Cum verifici daca o firma are datorii catre ANAF?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

Atunci cand ai un partener nou de afaceri este bine sa verifici inainte de a incepe colaborarea situatia financiara a acestuia. Aceste informatii se regasesc pe site-ul Ministerului de Finante in sectiunea Informatii fiscale si bilanturi.

Pe de alta parte, pe site-ul ANAF este disponibila o lista cu firmele care au obligatii fiscale restante.

Lista se publică trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare si este disponibila aici: https://www.anaf.ro/restante/.

Este important de mentionat ca in aceasta lista sunt publicate firmele care au obligații fiscale care depasesc următoarele plafoane:
a) 500.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;
b) 250.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;
c) 100.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante şi din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

Ce informatii contine lista?

Lista cuprinde:

  • denumirea/numele și prenumele debitorilor
  • codul de identificare fiscală, cu excepția persoanelor fizice, caz în care nu se va menționa codul numeric personal, ci localitatea domiciliului fiscal, potrivit art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, precum și
  • cuantumul total al obligațiilor fiscale restante, din care:

a) obligații fiscale principale și obligații fiscale accesorii;

b) obligații fiscale principale și accesorii necontestate, precum și cele contestate, respectiv cele asupra cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege.

Aceste obligații vor fi menționate în listă până la soluționarea căilor de atac asupra acestora.

Scopul prelucrării prin publicare este îndeplinirea obligației legale ce îi revine în conformitate cu art. 162 din Codul de Procedură Fiscală. Acest art. 162 prevede ca Fiscul are obligația de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane juridice care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații.

 Inainte de publicare, obligațiile fiscale restante se notifică debitorilor. Obligațiile fiscale ale sediilor secundare plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor se notifică persoanei în structura căreia acestea funcționează.

In termen de 15 zile de la achitarea integrală a obligațiilor fiscale datorate, organul fiscal competent operează modificările pentru fiecare debitor care și-a achitat aceste obligații.

Sunt considerate obligatii fiscale obligatii restante:NU sunt considerate obligatii fiscale restante
a) obligațiile fiscale pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată;
b) diferențele de obligații fiscale principale și accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) Codul de procedură fiscală,
a) obligațiile fiscale pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii sau se află în termenul de plată prevăzut la art. 194 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură fiscală, precum și celelalte obligații fiscale care sunt condiții de menținere a valabilității înlesnirilor la plată, dacă pentru acestea nu s-au împlinit termenele suplimentare astfel cum sunt prevăzute la art. 194 alin. (1) din Codul de procedură fiscală;
b) obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
c) obligațiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară aprobat în condițiile legii;
d) obligațiile fiscale care nu se sting potrivit art. 266 alin. (9) din Codul de procedură fiscală;
e) creanțele fiscale înscrise în titlurile executorii ce au stat la baza sechestrului pentru care s-a realizat valorificarea bunului cu plata în rate potrivit art. 253 din Codul de procedură fiscală, în limita diferenței de preț ce a fost aprobată la plata în rate

Articole similare

Comentariul tau aici