Comitetul de audit intern in institutii publice

Normele privind înfiinţarea comitetelor de audit intern in institutiile publice au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 511/09.07.2011.

Mai jos sunt prezentate pe  curt principalele prevederi .

Rolul comitetului

Comitetele de audit intern sprijină activitatea compartimentelor de audit public intern şi urmăresc să asigure independenţa şi funcţionarea eficientă a activităţii de audit intern, precum şi menţinerea unei comunicări deschise cu conducerea compartimentului de audit public intern şi cu conducerea instituţiei publice centrale.

Organizare

Comitetul de audit intern se înfiinţează pe lângă compartimentul de audit intern, ca organism consultativ, pentru a acţiona în vederea definirii strategiei şi îmbunătăţirii activităţii de audit intern a instituţiei.

Componenta

Numărul membrilor comitetului de audit intern, de 5 sau 7 membri, se stabileşte prin decizia conducătorului instituţiei publice, în funcţie de complexitatea domeniului auditabil, forma de organizare şi dimensiunea compartimentului de audit intern.

Nominalizarea membrilor în comitetele de audit intern şi încetarea calităţii de membru

Desemnarea auditorilor interni cu experienţă de minimum 5 ani ca membri în comitetul de audit intern al unei instituţii publice centrale se realizează de către conducătorul acesteia în baza propunerilor formulate de alte instituţii publice centrale, care nu sunt subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea instituţiei publice şi care îndeplinesc condiţiile pentru constituirea comitetelor de audit intern, în conformitate cu Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare.
Instituţia publică centrală care constituie comitetul de audit intern trimite, prin compartimentul de audit public intern, instituţiilor publice centrale scrisori de intenţie pentru selectarea în comitetul de audit intern a auditorilor interni, iar acestea formulează propuneri, în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea acestora.
Instituţia publică ce constituie comitet de audit intern, prin compartimentul de audit public intern, stabileşte criterii de selectare a instituţiilor publice centrale cărora le transmite scrisori de intenţie.
Propunerea privind persoana nominalizată se transmite instituţiei publice centrale solicitante, însoţită de un curriculum vitae detaliat.

Numirea auditorilor interni

Numirea auditorilor interni, a specialiştilor şi a conducătorului compartimentului de audit public intern se realizează prin act administrativ al conducătorului instituţiei publice centrale, pe baza analizei documentaţiei elaborate şi prezentate de către compartimentul de audit intern propriu.

Durata mandatului

Mandatul membrilor comitetului de audit intern este de 3 ani de la data numirii şi se poate reînnoi o singură dată.

Incetarea calitatii de auditor intern

Calitatea de membru în comitetul de audit intern încetează în următoarele situaţii:
a) la cererea acestuia;
b) în cazul pierderii calităţii de auditor intern a membrilor selectaţi în comitetul de audit intern;
c) la încetarea raporturilor de serviciu cu instituţia publică în care este încadrat;
d) la încetarea calităţii de conducător al compartimentului de audit public intern în cadrul instituţiei publice centrale.

Atributiile presedintelui

Preşedintele comitetului de audit intern exercită următoarele atribuţii principale:
a) convoacă întâlnirile comitetului de audit intern;
b) conduce şedinţele comitetului de audit intern;
c) semnează documentele elaborate de comitetul de audit intern;
d) poate participa la şedinţele organizate de conducerea instituţiei publice centrale, la cererea conducătorului acesteia, pentru a exprima opinia comitetului cu privire la problemele supuse dezbaterii.

Convocarea sedintelor

• Convocarea şedinţelor ordinare se realizează de către preşedintele comitetului de audit intern o dată pe semestru.
• Convocarea şedinţelor extraordinare se realizează de către preşedintele comitetului de audit intern, la solicitarea şefului compartimentului de audit public intern.
• Şedinţele comitetului de audit intern se desfăşoară în baza ordinii de zi.
• Ordinea de zi a şedinţelor este stabilită de către preşedintele comitetului de audit intern.
• Şedinţele comitetului de audit intern sunt legal constituite în prezenţa a cel puţin trei pătrimi din numărul total al membrilor săi.
• Desfăşurarea şedinţelor, ordinea de zi, dezbaterile, luările de cuvânt, avizele, opiniile, comitetului de audit intern se consemnează în procese-verbale.

Regulamentul de organizare si functionare

Activitatea comitetului de audit intern se desfăşoară în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare.
Regulamentul de organizare şi funcţionare al comitetului de audit intern este structurat pe capitole, cuprinzând cel puţin următoarele:
a) dispoziţii generale;
b) misiunea şi competenţa comitetului de audit intern;
c) modalitatea de organizare şi desfăşurare a şedinţelor;
d) atribuţiile şi responsabilităţile comitetului de audit intern;
e) relaţiile funcţionale;
f) conducerea comitetului;
g) dispoziţii finale.
Regulamentul de organizare şi funcţionare al comitetului de audit intern este elaborat de comitetul de audit intern şi aprobat cu majoritatea simplă a voturilor membrilor.

Articole similare

Comentariul tau aici