Procedura de acordare a zilelor libere pentru supraveghere copil – legislatie, documente necesare, monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In acest articol vom prezenta detaliat procedura prin care se acorda zilele libere pentru supravegherea copiilor, cadrul legal aplicabil si monografia contabila aferenta.

Cadrul legal aplicabil

DECRET nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

LEGE nr. 19 din 14 martie 2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

HOTĂRÂREA nr. 217 din 18 martie 2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

ORDIN nr. 346 din 26 martie 2020 privind aprobarea modelului declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

 OUG 41/2020 care aduce urmatoarele modificari si completari Legii 19/2020

Prevederi

Cine poate beneficia de indemnizatia de supraveghere copil ?

Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu.
Prevederile se aplică părinților care îndeplinesc CUMULATIV următoarele condiții:
a) au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau au copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ;
b) locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Cum se calculeaza indemnizatia ?

Indemnizația pentru fiecare zi liberă se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Acest salariul mediu brut este de 5.429 lei.

De exemplu, daca salariul de incadrare este 6.000 lei (brut), nivelul indemnizatiei este de plafonat la 75%* 5.429 lei = 4.072 lei.

Contributii si impozite

Indemnizația este supusă:

 • impozitului
 • contribuției de asigurări sociale
 • contributiei de asigurări sociale de sănătate,
 • contribuției asiguratorii pentru muncă.

Important: indemnizatia neta o suporta statul, in timp ce toate taxele aferente se suporta de catre angajator.

Pentru cate zile pot beneficia parintii de aceasta indemnizatie?

Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, inclusiv pe perioada vacanțelor școlare, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ și a unităților de educație antepreșcolară, ca urmare a stării de urgență decretate în condițiile legii.

Procedura

1.Angajatul depune la angajator :

 • o cerere
 • o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit Legii nr. 19/2020, respectiv că nu se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată
 • copia certificatului/ certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor.

2.Angajatorul inregistreaza cererea si intocmeste statele de plata trecand angajatul in concediu de supraveghere copil. Angajatorul plateste angajatului indemnizatia neta care i se cuvine si plateste contributiile si impozitul catre stat.

3. Angajatorul va recupera indemnizatia neta de la stat, depunand la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, după caz.

 • o cerere
 • lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă;
 • copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizației;
 • declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista prevăzută la lit. a) conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 19/2020
 • dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația.

Documentele se transmit prin poșta electronică la adresa electronică comunicată de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în cel mult 30 zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației.

Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizație se face în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării documentelor .

Asadar, mai intai se platesc taxele aferente, dupa care se depune solicitarea de rambursare.

Atentie! Cererea va fi datată și semnată de reprezentantul legal și va conține obligatoriu următoarele elemente:

 1. datele de identificare ale angajatorului, inclusiv adresa de e-mail;
 2. contul bancar;
 3. numele reprezentantului legal al angajatorului;
 4. suma totală solicitată;
 5. numărul angajaților pentru care s-a solicitat suma.

Monografia contabila

Presupunem ca un angajat care intra in concediu de supraveghere copil are un salariu de baza de 5.000 lei brut.

Indemnizatia bruta de somaj este : 75%* 5.000 lei = 3.750 lei

Din acestea se retin:

CAS-25% = 938 lei

CASS-10% =375 lei

Impozit 10% = 244 lei

Prin urmare indemnizatia neta = 3.750 lei -938 lei -375 lei -244 lei = 2.193 lei

Monografie

Monografia contabila este ca in cazul salariului obisnuit, astfel:

641=4213750
421=%
4315938
4316375
444244
421=51212193
636=43684

La recuperarea sumelor de la stat:

5121=4452.193
445=74142.193

Articole similare

Comentariul tau aici