Documente solicitate la control SSM

Documentele care pot fi solicitate la un control SSM sunt :

1. Certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului cu anexele aferente

2. Autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii

3. Decizii interne pentru:

– personalul cu atribuţii in domeniul SSM;

– componenta serviciului de SSM

– personalul cu responsabilitatea conform NSSM( ex, manipulare depozitare recipiente cu oxigen; deservire instalaţii aer comprimat)

4. Documentele Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă (CSSM):

– decizia de înfiinţare;

– raportul anual al conducătorului unităţii in CSSM cu privire la situaţia securităţii si sănătăţii in munca;

– raportul medicului care asigura supravegherea stării de sănătate a salariaţilor;

– planul anual de masuri in domeniul SSM si fondul de cheltuieli necesar

– programul de activitate al serviciului de SSM

5. Evaluarea riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă

6. Fisa de aptitudini

7. Înscrierea in fisa de instructaj „Apt pentru lucru la înălţime”

8. Foaia de parcurs

9. Programe de instruire, testare pe meserii sau activitati

10. Masuri tehnico organizatorice de prevenire alarmare, intrevenţie, evacuare si prim ajutor

11. Tematici de instruire

12. Diploma de absolvire a cursurilor de protecţia muncii

13. Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunoştinţelor in procesul de instruire

14. Fisele individuale de instructaj de protecţia muncii

15. Normativul intern de acordare a echipamentelor individuale de protecţie (EIP) şi de lucru (EIL), corespunzător riscurilor activităţii

16. Certificate de conformitate pentru EIP si EIL

17. Fise de magazie pentru dotarea cu EIP

18. Documentele care sa ateste ca ET utilizate în cadrul unităţii sunt certificate de organismele competente, potrivit legii

19. Registre de supraveghere a parametrilor tehnologici a instalaţiilor in funcţiune

20. Contractul colectiv de muncă întocmit la nivelul unităţii(clauzele referitoare la protecţia muncii, la timpul de muncă, regimul pauzelor, munca în schimburi şi intensitatea acesteia)

21. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare si Regulamentul Intern

22. Măsuri tehnice şi/sau organizatorice luate pentru protecţia împotriva electrocutării prin atingere directă şi indirectă

23. Buletine de verificări PRAM

24. Determinările de noxe, in cazul unităţilor cu tehnologii care degajă noxe chimice ( în vederea stabilirii măsurilor specifice de protecţie a muncii)

25. Determinarea limitelor de zgomot la locurile de muncă( daca sunt sub cele maxim admise pentru protecţia neuropsihică şi psihosenzorială a executanţilor)

26. Reguli proprii pentru aplicarea normelor de protecţia muncii corespunzător condiţiilor în care se desfăşoară activitatea la locurile de muncă

27. Autorizarea din punct de vedere al protecţiei muncii pentru salariaţii care exercită meserii ce trebuie autorizate

28. Evidenţa locurilor de muncă cu condiţii deosebite: vătămătoare, grele şi periculoase

29.Certificate medicale cu diagnostic “accident”

30. Implementare noilor prescripţii minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sănătate in munca

31. Documentul privind protecţia la explozie si evaluarea riscurilor de explozie

32. Buletine de verificare metrological a AMC–urilor din dotare

33. Verificările ISCIR

34. Permisul de lucru cu foc

35. Permis gass free, in situaţiile de lucrări in spatii închise unde exista pericol de explozie

36. Documentul privind protecţia la explozie

37. Autorizaţie de lucru in zone Ex

38. Proiect de zonare Ex si clasificarea ariilor periculoase

39. Registrul de evidenta a elementelor pentru legare a sarcinilor, după caz

40. Registrul cu orele de funcţionare a echipamentelor tehnice (ET) (ex. compresoare)

41. Programul de revizii si reparaţii a ET din dotare

42. Plan de evacuare in caz de urgenta

43. Registre de evidenta a accidentaţilor in munca

44. Registre de evidenta a accidentelor uşoare

45. Registre de evidenta a incidentelor periculoase

46. Registre de evidenta a îmbolnăvirilor profesionale

47. Raportare semestriala a accidentelor de munca

48. Registrul pentru substanţe toxice

49. Registrul de evidenta a materialelor explozive

50. Formular comanda si îndeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive

51. Cartea tehnica a utilajului

52. Instrucţiuni de lucru

53. Proces verbal de punere in funcţiune a schelei

54. Masurile preventive si metodele de lucru stabilite de angajator

55. Proces verbal de control propriu din punct de vedere al protecţiei muncii

56. Materiale necesare informării si educării angajaţilor

57. Fisele tehnice de securitate pentru substanţe toxice

58. Modul de acordare a materialelor igienico sanitare

59. Fisa de expunere la riscuri profesionale

60. Evidenta nominale a angajaţilor cu handicap si a celor cu vârsta sub 18 ani

61. Dosare de cercetare a accidentelor cu ITM

62. Registrul unic de control

Alte documente necesare efectuării controlului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Sursa : ITM Gorj

Articole similare

Comentariul tau aici