Procedura de indreptare a erorilor din documentele de plata catre bugetul local-Ordinul nr. 2362/2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF nr. 704/27.08.2019 a fost publicat O 2362/2019 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligațiile fiscale datorate bugetului local.

Aceasta procedură de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligațiile fiscale datorate bugetului local se aplică în următoarele situații:

a) plata obligațiilor fiscale datorate bugetului local s-a efectuat în alt cont bugetar decât cel corespunzător ori utilizând un cod de identificare fiscală eronat;

b) în contul bugetar au fost achitate și alte obligații fiscale datorate bugetului local decât cele prevăzute a se achita în contul respectiv;

c) plata obligațiilor fiscale datorate bugetului local s-a efectuat într-un cont bugetar corespunzător unui alt buget decât cel al cărui venit este obligația fiscală plătită.

Cererea de îndreptare a erorilor din documentele de plată


(1) Îndreptarea erorilor din documentele de plată se face pe baza unei cereri de îndreptare a erorilor, denumită în continuare cerere.

(2) Cererea se depune la organul fiscal local competent de către debitor, conform prevederilor art. 164 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Cererea, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, cuprinde următoarele elemente:

a) datele de identificare ale debitorului;

b) indicarea erorii ce urmează a fi îndreptată;

c) numărul și data documentelor prin care s-au stabilit ori s-au individualizat sumele de plată (titlurile de creanță) pentru care se solicită corectarea erorii din documentul de plată;

d) numărul și data documentului prin care s-a efectuat plata inițială;

e) suma totală achitată prin documentul de plată inițial;

f) data plății;

g) alte informații considerate relevante pentru soluționarea cererii.

(4) La cererea prevăzută la alin. (2) se anexează, după caz, documentele certificate “conform cu originalul” de către debitor:

a) copia ordinului de plată;

b) copia extrasului de cont în care este înregistrată plata eronată;

c) copii de pe titlurile de creanță care nu sunt emise de organul fiscal local;

d) orice alte documente care atestă eroarea produsă.

Decizia de admitere a corectiei sau de respingere a cererii se comunică debitorului în termen de maximum 45 de zile de la data înregistrării cererii.

Articole similare

Comentariul tau aici