Imputarea la inventar : valoare, documente, prevederi legale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Atunci cand la inventariere se constata lipsuri in gestiune datorate unui salariat, entitatile pot proceda la imputarea lipsurilor in anumite conditii.

Ce trebuie sa stim despre imputare?

Iata actele normative care fac referire la imputare:

1.O 2861/2009 privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

În cazul constatării unor lipsuri imputabile în gestiune, administratorii trebuie să impută persoanelor vinovate bunurile lipsă la valoarea lor de înlocuire.
Prin valoare de înlocuire, se înţelege costul de achiziţie al unui bun cu caracteristici şi grad de uzură similare celui lipsă în gestiune la data constatării pagubei, care cuprinde preţul de cumpărare practicat pe piaţă, la care se adaugă taxele nerecuperabile, inclusiv TVA, cheltuielile de transport, aprovizionare şi alte cheltuieli, accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate sau pentru intrarea în gestiune a bunului respectiv.

În cazul bunurilor constatate lipsă, ce urmează a fi imputate, care nu pot fi cumpărate de pe piaţă, valoarea de imputare se stabileşte de către o comisie formată din specialişti în domeniul respectiv.

Concluzii :

  • imputarea se face la valoarea de inlocuire
  • administratorii pot decide imputarea bunurilor lipsa

2.Codul muncii art . 254

Salariații răspund patrimonial, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina și în legătură cu munca lor.
Salariații nu răspund de pagubele provocate de forța majoră sau de alte cauze neprevăzute care nu puteau fi înlăturate și nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului.
În situația în care angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina și în legătură cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de constatare și evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părților, într-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării.
Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părților, nu poate fi mai mare decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.

Concluzii:

  • se poate realiza recuperarea pagubei prin acordul partilor in limita a 5 salarii minime brute pe economie
  • daca paguba este mai mare de 5 salarii minime brute este necesara decizia instantei.

3. Codul fiscal si normele de aplicare

Pct. 78 alin (6) lit a) din norme arata ca in cazul bunurilor lipsă din gestiune care sunt imputate, sumele imputate nu sunt considerate contravaloarea unor operațiuni în sfera de aplicare a TVA, indiferent dacă pentru acestea este sau nu obligatorie ajustarea taxei.

Concluzii:

  • la imputare nu se colecteaza TVA;

Art. 25 alin. (4) lit. c) Cod fiscal arata ca nu sunt deductibile cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile constatate lipsă din gestiune ori degradate,  neimputabile, precum și taxa pe valoarea adăugată aferentă, dacă aceasta este datorată potrivit prevederilor titlului VII.

Concluzii:

  • daca lipsurile din gestiune sunt imputabile, atunci cheltuielile mentionate sunt deductibile (au practic in contrapartida un venit impozabil , din imputare)

MANUAL DE PROCEDURI DE INVENTARIERE

Citeste si:

Articole similare

Comentariul tau aici