Noul cuantum al indemnizatiei pentru cel de-al doilea CIC !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In data de 6 mai 2019 a intrat in vigoare Legea nr. 89/2019 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea a copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri privind recuperarea debitelor reprezentand indemnizatie pentru cresterea copilului.

Iata care sunt modificarile aduse de Legea nr. 89/2019:

După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu urmatorul cuprins:

“In situația în care persoana care a beneficiat de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului naște unul sau mai mulți copii ori se află într-o nouă situație dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (2) într-o perioadă de până la 12 luni de la finalizarea concediului pentru creșterea copilului anterior, dacă din calculul indemnizației conform art. 2 alin. (2) rezultă un cuantum al indemnizației lunare pentru creșterea copilului mai mic decât cuantumul indemnizației primit anterior nașterii celui din urmă copil, se acordă indemnizația lunară pentru creșterea copilului primită pentru copilul anterior.”

La articolul 16 alineatul (3), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“c) realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu, al căror nivel net nu depășește de 5 ori cuantumul minim al indemnizației stabilit la art. 2 alin. (2).”

La articolul 24, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:

“(3^1) Nu se consideră culpă a persoanei, în sensul prevederilor alin. (3), nedeclararea veniturilor pentru care persoana îndreptățită și-a îndeplinit obligațiile fiscale prevăzute de lege, situație în care se aplică dispozițiile alin. (2).”

La articolul 25, alineatul (1) si litera b) a alineatului (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(1) Angajatorul are obligația de a aproba concediul pentru creșterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (1) și la art. 11 alin. (1) lit. a). Perioada de acordare se stabilește de comun acord cu angajatul.

b) salariatei/salariatului care se află în plata stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 alin. (1);”.

La articolul 25 alineatul (2), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:

“c) salariatei/salariatului care se afla in concediul pentru cresterea copilului prevazut la art. 11 alin. (1) lit. a).”

La articolul 25, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:

“(5) În situația prevăzută la art. 7 alin. (2), salariata/salariatul are obligația de a anunța, în scris, angajatorul cu cel puțin 30 de zile înainte intenția de reluare a raportului de muncă sau de serviciu.

(6) Este interzis angajatorului să restricționeze accesul salariatei / salariatului la acordarea stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 alin. (2), dacă aceasta/acesta și-a îndeplinit obligația prevăzută la alin. (5).”

Articole similare

Comentariul tau aici