Reevaluarea activelor imobilizate – prevederi legislative

Reguli de evaluare de bază

Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare si detinute pe o perioadă mai mare de un an. Ele trebuie evaluate la costul de achizitie sau la costul de productie.

Beneficiile economice viitoare reprezintă potentialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar sau de echivalente de numerar către entitate. Potentialul poate fi unul productiv, fiind parte a activitătilor de exploatare ale entitătii.

Activele imobilizate cuprind acele active destinate utilizării pe o bază continuă, pe o perioadă mai mare de un an, în scopul desfăsurării activitătilor entitătii.

Drepturile asupra proprietătilor imobiliare si alte drepturi similare, asa cum sunt definite de legislatia natională, trebuie prezentate la “Terenuri si constructii”.

Miscările diverselor elemente de imobilizări se prezintă în notele explicative. În acest scop, se prezintă distinct, începând cu costul de achizitie sau costul de productie, pentru fiecare element de imobilizare, pe de o parte, cresterile, cedările si transferurile în cursul exercitiului financiar, iar, pe de altă parte, ajustările cumulate de valoare la începutul exercitiului financiar si la data bilantului, precum si rectificările efectuate în cursul exercitiului financiar asupra ajustărilor de valoare din exercitiile financiare precedente. Ajustările de valoare se prezintă în bilant ca deduceri clare din elementele corespunzătoare.

Dacă, atunci când situatiile financiare anuale se întocmesc conform prezentelor reglementări pentru prima oară, costul de achizitie sau costul de productie al unei imobilizări nu poate fi determinat fără cheltuieli sau întârzieri exagerate, valoarea reziduală de la începutul exercitiului financiar poate fi tratată drept cost de achizitie sau cost de productie. Orice aplicare a acestei prevederi trebuie prezentată în notele explicative.

In acest context, valoarea reziduală reprezintă valoarea justă a bunului respectiv.

Atunci când se efectuează reevaluarea imobilizărilor corporale, miscările diverselor elemente de imobilizări, se prezintă începând cu costul de achizitie sau costul de productie, modificat ca rezultat al reevaluării. În acest scop, valoarea reevaluată se substituie valorii de intrare a imobilizărilor corporale.

Costul de achizitie sau costul de productie al activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economică trebuie redus cu ajustări calculate pentru a diminua valoarea unor astfel de active în mod sistematic de-a lungul duratelor lor de utilizare economică (amortizare).

Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economică reprezintă alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga durată de utilizare economică. Valoarea amortizabilă este reprezentată de cost sau altă valoare care substituie costul (de exemplu, valoarea reevaluată).

În întelesul prezentelor reglementări, prin durata de utilizare economică se întelege durata de viată utilă, aceasta reprezentând:

  1. a) perioada în care un activ este prevăzut a fi disponibil pentru utilizare de către o entitate; sau
  2. b) numărul unitătilor produse sau al unor unităti similare ce se estimează că vor fi obtinute de entitate prin folosirea activului respectiv.

Activele imobilizate amortizabile sunt prezentate în bilant la valoarea contabilă, aceasta fiind reprezentată de costul de achizitie, costul de productie sau altă valoare care substituie costul, diminuată cu amortizarea cumulată până la acea dată, precum si cu pierderile cumulate din depreciere.

Atunci când se constată pierderi de valoare pentru imobilizările financiare, trebuie făcute ajustări pentru pierdere de valoare, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare atribuită acestora la data bilantului.

Imobilizările trebuie să facă obiectul ajustărilor de valoare, indiferent dacă duratele lor de utilizare economică sunt limitate sau nu, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare atribuibilă acestora la data bilantului, dacă se estimează că reducerea valorii acestora este permanentă.

Ajustările de valoare  trebuie înregistrate în contul de profit si pierdere si prezentate distinct în notele explicative, dacă acestea nu au fost prezentate separat în contul de profit si pierdere.

Dacă activele imobilizate fac obiectul ajustărilor exceptionale de valoare exclusive în scop fiscal, în notele explicative se prezintă valoarea ajustărilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate.

Baza legala: OMFP 3055/2009

Articole similare

Comentariul tau aici