Procedura pentru solicitarea certificatului de atestare fiscala din 12.05.2015

Procedura a fost publicata in M.Of. nr. 342 din 19.05.2015 .
ARTICOLUL 1
Scop

Procedura stabileşte etapele şi regulile pentru solicitarea şi primirea de către direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul de reglementare specific din cadrul MFP a certificatului de atestare fiscală în format electronic, denumit în continuare CAF, emis de organele fiscale competente din cadrul ANAF.
ARTICOLUL 2
Domeniu de aplicare

(1) Procedura se aplică pentru solicitările de obţinere a autorizaţiei pentru activităţi de schimb valutar.
(2) Procedura se aplică de către direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul de reglementare specific din cadrul MFP, respectiv Direcţia generală management al domeniilor reglementate specific, denumită în continuare direcţie de specialitate, şi de către organele fiscale competente în eliberarea CAF-ului, din cadrul ANAF, denumite în continuare organe fiscale.
ARTICOLUL 3
Solicitarea eliberării CAF

(1) După analiza solicitărilor de obţinere a autorizaţiei pentru activităţi de schimb valutar, care au fost depuse la registratura MFP, cu cel puţin 10 (zece) zile lucrătoare înainte de data şedinţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar şi pentru care documentaţiile sunt complete, în termen de o zi, titularul lucrării solicită persoanei desemnate din cadrul direcţiei de specialitate sau înlocuitorului acesteia să solicite organelor fiscale CAF-ul pentru contribuabilul care solicită acordarea autorizaţiei.
(2) Pentru solicitarea CAF-ului, persoana desemnată în acest scop, denumită în continuare expeditor, accesează portalul Intranet MFP, macheta “Cerere de eliberare a CAF”, completând-o cu următoarele informaţii:
a) denumirea direcţiei de specialitate: “Direcţia generală management al domeniilor reglementate specific”;
b) motivul solicitării: “autorizare pentru activităţi de schimb valutar”;
c) codul de identificare fiscală [CIF] al contribuabilului pentru care se solicită CAF-ul;
d) denumirea/numele şi prenumele contribuabilului pentru care se solicită CAF-ul;
e) numărul şi data de înregistrare la MFP a cererii de autorizare a contribuabilului;
f) temeiul legal în baza căruia se solicită CAF-ul;
g) adresa de poştă electronică a contribuabilului pentru care se solicită CAF-ul, pentru expedierea CAF-ului;
h) adresa de poştă electronică a expeditorului, pentru primirea CAF-ului de la organul fiscal;
i) numele şi prenumele expeditorului, funcţia şi denumirea postului.
(3) Informaţiile completate în machetă sunt direcţionate automat de către sistemul informatic prin poşta electronică internă către organul fiscal, ca mesaj cu subiectul “Cerere de eliberare a CAF pentru {CIF}”, conform anexei A.
(4) Mesajul este direcţionat conform datelor de arondare fiscală a contribuabililor existente în baza de date CIF.
ARTICOLUL 4
Emiterea

În baza cererii primite pe această cale, organul fiscal procedează astfel:
a) tipăreşte mesajul care constituie cerere de eliberare a CAF-ului transmis de expeditor şi îl înregistrează;
b) verifică respectarea tuturor condiţiilor de eliberare a CAF-ului;
c) emite CAF-ul în conformitate cu dispoziţiile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
d) asigură semnarea CAF-ului de către conducătorul organului fiscal;
e) aplică ştampila pe CAF;
f) transpune CAF-ul, fără semnătură şi ştampilă, într-un fişier electronic de tip pdf.
ARTICOLUL 5
Transmiterea

(1) CAF-ul în fişier de tip pdf se transmite de persoana desemnată de către organul fiscal, prin poşta electronică internă, la adresa de poştă electronică a expeditorului şi la adresa de poştă electronică a contribuabilului şi se ataşează la dosarul fiscal al contribuabilului.
(2) Mesajul transmis la adresa de poştă electronică a expeditorului, al cărui conţinut este prezentat în anexa B, are ca subiect “Certificat de Atestare Fiscală pentru {CIF}” şi are ataşat CAF-ul.
(3) Mesajul transmis la adresa de poştă electronică a contribuabilului, al cărui conţinut este prezentat în anexa C, are ca subiect “Certificat de Atestare Fiscală pentru {CIF}” şi are ataşat CAF-ul.
ARTICOLUL 6
Responsabilităţi

(1) În cadrul direcţiei de specialitate, persoana desemnată cu aplicarea prezentei proceduri realizează un jurnal electronic cu toate perechile de mesaje ce însoţesc solicitările/emiterile de CAF-uri folosind opţiunea de arhivare selectivă specifică sistemului de poştă electronică.
(2) Persoana desemnată de către organul fiscal are răspunderea verificării conformităţii şi autenticităţii datelor din mesajele electronice adresate expeditorului şi contribuabilului cu cele înscrise în CAF tipărit, semnat de conducătorul organului fiscal şi arhivat la dosarul fiscal al contribuabilului.
(3) Secretariatul organului fiscal sau o persoană desemnată de conducerea organului fiscal şi secretariatul direcţiei de specialitate arhivează toate mesajele care însoţesc solicitările/emiterile de CAF folosind opţiunea de arhivare selectivă specifică sistemului de poştă electronică.
(4) În situaţia în care apar incidente în funcţionarea sistemului informatic, acestea se anunţă de către persoana care le-a sesizat, imediat, serviciului de suport tehnic din cadrul Direcţiei generale de tehnologia informaţiei, conform procedurii în vigoare.
(5) Incidente de altă natură se raportează, după caz, direcţiei de specialitate sau organului fiscal.

Articole similare

Comentariul tau aici