Tablouri inregistrate ca imobilizari-amortizare, durata de viata

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Speta: Presupunem ca avem o societate care achizitioneaza mai multe tablouri pentru a decora sediul firmei. Cum se inregistreaza aceste tablouri si care este regimul amortizarii acestora ? Presupunem ca o parte din tablouri fac parte din patrimoniul cultural national.

Ce reprezinta elementele inregistrate in patrimoniul cultural national?

Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil prevede ca patrimoniul cultural naţional cuprinde ansamblul bunurilor identificate ca atare, indiferent de regimul de proprietate asupra acestora, care reprezintă o mărturie şi o expresie a valorilor, credinţelor, cunoştinţelor şi tradiţiilor aflate în continuă evoluţie; cuprinde toate elementele rezultate din interacţiunea, de-a lungul timpului, între factorii umani şi cei naturali.

Prin clasare se înţelege procedura de stabilire a bunurilor culturale mobile care fac parte din categoriile juridice ale patrimoniului cultural naţional mobil, tezaur şi fond.Clasarea are ca efect înscrierea bunurilor culturale mobile în Inventarul patrimoniului cultural naţional mobil, în una dintre cele două categorii, tezaur sau fond.

Ministerul Culturii eliberează, pentru fiecare bun clasat, un certificat de clasare şi fişa standard a obiectului.

Certificatul de clasare şi fişa standard a obiectului însoţesc bunul clasat şi nu constituie prin ele însele un titlu de proprietate.

Asadar, pentru a dovedi inscrierea in patrimoniul cultural, documentul utilizat este certificatul de clasare.

Sunt sau nu mijloace fixe amortizabile tablourile?

Potrivit legii (Cod fiscal art. 28), mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporală care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este deținut și utilizat în producția, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat terților sau în scopuri administrative;

b) are o valoare fiscală egală sau mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului, la data intrării în patrimoniul contribuabilului;

c) are o durată normală de utilizare mai mare de un an.

Tot in Codul fiscal se mentioneaza ca NU reprezintă active amortizabile:

a) terenurile, inclusiv cele împădurite;

b) tablourile și operele de artă;

c) fondul comercial;

d) lacurile, bălțile și iazurile care nu sunt rezultatul unei investiții;

e) bunurile din domeniul public finanțate din surse bugetare;

f) orice mijloc fix care nu își pierde valoarea în timp datorită folosirii, potrivit normelor.

Codul fiscal mai defineste operele de artă insa la art. 312 care face referire la regimurile speciale pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități.

  1. tablouri, colaje și plachete decorative similare, picturi și desene, executate integral de mână, altele decât planurile și desenele de arhitectură, de inginerie și alte planuri și desene industriale, comerciale, topografice sau similare, originale, executate manual, texte manuscrise, reproduceri fotografice pe hârtie sensibilizată și copii carbon obținute de pe planurile, desenele sau textele enumerate mai sus și articolele industriale decorate manual, care se încadrează la codul NC 9701;
  2. gravuri, stampe și litografii, originale vechi sau moderne, care au fost trase direct în alb-negru sau color, ale uneia sau mai multor plăci/planșe executate în întregime manual de către artist, indiferent de proces sau de materialul folosit de acesta, fără a include procese mecanice sau fotomecanice, care se încadrează la codul NC 9702 00 00;
  3. producții originale de artă statuară sau de sculptură, în orice material, numai dacă sunt executate în întregime de către artist; copiile executate de către un alt artist decât autorul originalului, care se încadrează la codul NC 9703 00 00;
  4. tapiserii executate manual după modele originale asigurate de artist, cu condiția să existe cel mult 8 copii din fiecare, care se încadrează la codul NC 5805 00 00;
  5. piese individuale de ceramică executate integral de către artist și semnate de acesta;
  6. emailuri pe cupru, executate integral manual, în cel mult 8 copii numerotate care poartă semnătura artistului sau denumirea/numele atelierului, cu excepția bijuteriilor din aur sau argint;
  7. fotografiile executate de către artist, scoase pe suport hârtie doar de el sau sub supravegherea sa, semnate, numerotate și limitate la 30 de copii, incluzându-se toate dimensiunile și monturile;

Care este durata de viata a tablourilor?

In Hotararea 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, tablourile sunt inregistrate astfel:

3.1.3.Tablouri, gravuri, decorațiuni interioare, în afara celor înregistrate în patrimoniul cultural național.8-12 ani

Ce concluzii putem desprinde?

Tablourile care nu fac parte din patrimoniul cultural reprezinta active amortizabile si se amortizeaza pe o perioada cuprinsa intre 8-12 ani.

Tablourile care fac parte din patrimoniul cultural, nu sunt mijloace fixe amortizabile. Cu alte cuvinte nu se inregistreaza amortizare pentru ele fiindca nu isi pierd valoarea in timp.

Deductibilitatea cheltuielii cu amortizarea

Inregistrarea in contabilitate:

214Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale=404Furnizori de imobilizari

Amortizarea (daca este cazul):

6811Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor=2814Amortizarea altor imobilizări corporale

Este recomandat sa se creeze un analitic distinct pentru activele care nu se amortizeaza.

Articole similare

Comentariul tau aici