Proiectul de modificare a normelor la Codul fiscal -publicat in 10.01.2018

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Pe site-ul Ministerului de Finante a fost publicat in data de 10.01.2018 proiectul de modificare a Codului fiscal.

Acesta se poate consulta aici.

Schimbarile vizate:

A. Titlul II – Impozitul pe profit:

1. În cazul creanțelor înstrăinate modificările vizează:

1.1 abrogarea prevederilor lit. i) a alineatului (1) de la punctul 13 în contextul revizuirii regimului fiscal aplicabil cheltuielilor reprezentând valoarea creanțelor înstrăinate, potrivit legii;

1.2  exemplificarea modului de aplicare a prevederilor art. 25 alin.(3) lit.n) din Codul fiscal, prin utilizarea elementelor similare veniturilor și cheltuielilor care vor fi luate în calculul rezultatului fiscal, de către contribuabilii care nu reflectă sumele reprezentând reducerea sau anularea de provizioane  specifice/ajustări pentru depreciere sau după caz, valori ale pierderilor așteptate, precum și  prețul de vânzare a cesiunii de creanțe, pe venituri și valoarea creanțelor înstrăinate pe cheltuieli, din punct de vedere contabil. De asemenea, au fost introduse clarificări privind determinarea limitei deductibile de 30% din valoarea creanțelor înstrăinate.

2. Abrogarea prevederilor punctului 24 de la Capitolul II “Calculul rezultatului fiscal”, Secțiunea a 7-a ”Cheltuieli cu dobânzile și diferențele de curs valutar”, în contextul abrogării prevederilor art. 27 din Codul fiscal.

3. Precizări legate de cursul de schimb utilizat pentru determinarea plafonului deductibil reprezentând echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, în cazul contribuabililor care calculează, declară şi plătesc impozitul pe profit trimestrial.

4. Exemplificarea modului de determinare a nivelului deductibil al costurilor excedentare ale îndatorării, în cadrul noilor reguli privind limitarea deductibilităţii dobânzii şi a altor costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic.

B. Titlul III – Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

1. Eliminarea referinței privind veniturile realizate din  consultanță și management pentru încadrarea în sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, ca urmare a eliminării acestei condiții.

2. Ca urmare a majorării nivelului veniturilor realizate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent de la 500.000 euro la 1.000.000 euro, s-a actualizat referința la acest plafon pentru contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016.

3. Reformularea prevederilor referitoare la încadrarea în sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor începând cu 1 ianuarie 2018, având în vedere majorarea nivelului veniturilor realizate.

4. Abrogarea precizărilor legate de neaplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor de către persoanele juridice române care desfășoară activităţi în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, al jocurilor de noroc, activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere şi gazelor naturale, ca urmare a eliminării acestor prevederi.

5. Abrogarea precizărilor legate de aplicarea cotelor de impozitare în cazul 

modificării numărului de salariați, deoarece aceste precizări au fost preluate în Codul fiscal.

C. Titlul IV – Impozitul pe venit”

1. În domeniul impozitului pe venit, în vederea corelării normelor metodologice cu prevederile O.U.G. nr. 79/2017, se propun următoarele modificări/completări:

·         Înlocuirea cotei de impozit pe venit pentru anumite venituri, în situația în care cota de impozitare este de 10% sau, după caz, de 7% pentru stabilirea plăților anticipate efectuate în contul impozitului anual aferent veniturilor din drepturile de proprietate intelectuală;

·         Actualizarea deducerii personale la 510 lei ce va fi luată în calcul în vederea acordării deducerii personale pentru persoanele aflate în întreținerea contribuabilului;

·         Actualizarea terminologică a normelor actuale privind deducerea  contribuțiilor sociale pentru persoanele care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, ca urmare a schimbării modalității de calcul al contribuțiilor sociale;

·         Abrogarea normelor actuale privind deducerea contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate (CASS), ca urmare a modificării regimului fiscal referitoare la deducerea CASS din baza de calcul  impozitului pe venituri, în sensul neacordării deducerii CASS atât pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, cât și în cazul veniturilor din pensii sau/și a diferențelor de pensii acordate.

·         Eliminarea normelor actuale legate de încadrarea ca venituri din pensii a drepturilor primite în conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât aceste reglementări fac parte din dispozițiile Codului fiscal.

·         Actualizarea terminologiei privind  activitatea de crearea de programe pentru calculator din  „încadrare”, în „condițiile” pentru a corespunde prevederilor Codului fiscal;

2. În vederea corelării normelor metodologice cu prevederile Legii nr.

136/2017, se propune stabilirea regulilor de determinare a bazei de calcul a impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de persoanele fizice, care desfășoară activități în domeniul de cercetare – dezvoltare și inovare, în situația în care în cursul aceleiași luni contribuabilul obține atât venituri supuse impozitării, cât și venituri scutite. 

3. În vederea corelării normelor metodologice cu prevederile OUG nr. 3/2017, se propune:

·         Clarificarea determinării bazei impozabile în cazul  veniturilor realizate din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal pentru  situațiile în care au fost transferate mai multe proprietăți de unul sau mai mulți proprietari printr-o singură tranzacție, din perspectiva aplicării plafonului neimpozabil de 450.000 lei;

·         Clarificarea privind stabilirea venitului impozabil în cazul transferului proprietăților imobiliare din patrimoniul personal prin procedura de executare silită, în sensul asigurării deductibilității plafonului neimpozabil de 450.000 lei.

4. Alte măsuri de natură tehnică în vederea unei aplicări unitare a reglementărilor fiscale ale titlului IV din Codul fiscal, după cum urmează:

·         Clarificări privind includerea în veniturile din salarii și asimilate salariilor a veniturilor brute  realizate în natură.

·         Clarificarea regimului fiscal al aportului în numerar sau echivalentul în lei a aportului în natură efectuate de către contribuabil, la începerea unei activități sau în cursul desfășurării acesteia, din patrimoniul personal în patrimoniul afacerii, precum și clarificarea deductibilității  sumelor plătite în avans care se referă la alte perioade fiscale.

·         Majorarea termenului în care contribuabilul are obligația să anunțe organul fiscal competent la 30 zile,  în cazul încetării activității independente sau a întreruperii temporare a acesteia, în cursul anului, datorate unor accidente, spitalizării sau altor cauze obiective, inclusiv cele de forţă majoră, dovedite cu documente justificative, la cererea contribuabililor.

D. Titlul V – Contribuții sociale obligatorii

1. Se abrogă capitolele cuprinzând normele metodologice privind contribuţiile asigurărilor pentru şomaj, contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale și contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.

De asemenea, din cuprinsul capitolelor referitoare la contribuțiile de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate se elimină referirile la contribuția individuală de asigurări sociale și la contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate. În acest sens, trimiterile se fac la contribuția de asigurări sociale și la contribuția de asigurări sociale de sănătate.

2. În ceea ce privește contribuția de asigurări sociale de sănătate care se datorează numai de persoanele fizice, se redefinește capitolul sub denumirea de „Contribuția de asigurări sociale de sănătate”. Totodată, se elimină prevederile referitoare la baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum si prevederile referitoare la includerea indemnizațiilor pentru concedii medicale în baza lunară de calcul a contribuțiilor de asigurări de sănătate.

3. În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activități independente, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, asocieri cu persoane juridice, cedarea folosinței bunurilor, investiții și din alte surse, se elimină pevederile referitoare la stabilirea contribuției individuale de asigurări sociale și a contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate, în funcție de venitul realizat. Totodată, se introduc clarificari referitoare la aplicarea noului regim fiscal, respectiv:

  –  în cazul contribuției de asigurări sociale

     – cumularea veniturilor din activităţi independente, realizate în anul precedent, pentru încadrarea în plafonul reprezentând nivelul salariului minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția;

    – aplicarea noului sistem de stabilire a contribuției de asigurări sociale în anul 2018,  pentru care se iau în calcul veniturile din activităţi independente realizate în anul 2017;

– în cazul contribuției de asigurări sociale de sănătate

         – clarificarea indicatorului salariu de bază minim brut pe ţară luat în calcul la stabilirea plafonului anual de 12 salarii minime bute, în funcție de care se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, respectiv acesta reprezintă salariul de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate;

        – aplicarea noului sistem de stabilire a contribuției de asigurări sociale de sănătate în anul 2018,  pentru care se iau în calcul veniturile din activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, asocieri cu persoane juridice, cedarea folosinței bunurilor, investiții și din alte surse realizate în anul 2017.

4. Exemplificarea modului de încadrare a veniturilor realizate în anul fiscal 2017, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activități independente, în plafonul minim echivalent cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna ianuarie 2018, pentru stabilirea obligației de plată a contribuției de asigurări soaciale pentru anul 2018,  în contextul noului sistem de contribuții sociale.

5. Exemplificarea modului de încadrare a veniturilor realizate în anul fiscal 2017, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activități independente, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, asocieri cu persoane juridice, cedarea folosinței bunurilor, investiții și din alte surse, în plafonul minim echivalentul a de 12 ori salariul de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie 2018, pentru stabilirea obligației de plată a contribuției de asigurări soaciale de sănătate pentru anul 2018,  în contextul noului sistem de contribuții sociale.

6. Se introduce un capitol nou, capitolul VIII ”Contribuția asiguratorie pentru muncă”, prin care se aduc clarificări referitoare la contribuabilii care datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă și la veniturile pentru care se datorează contribuţia.

E. Titlul VI –  Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România

Prin Ordonanța Guvernului nr. 25/2017 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 31 august 2017 s-a preluat în Codul fiscal modul de stabilire al impozitului pentru reprezentanța unei persoane juridice străine care se înființează/desființează în anul de impunere, astfel că se impune abrogarea acestei prevederi din actualele norme pentru a nu se crea paralelism legislativ.

F. Titlul VIII – Accize și alte taxe speciale

1. Prin proiectul de act normativ se urmărește corelarea prevederilor Normelor metodologice cu cele ale Codului fiscal în ceea ce privește stabilirea autorităților competente care efectuează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați şi a importatorilor autorizați. Astfel, se prevede că autorizarea se realizează de către autoritatea fiscală teritorială prevăzută la art. 336 pct. 4 lit. a) din Codul fiscal.

Totodată, pentru asigurarea înregistrării operatorilor economici care extrag cărbune, produc cocs, și cei care efectuează achiziţii intracomunitare sau importă astfel de produse precum și producătorii, distribuitorii sau redistribuitorii de energie electrică și distribuitorii sau redistribuitorii de gaz natural, prin proiectul de hotărâre de Guvern se propune ca înregistrarea acestora să se realizeze la nivelul autorității fiscale teritoriale prevăzută la art. 336 pct. 4 lit. a) din Codul fiscal.

2. Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2236 al Comisiei din 5 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3199/93 privind recunoașterea reciprocă a procedurilor pentru denaturarea completă a alcoolului în scopul scutirii de la plata accizelor, atât în cazul României, cât și pentru majoritatea statelor membre, a fost stabilită următoarea formulă de denaturare completă a alcoolului etilic  în concentrație pe hectolitru de alcool pur:

            – 1,0 litri de metiletilcetonă (MEK); 

            – 1,0 litri de alcool izopropilic (IPA);

            – 1,0 grame de benzoat de denatoniu.

Având în vedere caracterul obligatoriu de punere în aplicare în toate elementele sale  și aplicarea directă a prevederilor stabilite prin regulamentele UE, se impune modificarea în consecință a Normelor metodologice, cu introducerea formulei menționate mai sus.

3. Corelarea prevederilor din Normele metodologice cu cele ale Codului fiscal, în sensul stabilirii modalităților și condițiilor de acordare a restituirii accizelor plătite la bugetul de stat în România pentru produsele din tutun încălzit supuse accizelor nearmonizate, fabricate în antrepozitele fiscale din România și care ulterior fac obiectul unei livrări intracomunitare sau la export.

 

Articole similare