie să vireze la bugetul Uniunii Europene, conform legii, respectivele accesorii. În acest caz organul fiscal competent solicită instituției/autorității publice care a transmis titlul executoriu să confirme dacă sumele respective sunt de natura celor pentru care nu se amână la plată și nu se anulează accesoriile.           

Articole similare

Comentariul tau aici