Impozitul pe veniturile nerezidentilor – modificari legislative

Urmatoarele modificari au fost aduse impozitarii nerezidentilor, astfel:

Art. 8 alin. (7*1) – completare:

– sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine

– persoanele fizice rezidente au obligaţia de a înregistra contractele de prestari servicii de natura activităţilor de lucrări de construcţii, montaj, supraveghere, consultanţă, asistenţă tehnică şi orice alte activităţi executate de persoane juridice străine sau fizice nerezidente.

Art. 40 alin. (2) se modifică:

– Eliminarea perioadei de 3 ani după care persoana fizică nerezidentă devenită rezidentă în România este supusă impozitării pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România cât şi din afara României.

Aceste venituri urmează a fi supuse impunerii începând cu anul calendaristic următor celui în care persoana fizică a obţinut rezidenţa în România, concomitent cu acordarea aceloraşi drepturi de deducere de care beneficiază o persoană fizică română;

– Calitatatea de rezident/nerezident a unei persoane fizice este stabilită pentru 1 an calendaristic întreg.

Art. 40 alin. (2) se modifică: (cont.)

– Menţinerea obligaţiei de plată a impozitului pe veniturile obţinute din orice sursă de către o persoană fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, pentru încă 3 ani următori celui în care are loc schimbarea rezidenţei acesteia într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri;

Perioada tranzitorie pentru prevederile art. 40 alin. (2) – Art. IV:

– Persoanele fizice nerezidente care au îndeplinit condiţiile de rezidenţă timp de 3 ani consecutivi, pâna la 31 decembrie 2011, vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, începând cu anul 2012.

– Persoanele fizice nerezidente care au îndeplinit condiţiile de rezidenţă în perioada 2010-2011, respectiv în anul 2011 vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, începând cu anul 2012.

Art. 40 alin. (2) se modifică: (cont.)

– In cursul anului calendaristic pentru care se îndeplinesc condiţiile de rezidenţă, sunt impunse numai veniturile obţinute din România;

– Excepţie: persoanele fizice care care dovedesc că sunt rezidenţi ai unor state cu care România are încheiate convenţii de evitare a dublei impuneri.

În aceasta situaţie sunt aplicabile prevederile convenţiilor de evitare a dublei impuneri.

Rezidenţa fiscală trebuie dovedită prin certificat de rezidenţă fiscală emis de către autoritatea fiscală competentă a statului străin sau prin alt document eliberat de către o alta autoritate decât cea fiscaţă care are atribuţii în domeniul certificării rezidenţei.

Art. 115 alin. (1) se completează:

– Categoria de venit impozabil rezultată din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident în cadrul operaţiunii de fiducie.

Art. 115 alin. (2) se completează cu doua alin. referitoare la tratamentul fiscal acordat veniturilor din fiducie:

– Tratamentul fiscal al veniturilor realizate din administrarea masei patrimoniale de către fiduciar, este stabilit în funcţie de natura venitului respectiv şi supus impunerii conform titlului V, sau titlului II şi III, după caz. Obligaţiile fiscal ale constituitorului nerezident vor fi îndeplinite de fiduciar.

– Este venit neimpozabil venitul obţinut de la un fiduciar rezident de către un beneficiar nerezident atunci când acesta este constituitor nerezident, din transferul masei patrimoniale fiduciare în cadrul operaţiunii de fiducie.

Art. 117 se completează cu o nouă literă, lit. m) prin care se introduc prevederi care vizează clarificarea acordării scutirii veniturilor obţinute de persoanele fizice nerezidente ca urmare a participarii în alt stat la un joc de noroc ale cărui fonduri de câştiguri provin şi din România, având în vedere problemele de ordin procedural şi costurile legate de aplicarea unui impozit cu reţinere la sursă asupra unor câştiguri plătite din fonduri constituite în comun (ex. momentul perceperii impozitului cu reţinere la sursă, plătitorul câştigului care ar trebui să facă reţinerea, prezentarea certificatului de rezidenţă fiscală de către câştigătorul jocului de noroc, prezentarea documentelor care atestă câştigătorul jocului de noroc). Propunerea este bazată pe prevederile din domeniul organizării şi exploatării jocurilor de noroc.

Art. 119 alin. (1) se modifică în ceea ce priveşte termenul de depunere la declaraţiei – ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul expirat.

Stabilirea unui termen unitar de depunere a declaraţiei privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit nerezident în cazul tuturor plătitorilor de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat.

Articole similare

Comentariul tau aici