Atentie! S-a modificat modul de determinare a greutatii nete la importul de banane- OPANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Metodologia de determinare a greutății nete la importul de banane proaspete s-a modificat prin publicarea in 20.09.2021 a Ordinului 1.355 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Normelor privind metodologia de determinare a greutății nete la importul de banane proaspete care se clasifică la poziția tarifară 0803 90 10, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.891/2016.

Astfel, normele privind metodologia de determinare a greutății nete la importul de banane proaspete care se clasifică la poziția tarifară 0803 90 10 se modifica astfel:

Transmiterea și prelucrarea cererilor, precum și emiterea și gestionarea ulterioară a autorizațiilor, respectiv modificarea, revocarea, anularea și suspendarea acestora se efectuează prin utilizarea Sistemului de decizii vamale, dezvoltat la nivelul Uniunii Europene și pus la dispoziția operatorilor economici și a autorităților vamale din statele membre de Comisia Europeană, în conformitate cu art. 10 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii și cu capitolul III din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/414 al Comisiei din 8 martie 2021 privind modalitățile tehnice pentru dezvoltarea, întreținerea și utilizarea sistemelor electronice destinate schimbului și stocării de informații în temeiul Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.

Cererea pentru obținerea statutului de cântăritor autorizat se depune de solicitant în Portalul comercianților din UE. La cerere se anexează, în format electronic, următoarele documente:

a) înscrisul care atestă împuternicirea pentru statutul de reprezentant vamal, dacă este cazul, în conformitate cu art. 19 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, denumit în continuare Cod;

b) cazierul judiciar al solicitantului;

c) cazierul judiciar al angajatului (angajaților) solicitantului responsabil(i) de problemele vamale ale solicitantului;

d) cazierul judiciar al persoanei (persoanelor) responsabile de solicitant sau care exercită controlul asupra gestiunii acestuia;

e) o declarație angajament pe propria răspundere prin care solicitantul statutului de cântăritor autorizat se angajează:

— să notifice în prealabil biroul vamal competent înainte de începerea operațiunii de cântărire a lotului de banane proaspete;

— să țină evidența tuturor documentelor referitoare la cântărirea bananelor proaspete;

— să informeze biroul vamal în cel mai scurt timp privind orice modificare a datelor care au stat la baza autorizării;

— să țină evidențe care să permită autorităților vamale să efectueze controalele cerute la art. 252 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei și în special evidența contabilă aferentă locației mărfurilor;

f) dovada dreptului de utilizare a echipamentelor de cântărire;

g) înscrisuri din care reiese calitatea de persoană desemnată de solicitant să o reprezinte și să efectueze operațiunile de cântărire, atunci când este cazul;

h) dovezi privind garanțiile suplimentare.

Pentru acceptarea cererii biroul vamal verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 11 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei.

În aplicarea prevederilor art. 155 lit. (a) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei pentru luarea deciziei de acordare a autorizației, biroul vamal verifică îndeplinirea de către solicitant a următoarelor condiții:

a) nu înregistrează obligații fiscale restante administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și alte creanțe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal central în vederea recuperării. Pentru verificarea îndeplinirii condiției se solicită certificat de atestare fiscală în format electronic prin intermediul aplicației informatice disponibile pe portalul INTRANET al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF);

b) nu are înscrise în cazierul fiscal fapte sancționate contravențional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum și cele care privesc disciplina financiară, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare. Pentru verificarea îndeplinirii condiției se solicită certificat de cazier fiscal în format electronic prin intermediul aplicației informatice disponibile pe portalul INTRANET al ANAF;

c) nu înregistrează debite față de autoritatea vamală;

d) nu este în stare de insolvență, în procedură de reorganizare sau lichidare judiciară. Verificarea acestor informații se face prin consultarea informațiilor din baza de date RECOM a Oficiului Național al Registrului Comerțului;

e) în cazierele judiciare prevăzute la alin. (1) lit. b)—d) nu sunt înscrise fapte din care să rezulte că, în cursul ultimilor 3 ani, au fost comise încălcări grave sau repetate ale legislației vamale sau ale dispozițiilor fiscale în legătură cu activitatea economică, inclusiv cu activitatea economică a solicitantului.

Articole similare

Comentariul tau aici