Ce completez in D700 la cap. III si IV -imputernicit, reprezentant legal, firma de contabilitate?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Formularul D 700 se utilizeaza pentru efectuarea de inregistrari/modificari de vector fiscal.

Formularul a fost aprobat prin Ordinul 1699/2021 si modificat ulterior prin Ordinul nr. 2578/29.12.2022.

In sectiunile III si IV se solicita completarea datelor referitoare la reprezentare si respectiv daca societatea isi conduce contabilitatea externalizat.

Sectiunea III Reprezentare prin:

Se marchează cu “X” în cazul în care, în relaţia cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal/plătitor de venit/curator fiscal şi se înscriu :

  • numărul şi data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în original sau în copie legalizată, sau
  • numărul şi data documentului care atestă calitatea de reprezentant legal, sau
  • numărul şi data înregistrării deciziei de aprobare a calităţii de reprezentant fiscal, sau
  • numărul şi data hotărârii judecătoreşti privind numirea curatorului fiscal, după caz.


Documentele doveditoare menţionate, după caz, vor fi ataşate la formularul 700, în format electronic.


În situaţia în care declaraţia se depune de către plătitorul de venit, conform art. 82 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, pentru contribuabilii nerezidenţi (persoane fizice sau juridice), care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reţinut este final, acesta va ataşa la formularul 700, în format electronic, în vederea transmiterii organului fiscal, actele doveditoare a calităţii de plătitor de venit cu regim de reţinere la sursă pentru respectivul beneficiar de venit.

Date de identificare
Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/plătitorului de venit/curator fiscal, după caz.

Sectiunea IV Alte date privind contribuabilul

Rubrica “Contabilitatea este organizată şi condusă pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilităţii, conform art. 10 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare” se completează cu informaţii privind organizarea şi conducerea contabilităţii contribuabilului, numai în cazul în care contribuabilul alege din lista drop-down “Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru persoanele juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010)”.
Se marchează cu “X” caseta corespunzătoare, după caz.
Datele de identificare ale persoanei care asigură organizarea şi conducerea contabilităţii conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se completează astfel:
Coloana “Denumire/Nume, prenume persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România” se completează cu denumirea persoanei juridice sau cu numele şi prenumele persoanei fizice, după caz, care asigură organizarea şi conducerea contabilităţii conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Coloana “Cod de identificare fiscală (CIF/CNP)” se completează cu codul de înregistrare fiscală acordat la înregistrarea fiscală, înscris în certificatul de înregistrare fiscală, sau codul numeric personal, în cazul persoanei fizice.
Coloana “Număr contract” se completează cu numărul contractului de prestări servicii încheiat în domeniul contabilităţii.
Coloana “Data încheierii contractului de prestări servicii în domeniul contabilităţii” se completează cu data încheierii contractului.
Coloanele “Dată început contract” şi “Dată sfârşit contract” se completează cu data începerii contractului şi, respectiv, cu data de sfârşit a contractului.
Coloana “Număr autorizaţie emisă de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România valabilă la data semnării contractului” se completează cu numărul autorizaţiei emise de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, valabilă la data semnării contractului de prestări servicii încheiat în domeniul contabilităţii.

Articole similare

Comentariul tau aici