6 intrebari si raspunsuri utile cu privire la REVISAL

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  1. Cine are dreptul de completare si trasmitere in Registrul general de evidenta a salariatilor ?

a) persoane fizice sau juridice de drept privat, indiferent dacă au sau nu statutul de utilitate publică;

b) instituții/autorități publice/alte entități juridice care angajează personal în baza unui contract individual de muncă.

2. Ce obligatii au persoanele cu dreptul de completare si transmitere in REVISAL?

Angajatorii pot contracta serviciul de completare și transmitere a datelor în registru prin încheierea de contracte de prestări servicii cu prestatori care își desfășoară activitatea în condițiile prevederilor legale în vigoare, inclusiv ale prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal.

Completarea și transmiterea datelor în registru se realizează de către una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajatorii, de către persoanele care au aceste atribuții stabilite prin fișa postului în cazul angajatorilor .

Angajatorii au obligația de a notifica, în scris, inspectoratul teritorial de muncă, în a cărui rază teritorială își au sediul/domiciliul, despre încheierea contractelor de prestări servicii, precum și datele de identificare ale prestatorului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de prestări de servicii.

Angajatorii sau, după caz, prestatorii care completează și transmit datele în registru au obligația să prelucreze datele cu caracter personal ale salariaților, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal.

Procedura și actele pe care angajatorii sunt obligați să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obținerea parolei necesare pentru completarea și transmiterea datelor se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului comunicațiilor .

Răspunderea pentru corectitudinea datelor transmise în registru revine în exclusivitate angajatorului.

3.Cui se transmite registrul de evidenta a salariatilor?

Registrul general de evidenta a salariatilor se completeaza si se transmite Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) in ordinea angajarii la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială se află.

4.Care sunt elementele REVISAL ?

Angajatorii completează registrul în ordinea angajării persoanelor, cu următoarele date :

a) datele de identificare ale angajatorului persoană fizică sau juridică de drept privat, respectiv instituție/autoritate publică/altă entitate juridică care angajează personal în baza unui contract individual de muncă, cum ar fi: denumire, cod unic de identificare – CUI, codul de identificare fiscală – CIF, sediul social și numele și prenumele reprezentantului legal – pentru persoanele juridice, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, domiciliul – pentru persoanele fizice;

b) datele de identificare ale salariaților, cum ar fi: numele, prenumele, codul numeric personal CNP, cetățenia și țara de proveniență – Uniunea Europeană – UE, non-UE, Spațiul Economic European – SEE;

c) data încheierii contractului individual de muncă și data începerii activității;

d) funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România (COR) sau altor acte normative;

e) tipul contractului individual de muncă;

f) durata contractului individual de muncă, respectiv nedeterminată/determinată;

g) durata timpului de muncă și repartizarea acestuia, în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parțial;

h) salariul de bază lunar brut, indemnizațiile, sporurile, precum și alte adaosuri, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă sau, după caz, în contractul colectiv de muncă;

i) datele de identificare ale utilizatorului, în cazul contractelor de muncă temporară;

j) data transferului astfel cum este prevăzut la art. 90 alin. (9) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și datele de identificare ale angajatorului la care se face transferul;

k) data preluării prin transfer, astfel cum este prevăzut la art. 90 alin. (9) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 32 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și datele de identificare ale angajatorului de la care se face transferul;

l) data la care începe și data la care încetează detașarea, precum și datele de identificare ale angajatorului la care se face detașarea;

m) data la care începe și data la care încetează detașarea transnațională, definită de Legea nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, statul în care urmează să se realizeze detașarea transnațională, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmează să presteze activitatea salariatul detașat, precum și natura acestei activități;

n) data la care începe și data la care încetează detașarea pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, statul în care urmează să se realizeze detașarea, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmează să presteze activitatea salariatul detașat, precum și natura acestei activități;

o) perioada, cauzele de suspendare și data încetării suspendării contractului individual de muncă, cu excepția cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale;

p) data și temeiul legal al încetării contractului individual de muncă.

5. Care sunt termenele de transmitere catre REVISAL ?

ANGAJAREA se transmite cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii de catre fiecare persoana care urmeaza sa se afle intr-un raport de munca cu angajatorul in baza unui contract individual de munca.

TRANSFERUL/ data preluarii prin transfer se transmite in termen de 5 zile lucratoare de la data transferului, respectiv de la data preluarii prin transfer.

DETASAREA se transmite cel tarziu in ziua anterioara datei de incepere/incetare a detasarii salariatului.

DETASAREA TRANSNATIONALA se transmit cel tarziu in ziua anterioara datei de incepere/incetare a detasarii salariatului pe teritoriul altui stat.

SUSPENDAREA se transmite cel tarziu in ziua anterioara datei suspendarii/ datei incetarii, cu exceptia situatiei absentelor nemotivate cand transmiterea in registru se face in termen de 3 zile lucratoare 

INCETAREA se transmite cel tarziu la data incetarii contractului individual de munca/ la data luarii la cunostinta e evenimentului ce a determinat, in conditiile legii, incetarea contractului individual de munca.

Orice modificare a datelor se transmite in registru cel tarziu in ziua anterioara producerii modificarii . Exceptie fac situatiile in care modificarea se produce ca urmare a unei hotarari judecatoresti cand inregistrarea in registru se face in termen de 20 de zile de la data la care angajatorul a luat la cunostinta de continutul acesteia.

Orice modificare a datelor privind salariul de baza lunar brut, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri se transmite in registru in termen de 20 zile lucratoare de la data producerii modificarii. Exceptie fac situatiile in care modificarea se produce ca urmare a unei hotarari judecatoresti cand transmiterea in registru se face in termen de 20 de zile lucratoare de la data la care angajatorul a luat cunostinta de continutul acesteia.

Orice modificare privind perioada de detasare se transmite in registru cel tarziu in ziua anterioara producerii modificarii .

Orice modificare a datelor privind datele de identificare ale angajatorului/angajatului se transmite la ITM in termen de 3 zile lucratoare de la data aparitiei modificarii.

6. Care sunt modalitatile de transmitere a registrului general de evidenta a salariatilor ?

Transmiterea on-line pe portalul REGES –  cea mai folosita modalitate de transmitere a Registrulu  – se poate face accesand portalul Inspectiei Muncii, disponibil la adresa https://reges.inspectiamuncii.ro/

Pentru a se putea accesa acest portal este nevoie de inregistrare in prealabil pentru a obtine numele de utilizator si parola, fiind nevoie sa va  deplasati la ITM-ul in a carui raza teritoriala angajatorul isi are sediul sau domiciliul, cu urmatoarele acte:

  • cerere scrisa pentru eliberarea numelui de utilizator si a parolei;
  • imputernicire semnata si stampilata de angajator, in cazul in care persoana care solicita obtinerea numelui de utilizator si parolei este alta decat reprezentantul legal al angajatorului (consultati atasat un model de imputernicire);
  • copie dupa certificatul de inmatriculare;
  • copie dupa actul de identitate al persoanei imputernicite.

Prin e-mail – transmiterea Revisal se poate face si la adresa de e-mail pusa la dispozitie de Inspectia Muncii.

La sediul ITM – Transmiterea registrului se poate face si prin depunerea la sediul ITM pe suport CD Acesta trebuie sa fie insotit de o adresa de inaintare semnata si stampilata de catre reprezentantul legal.

Important!

La solicitarea scrisa a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorii sunt obligati sa ii elibereze acestuia copii ale documentelor existente in dosarul personal, in termen de 15 zile lucratoare de la data solicitarii.

Articole similare

Comentariul tau aici