Cum se deconteaza concediile medicale de la casele de sanatate? Termene, documente necesare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Solicitarea decontarii indemnizaţiilor de concediu medical poate fi facuta in baza unor acte justificative, în termen de 90 de zile de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite, conform prevederilor art. 69 din Ordinul nr.15/1.311/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

Concret, termenul de 90 de zile se calculează începând cu data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează sumelor privind concedii si indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate (asiguraţilor).

Nedepunerea în termenul legal de 90 de zile a cererii de recuperare a sumelor privind concedii si indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, însoţită de toate documentele justificative menţionate mai jos atrage după sine respingerea cererii ca tardiv formulată.

Pentru recuperarea sumelor privind concedii si indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate achitate angajaţilor care se suportă din FNUASS, angajatorul trebuie sa depuna următoarele documente:

  1. Cererea de recuperare a sumelor pentru concedii medicale completată în două exemplare conform modelului prevăzut în Anexa 10 la Ordinul nr.15/1.311/2018. Pentru perioadele mai mari decât o lună, dacă lunile sunt consecutive, se face o singură cerere cu sume cumulate);
  2. Centralizator privind certificatele de concediu medical aferente lunii/lunilor pentru care se solicită recuperarea sumei conform modelului prevăzut în Anexa 1 la Ordinul nr.15/1.311/2018;
  3. Copia anexei 1.1 până la secţiunea C2 inclusiv a declaraţiei D112 pentru luna / perioada de recuperare.
  4. Exemplarul al 2-lea (roz) al tuturor certificatelor de concedii medicale aferente lunii/perioadei pentru care se solicită recuperarea (inclusiv cele care se suportă în totalitate de către angajator). La concediul medical „in continuare” se anexeaza copie certificata de conformitate cu originalul de pe concediul medical initial.

Cererea de recuperare va conţine în mod obligatoriu şi următoarele elemente:

  • contul de bancă în care se va efectua plata, în cazul agenţilor economici sau contul de trezorerie în cazul instituţiilor bugetare;
  • numărul de telefon şi adresa de e-mail al angajatorului;
  • persoana de contact.

Conform art.71 din Ord. 15/2018 constituie refuzuri justificate la plata indemnizaţiilor următoarele situaţii:

a) nu se face dovada calității de asigurat pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate;
b) neîndeplinirea stagiului complet de asigurare, cu excepțiile prevăzute de lege;
c) necompletarea tuturor rubricilor din certificatul de concediu medical de către medicul care a eliberat/vizat respectivul certificat;
d) neprezentarea certificatului de concediu medical în termenele prevăzute de lege;
e) acordarea retroactivă a certificatelor de concediu medical în afara situațiilor prevăzute de lege;
f) certificate de concediu medical ce depășesc duratele maxime prevăzute de prezentele norme.

Articole similare

Comentariul tau aici