Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Angajatorii au obligatia sa declare si sa plateasca o contributie de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor salariale.

Baza legala este hotărârea nr. 225/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2008 ,publicata in M.Of. nr. 275/16.05.2013.

In functie de codul CAEN se stabilesc anumite clase de risc si pentru fiecare clasa de risc sunt aprobate anumite tarife de risc.

Clasa de risc reprezintă gradul de risc de accidentare în muncă şi de îmbolnăvire profesională.

Tariful de risc reprezintă procentul aplicat asupra bazei lunare de calcul a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Formula de calcul este (TR x BC )/100.

De exemplu, pentru codul CAEN 6312- tariful de risc este 0.187.

Pentru o baza de calcul de 1000 lei rezulta o contributie de 2 lei.

Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurare la accidente de muncă şi boli profesionale reprezintă suma câştigurilor brute realizate lunar de persoanele Pentru persoanele prevăzute mai jos:

  • persoanele fizice şi juridice, care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente, atât pe perioada în care persoanele ***) prevăzute mai jos desfăşoară activitate, cât şi pe perioada în care acestea beneficiazǎ de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;
  • orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor

***) Persoanele la care se face referire mai sus sunt persoanele fizice rezidente si nerezidente care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum și orice alte venituri din desfășurarea unei activități dependente cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte.

Sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale următoarele:

a) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial;

b) drepturile de soldă lunară acordate personalului militar, potrivit legii;

c) remuneraţia administratorilor societăţilor comerciale, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, precum şi sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de administraţie;

d) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, după caz, precum şi sumele primite pentru participarea în consilii, comisii, comitete şi altele asemenea, inclusiv indemnizaţiile de şedinţă primite de consilierii locali, judeţeni sau ai municipiului Bucureşti;

e) sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit legii;

f) sumele din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor comerciale, potrivit legii sau actului constitutiv, după caz, precum şi participarea la profitul unităţii pentru managerii cu contract de management, potrivit legii;

g) indemnizaţiile lunare de neconcurenţă prevăzute în contractele individuale de muncă, în condiţiile legii;

h) remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;

i) indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, suportate de angajator, potrivit legii;

j) indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, suportate din Fondul naţional de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, potrivit legii;

k) ajutoarele lunare şi plăţile compensatorii care se acordă, conform legii, personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

l) ajutoarele lunare şi plăţile compensatorii care se acordă, conform legii, personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, fără drept la pensie, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

m) veniturile acordate la momentul disponibilizării, venitul lunar de completare sau plăţile compensatorii, suportate din bugetul asigurărilor de şomaj, potrivit actelor normative care reglementează aceste domenii;

n) veniturile realizate de poliţişti, funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din cadrul instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;

o) prestaţiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Contribuţia pentru asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale nu se datorează pe perioada practicii profesionale a elevilor, ucenicilor şi studenţilor.

In ce priveste clasele de risc, acestea se determină pe baza a 4 indici de frecvenţă, care reprezintă:

a) I1 – numărul de cazuri asigurate care au fost declarate accident de muncă, raportat la 1.000 de salariaţi;

b) I2 – numărul cazurilor asigurate cărora li s-a declarat accident de muncă soldat cu invaliditate şi/sau deces, raportat la 1.000 de salariaţi;

c) I3 – numărul cazurilor asigurate de boli profesionale, raportat la 1.000 de salariaţi;

d) I4 – numărul mediu anual al salariaţilor care lucrează în condiţii de muncă speciale şi deosebite, raportat la 1.000 de salariaţi.”

Procentele valabile de la 01.06.2013 se pot descarca aici.

Articole similare

Comentariul tau aici