Clasa 1 – Conturi de capitaluri

CLASA 1 CONTURI DE CAPITALURI, PROVIZIOANE, ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE
GRUPA 10 CAPITAL ȘI REZERVE
101 Capital
1011 Capital subscris nevărsat
1012 Capital subscris vărsat
1015 Patrimoniul regiei
1016 Patrimoniul public
1017 Patrimoniul privat
1018 Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare
103 Alte elemente de capitaluri proprii
1031 Beneficii acordate angajaților sub formainstrumentelor de capitaluri proprii
1033 Diferențe de curs valutar în relație cu investiția netă într-o entitate străină
1038 Diferențe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării și alte elemente de capitaluri proprii
104 Prime de capital
1041 Prime de emisiune
1042 Prime de fuziune/divizare
1043 Prime de aport
1044 Prime de conversie a obligațiunilor în acțiuni
105 Rezerve din reevaluare
106 Rezerve
1061 Rezerve legale
1063 Rezerve statutare sau contractuale
1068 Alte rezerve
107 Diferențe de curs valutar din conversie
108 Interese care nu controlează
1081 Interese care nu controlează – rezultatul exercițiului financiar
1082 Interese care nu controlează – alte capitaluri proprii
109 Acțiuni proprii
1091 Acțiuni proprii deținute pe termen scurt
1092 Acțiuni proprii deținute pe termen lung
1095 Acțiuni proprii reprezentând titluri deținute de societatea absorbită la societatea absorbantă
GRUPA 11 REZULTATUL REPORTAT
117 Rezultatul reportat
1171 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită
1172 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29
1173 Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile
1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile
1175 Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare
1176 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
GRUPA 12 REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR
121 Profit sau pierdere
129 Repartizarea profitului
GRUPA 14 CÂȘTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII
141 Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
1411 Câștiguri legate de vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii
1412 Câștiguri legate de anularea instrumentelor de capitaluri proprii
149 Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
1491 Pierderi rezultate din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii
1495 Pierderi rezultate din reorganizări, care sunt determinate de anularea titlurilor deținute
1498 Alte pierderi legate de instrumentele decapitaluri proprii
GRUPA 15 PROVIZIOANE
151 Provizioane
1511 Provizioane pentru litigii
1512 Provizioane pentru garanții acordate clienților
1513 Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale și alte acțiuni similare legate de acestea
1514 Provizioane pentru restructurare
1515 Provizioane pentru pensii și obligații similare
1516 Provizioane pentru impozite
1517 Provizioane pentru terminarea contractului de muncă
1518 Alte provizioane
GRUPA 16 ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE
161 Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni
1614 Împrumuturi externe din emisiuni de obligațiuni garantate de stat
1615 Împrumuturi externe din emisiuni de obligațiuni garantate de bănci
1617 Împrumuturi interne din emisiuni de obligațiuni garantate de stat
1618 Alte împrumuturi din emisiuni de obligațiuni
162 Credite bancare pe termen lung
1621 Credite bancare pe termen lung
1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadență
1623 Credite externe guvernamentale
1624 Credite bancare externe garantate de stat
1625 Credite bancare externe garantate de bănci
1626 Credite de la trezoreria statului
1627 Credite bancare interne garantate de stat
166 Datorii care privesc imobilizările financiare
1661 Datorii față de entitățile afiliate
1663 Datorii față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun
167 Alte împrumuturi și datorii asimilate
168 Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate
1681 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni
1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung
1685 Dobânzi aferente datoriilor față de entitățile afiliate
1686 Dobânzi aferente datoriilor față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun
1687 Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate
169 Prime privind rambursarea obligațiunilorși a altor datorii
1691 Prime privind rambursarea obligațiunilor
1692 Prime privind rambursarea altor datorii

Comentariul tau aici