Modificari la Codul de Procedura Fiscala – Legea nr. 150/2018

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Incepand cu data de 29.06.2018 va intra in vigoare Legea nr. 150/2018 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Legea aduce urmatoarele modificari: “La articolul I punctul 40, după litera b) a alineatului (3) al articolului 160 se introduce o nouă…

Mai mult

Procedura de inregistrare fiscala – prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului de Procedura Fiscala, orice persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal se inregistreaza fiscal primind un cod de identificare fiscala. Codul de identificare fiscala este: pentru persoanele juridice, precum si pentru asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, cu exceptia celor prevazute la punctul 2, codul…

Mai mult

Reguli pentru conducerea evidentei contabile si fiscale – ce prevede codul de procedura fiscala

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Exista nenumarate reguli de conducere a evidentei contabile si fiscale. Sa vedem insa ce prevede Codul de procedura fiscala, la art .109: Reguli pentru conducerea evidențelor contabile și fiscale (1) Evidențele contabile și fiscale se păstrează, după caz, la domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului, la sediul social ori la sediile secundare ale…

Mai mult

Care este numarul de zile in care trebuie solutionata o cerere a unui contribuabil la ANAF?

Cererile depuse de către contribuabil/plătitor la organul fiscal se soluţionează de către acesta în termen de 45 de zile de la înregistrare (art. 77, Codul de procedura fiscala ). În situaţiile în care, pentru soluţionarea cererii, este necesară administrarea de probe suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării probei şi data obţinerii…

Mai mult

Ce modificari aduce OG 17/2015 si noul cod cu privire la selectarea contribuabililor pentru inspectie?

Inainte de  OG 17/2015 art 100 din codul de procedura fiscala care face referire la selectarea contribuabililor pentru inspecţie fiscală, prevedea ca : ” (1)  Selectarea contribuabililor ce urmează a fi supuşi inspecţiei fiscale este efectuată de către organul de inspecţie fiscală competent, în funcţie de nivelul riscului stabilit ca urmare a analizei de risc. (2) Analiza de risc reprezintă activitatea…

Mai mult

Corectarea declaratiilor fiscale. Cum procedati in cazul decontului de TVA?

Declarațiile fiscale pot fi corectate de către contribuabil, din proprie inițiativă, pe perioada termenului de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale. Declarațiile fiscale pot fi corectate ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația inițială, prin depunerea unei declarații rectificative. În cazul taxei pe valoarea adăugată, corectarea erorilor din deconturile de taxă se realizează potrivit prevederilor Codului…

Mai mult

Termenul zilei : obligatii fiscale restante

Prin obligaţii fiscale restante se înţelege: a)obligaţii fiscale pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată; b)diferenţele de obligaţii fiscale principale şi accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut . Nu sunt considerate obligaţii fiscale restante: a)obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată,…

Mai mult

Reguli privind verificarea persoanelor fizice – cadru legislativ

Organul fiscal are dreptul de a efectua o verificare fiscală prealabilă documentară a ansamblului situaţiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit . Competența de exercitare a verificării situației fiscale personale pentru Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile sale subordonate se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Aparatul central al Agenției…

Mai mult

Reguli de pastrare a documentelor de evidenta contabila si fiscala

Evidenţele contabile şi fiscale vor fi păstrate, după caz, la domiciliul fiscal al contribuabilului, la sediile secundare ale acestuia, inclusiv pe suport electronic, sau pot fi încredinţate spre păstrare. Prin excepţie de la prevederile mai sus mentionate, evidenţele contabile şi fiscale ale exerciţiului financiar în curs se păstrează, după caz, la domiciliul fiscal al contribuabililor, la sediile secundare ale acestora sau, în…

Mai mult

Ce obligatii fiscale avem in calitate de contribuabili ?

Potrivit art 22 din Codul de procedura fiscala, obligatiile fiscale pe care le avem in calitate de contribuabili sunt : a) obligaţia de a declara bunurile şi veniturile impozabile sau, după caz, impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat; b) obligaţia de a calcula şi de a înregistra în evidenţele contabile şi fiscale impozitele, taxele, contribuţiile şi…

Mai mult

Ordinea stingerii datoriilor

Dacă un contribuabil datorează mai multe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume reprezentând creanţe fiscal, iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting datoriile corelative acelui tip de creanţă fiscală principală pe care o stabileşte contribuabilul sau care este distribuită, potrivit prevederilor , de către organul fiscal competent, după caz, stingerea efectuându-se, de…

Mai mult

Cat platesti daca omiti sa achiti taxele la stat ?

Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere. Ce sunt dobanzile ? Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat titularului creanţei fiscale ca urmare a neachitării de către debitor a obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat…

Mai mult

18 legi pe care orice contabil ar trebui sa le stie

Legea nr. 31/1990 – Legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Legea nr.82/1991 – legea contabilitatii, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare Ordinul nr. 3055/2009 –  pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene Ordinul nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe…

Mai mult

Esti pregatit pentru un control fiscal? La ce perioada de inspectie fiscala esti supus?

Proceduri şi metode de control fiscal În realizarea atribuţiilor, inspecţia fiscală poate aplica următoarele proceduri de control: a)controlul inopinat, care constă în activitatea de verificare faptică şi documentară, în principal, ca urmare a unei sesizări cu privire la existenţa unor fapte de încălcare a legislaţiei fiscale, fără anunţarea în prealabil a contribuabilului; b) controlul încrucişat, care constă în verificarea documentelor şi…

Mai mult

Instructiunile pt aplicarea titlului IX din Codul de procedura fiscala

Instrucţiunile pentru aplicarea titlului IX  din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală din 25.09.2014 au fost publicate in M.Of. din 09.10.2014. Instrucţiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală din 25.09.2014 1. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 205 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările…

Mai mult

18 legi pe care trebuie sa le cunosti

Legislatia pe care trebuie sa o cunoasca orice contabil/comerciant/antreprenor/om de afaceri cuprinde cel putin 18 legi. Cele mai importante sunt: Legea nr. 31/1990 – Legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Legea nr.82/1991 – legea contabilitatii, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare Ordinul nr. 3055/2009 –  pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene Ordinul nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile…

Mai mult

Documentele fiscale pot fi comunicate si prin e-mail ca urmare a modificarii Codului de procedura fiscala

  Prin OUG nr.40/2014 publicata in Monitorul Oficial din 23 iunie, a fost modificat Codul de procedura fiscala. Principalele modificari survenite privesc modul de trimitere a unor documente catre ANAF. Astfel ca, potrivit noilor prevederi, contribuabilii pot opta pentru a trimite anumite documente catre ANAF prin e-mail, fara sa mai fie nevoie sa utilizeze posta sau sa se deplaseze la…

Mai mult