Noutati fiscale din 2010

Facturarea

• Sunt considerate facturi în original facturile transmise prin poşta electronică

• Facturile emise şi primite se pot stoca prin orice metode şi în orice loc în următoarele condiţii:

a) locul de stocare să se afle pe teritoriul României, cu excepţia facturilor transmise şi primite prin mijloace electronice, care se pot stoca în orice loc dacă, pe perioada stocării:

1. se garantează accesul on-line la datele respective;

2.se garantează autenticitatea sursei şi integritatea conţinutului facturilor, precum şi faptul că acestea sunt lizibile;

3. datele care garantează autenticitatea sursei şi integritatea conţinutului facturilor sunt de asemenea stocate;

b) facturile sau conţinutul facturilor transmise şi primite, în cazul stocării prin mijloace electronice, să fie puse la dispoziţia organelor fiscale competente fără nicio întârziere ori de câte ori se solicită acest lucru.

• Nu mai este obligatorie menţionarea datei prestării serviciilor, datei livrării bunurilor sau datei încasării avansului, dacă factura este emisă înainte de această dată.

• In ce priveste adresa furnizorului mentionata pe factura , aceasta trebuie sa cuprinda: localitatea, strada si numarul.In cazul furnizorilor care au sediul activitatii economice in Romania si au si sedii secundare fara personalitate juridica pe teritoriul Romaniei, pe facturi sa va inscrie sediul activitatii economice, si optional, se poate inscrie si adresa sediului secundar prin care au fost livrate bunurile/prestate serviciile.

Mijloace fixe

Pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determină fără a lua în calcul amortizareacontabilă. Câstigurile sau pierderile rezultate din vânzarea ori din scoaterea din functiune a acestor mijloace fixe se calculează pe baza valorii fiscale a acestora, diminuată cu amortizarea fiscală. Pentru mijloacele fixe cu valoarea contabilă evidențiată în sold la data de 31 decembrie 2003, amortizarea se calculează în baza valorii rămase neamortizată, pe durata normală de utilizare rămasă, folosindu-se metodele de amortizare aplicate până la această dată.

Conform normelor:

Pentru determinarea valorii fiscale în cazul transferurilor terenurilor cu valoare contabila, precum și pentru determinarea valorii fiscale ramase neamortizate în cazul mijloacelor fixe amortizabile evidențiate în sold la 31 decembrie 2003, în valoarea fiscala de la data intrarii în patrimoniu se includ și reevaluarile efectuate, potrivit legii, pâna la acea data.

Pentru determinarea valorii fiscale a terenurilor, respectiv a valorii fiscale ramase neamortizate în cazul mijloacelor fixe amortizabile, vor fi luate în calcul si reevaluarile contabile efectuate dupa data de 1 ianuarie 2007, precum si partea ramasa neamortizata din reevaluarile contabile efectuate în perioada 1 ianuarie 2004 — 31 decembrie 2006, evidentiate la data de 31 decembrie 2006.

Nu se recupereaza prin intermediul amortizarii fiscale reevaluarile contabile efectuate dupa data de 1 ianuarie 2004 la mijloacele fixe amortizabile care nu mai au valoare fiscala ramasa neamortizata la data reevaluarii.

În cazul în care ulterior datei de 31 decembrie 2003 se efectueaza reevaluari care determina o descrestere a valorii acestora se procedeaza la o scadere a rezervei din reevaluare în limita soldului creditor al rezervei, în ordinea descrescatoare înregistrarii rezervei, iar valoarea fiscala a terenurilor si valoarea fiscala ramasa neamortizata a mijloacelor fixe amortizabile se recalculeaza corespunzator. În aceste situații, partea din rezerva din reevaluare care a fost anterior dedusa se include în veniturile impozabile ale perioadei în care se efectueaza operatiunile de reevaluare ulterioare datei de 31 decembrie 2003.

Prin valoarea fiscala ramasa neamortizata se întelege diferenta dintre valoarea fiscala la data intrarii în patrimoniu si valoarea amortizarii fiscale. În valoarea fiscala la data intrarii în patrimoniu se include si taxa pe valoarea adaugata devenita nedeductibila, potrivit prevederilor titlului VI.

Cheltuielile înregistrate ca urmare a casarii unui mijloc fix cu valoarea fiscala incomplet amortizata sunt cheltuieli efectuate în scopul realizarii de venituri impozabile. Prin casarea unui mijloc fix se întelege operatia de scoatere din functiune a activului respectiv, urmata de dezmembrarea acestuia si valorificarea partilor componente rezultate, prin vânzare sau prin folosirea în activitatea curenta a contribuabilului.

Articole similare

Comentariul tau aici