Clasa 1 – Conturi de capitaluri

Clasa 1 – Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi și datorii asimilate

10. CAPITAL ȘI REZERVE

101. Capital

1011. Capital subscris nevărsat (P)

1012. Capital subscris vărsat (P)

1015. Patrimoniul regiei (P)

1016. Patrimoniul public5) (P)

1017. Patrimoniul privat6) (P)

1018. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (P)

103. Alte elemente de capitaluri proprii

1031. Beneficii acordate angajaților sub formă de instrumente de capitaluri proprii (P)

1033. Diferențe de curs valutar în relație cu investiția netă într-o entitate străină7) (A / P)

1038. Diferențe de modificare a valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării și a altor elemente de capitaluri proprii8) (A / P)

104. Prime de capital

1041. Prime de emisiune (P)

1042. Prime de fuziune / divizare (P)

1043. Prime de aport (P)

1044. Prime de conversie a obligațiunilor în acțiuni (P)

105. Rezerve din reevaluare (P)

106. Rezerve

1061. Rezerve legale (P)

1063. Rezerve statutare sau contractuale (P)

1068. Alte rezerve (P)

107. Diferențe de curs valutar din conversie9) (A / P)

108. Interese care nu controlează10)

1081. Interese care nu controlează – rezultatul exercițiului financiar (A / P)

1082. Interese care nu controlează – alte capitaluri proprii (A / P)

109. Acțiuni proprii

1091. Acțiuni proprii deținute pe termen scurt (A)

1092. Acțiuni proprii deținute pe termen lung (A)

1095. Acțiunile proprii de îngrijire reprezintă titluri deținute de societatea absorbită la societatea absorbantă (A)

11. REZULTAT REPORTAT

117. Rezultatul reportat

1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (A / P)

1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 2911) (A / P)

1173. Rezultatul reportat din modificările politicilor contabile (A / P)

1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A / P)

1175. Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)

1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (A / P) 12)

12. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR

121. Profit sau pierdere (A / P)

129. Repartizarea profitului (A)

14. CÂȘTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITERE, RĂSPUMPĂRARE, VÂNZARE, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII

141. Câștiguri legate de vânzare sau de anulare a instrumentelor de capitaluri proprii

1411. Câștiguri legate de vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii (P)

1412. Câștiguri legate de anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P)

149. Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii

1491. Pierderi rezultate din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii (A)

1495. Pierderi rezultate din reorganizări, care sunt determinate de anularea titlurilor deținute (A)

1498. Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (A)

15. PROVIZIOANE

151. Provizioane

1511. Provizioane pentru litigii (P)

1512. Provizioane pentru garanții acordate clienților (P)

1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale și alte acțiuni similare legate de acestea (P)

1514. Provizioane pentru restructurare (P)

1515. Provizioane pentru pensii și obligații similare (P)

1516. Provizioane pentru impozite (P)

1517. Provizioane pentru încheierea contractului de muncă (P)

1518. Alte provizioane (P)

16. ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE

161. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni

1614. Împrumuturi externe din emisiuni de obligațiuni garantate de stat (P)

1615. Împrumuturi externe din emisiuni de obligațiuni garantate de bănci (P)

1617. Împrumuturi interne din emisiuni garantate de stat (P)

1618. Alte împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (P)

162. Credite bancare pe termen lung

1621. Credite bancare pe termen lung (P)

1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadență (P)

1623. Credite externe guvernamentale (P)

1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)

1625. Credite bancare externe garantate de bănci (P)

1626. Credite de la trezoreria statului (P)

1627. Credite interne garantate de stat (P)

166. Datorii care privesc imobilizările financiare

1661. Datorii față de entitățile afiliate (P)

1663. Datorii față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun (P)

167. Alte împrumuturi și datorii asimilate (P)

168. Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate

1681. Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni (P)

1682. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)

1685. Dobânzi aferente datoriilor față de entitățile afiliate (P)

1686. Dobânzi aferente obligațiilor față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun (P)

1687. Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate (P)

169. Prime privind rambursarea obligațiilor și a altor datorii

1691. Prime privind rambursarea obligatiunilor (A)

1692. Prime privind rambursarea altor datorii (A)

Comentariul tau aici