Proiect de modificare a reglementarilor contabile. Vezi cine va fi afectat.

Pe site-ul Ministerului de Finante a fost publicat un proiect legislativ prin care se urmareste modificarea reglementarilor contabile. Mai concret, se propune ca toate entitățile de interes public, indiferent de reglementările contabile aplicabile, să întocmească o declarație nefinanciară dacă la data bilanțului, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar.

Prin entități de interes public se intelege :

– societăţile/companiile naţionale, societăţile cu capital integral sau majoritar de stat şi regiile autonome, în cazul entităților care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare;

– societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, în cazul entităților care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Informațiile cuprinse în declarația nefinanciară se referă la aspecte de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită, precum și la următoarele aspecte:

a) o descriere succintă a modelului de afaceri al entităţii;

b) o descriere a politicilor adoptate de entitate în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligență necesară aplicate;

c) rezultatele politicilor respective;

d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operațiunile entităţii, inclusiv, atunci când este relevant și proporțional, relațiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective și modul în care entitatea gestionează riscurile respective;

e) indicatori-cheie de performanță nefinanciară relevanți pentru activitatea specifică a entităţii. Informații similare sunt prezentate, de asemenea, de entitățile de interes public care sunt societăţi-mamă ale unui grup care, la data bilanțului pe o bază consolidată, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar.

Acestea includ în raportul consolidat al administratorilor o declarație nefinanciară consolidată.


Articole similare