Incheiere CIM – pas cu pas

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Cum incheiem corect un contract individual de munca?

Pentru inceput, sa vedem ce este contractul individual de munca, cand se incheie acesta si de catre cine.

Contractul individual de munca,  prescurtat CIM, este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.

Un contract individual de munca, de regula, se incheie intre doua parti: angajat si angajator.

O persoana poate poate incheia CIM, respectiv, poate dobandi calitatea de angajat, in urmatoarele cazuri:

 • de la implinirea varstei de 15 ani – cu acordul parintilor sau a reprezentantilor legali, pentru activitatile potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate sanatatea, dezvoltarea si pregatirea profesionala.
 • de la 16 ani – momentul in care o persoana fizica dobandeste capacitatea de munca;
 • de la 18 ani – este posibila incadrarea in munca in locuri de munca grele, vatamatoare sau periculoase

Incadrarea in munca a persoanelor sub varsta de 15 ani este interzisa.

Calitatea de angajator poate fi dobandita atat de persoane fizice cat si persoane juridice.

 • o persoana fizica dobandeste capacitatea de a incheia contracte individuale de munca, in calitate de angajator,  din momentul dobandirii capacitatii depline de exercitiu.
 • o persoana juridica poate incheia contracte individuale de munca, in calitate de angajator, din momentul dobandirii personalitatii juridice.

Iata cateva recomandari prectice bine de respectat referitoare la completarea contractului individual de munca.

 1. Un contract individual de munca are o anumita schema ce trebuie respectata. Asadar, din schema contractului nu se sterge absolut nimic.
 2. Nu trebuie sa ramana nici un camp din contract necompletat. Daca nu este necesara completarea acestuia, se pune simbolul „-”.

In cele ce urmeaza, vom incepe sa completam un contract individual de munca in vederea angajarii, pe fragmente si cu explicatii pentru fiecare parte.

De regula, pentru angajare se solicita urmatoarele documente:

 • copie dupa cartea de identitate a angajatului;
 • copii dupa actele de studii;
 • copii dupa certificatele de participare la cursurile de instruire sau perfectionare;
 • copie dupa permisul de conducere, in cazul in care se va conduce masina in scopul firmei;
 • avizul de la medicina muncii – fara de care contractul individual de munca este considerat nul.

Persoana selectata in vederea angajarii va fi informata cu privire la cel putin urmatoarele elemente:

 1. identitatea partilor;
 2. locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse locuri;
 3. sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
 4. functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului;
 5. criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
 6. riscurile specifice postului;
 7. data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele;
 8. în cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara, durata acestora;
 9. durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;
 10. conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;
 11. salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul;
 12. durata normala a muncii, exprimata in ore/zi și ore/saptamana;
 13. indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;
 14. durata perioadei de proba.

Orice contract individual de munca are un numar. Acest numar se atribuie in ordinea angajarii. Daca faci pentru prima data angajari, numarul contractului va fi 1. De asemenea, se mentioneaza si data la care a fost incheiat contractul.

Aceasta sectiune din contract este dedicata salariatului. Dupa aceleasi reguli anterior mentionate, se completeaza cu datele salariatului.

Partea B a contractului face referire la obiectul contractului. Acesta descrie motivul pentru care se incheie un contract individual de munca.


O alta varianta ce ar putea fi trecuta la obiectul contractului ar putea fi: prestarea muncii de catre salariat si plata acesteia de catre angajator.

Un contract individual de munca se poate incheia fie pe perioada determinata, fie pe perioada nedeterminata.

Daca contractul este inregistrat cu data de azi, nu este posibila inceperea activitatii tot de azi. Prin urmare, daca contractul este inregistrat azi, activitatea se va putea incepe de maine.

Aici, trebuie specificat locul desfasurarii activitatii. Daca aceasta se desfasoara intr-un loc diferit de sediul social, trebuie specificata adresa acestuia.

Punctul 2 se completeaza doar in cazul in care nu exista un loc de munca fix si apare clauza de mobilitate.

La felul muncii, functia, se va mentiona doar in cazul unui post de director.

Atributiile postului se pot regasi in fisa postului. Intotdeauna la incheierea unui contract individual de munca trebuie sa se regaseasca atasata si fisa postului.

De asemenea, criteriile de evaluare se regasesc in fisa postului. Se vor lua 3 criterii de evaluare din fisa postului pentru a se completa in contractul individual de munca.

In functie de conditiile de desfasurare a activitatii se va bolda cea mai potrivita.

Conform Codului Muncii durata minima a concediului de odihna este de 20 zile lucratoare. Este obligatoriu ca toti angajatii sa beneficieze de cele 20 de zile insa, angajatorul poate acorda mai mult de 20 de zile angajatilor, neexistand o limita.

De concediu suplimentar pot beneficia navazatorii, minorii si persoanele care lucreaza in conditii grele conform codului CAEN.

In vederea stabilirii salariului lunar brut trebuie respectate 3 astfel de categorii, dupa cum urmeaza:

 • 2230 lei este salariul minim pe economie, sub aceasta suma nu se pot incheia contracte individuale de munca;
 • 2350 lei este salariul pentru studii superioare;
 • 3000 lei salariul pentru persoanele caare lucreaza in domeniul constructiilor.

In contractul individual de munca, salariul se stabileste in lei.

Asadar, tinand cont de aceste salarii, se poate stabili salariul brut al angajatului.

La categoria alte elemente constitutive este recomandat sa fie trecute acele elemente care au caracter permanent.

Data platii salariului este stabilita de catre angajator. Salariul se plateste in bani cel putin o data pe luna. Intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.

La incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functii de executie si de cel mult 120 de zile pentru functii de conducere. Pentru verificarea aptitudinilor pentru incadrarea in munca a persoanelor cu handicap perioada de proba este de maxim 30 de zile calendaristice.

Perioada de proba NU este obligatorie.

Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia.

 Termenul de preaviz nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv mai mare de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere.

Pe durata preavizului contractul individual de munca continua sa isi produca toate efectele.

De asemenea, in cuprinsul unui contract individual de munca este obligatoriu a fi mentionate drepturile si obligatiile afernete fiecarei parti

M. Drepturi si obligatii generale ale partilor:

            1. Salariatul are in principal urmatoarele drepturi:

a) dreptul la salarizare pentru munca depusa

b) dreptul la repaus zilnic si saptamanala

c) dreptul la concediu de odihna anual

d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament

e) dreptul la sanatate si securitate in munca

f) dreptul la acces la formare profesionala.

            2. Salariatului ii revin in principal urmatoarele obligatii:

a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului

b) obligatia de a respecta disciplina muncii

c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu

d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate

e) obligatia de a respecta secretul de serviciu

            3. Angajatorul are in principal urmatoarele drepturi:

a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor

b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu

c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului  intern.

d) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala a salariatului

            4. Angajatorului ii revin, in principal urmatoarele obligatii:

a) sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii

a1) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege

b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca

c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca

d) sa elibereze la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate

e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal al acestuia.

Aceasta parte se completeaza doar in cazul in care exista un contract colectiv de munca.

Orice modificare la contractul individual de munca presupune incheierea unui act aditional.

La finalul contractului, trebuie sa apara semnatura ambelor parti intre care a fost incheiat contractul. La angajator se trece numele firmei, iar la reprezentant legal numele administratorului.

Este important de mentionat faptul ca data incheierii contractului individual de munca nu trebuie sa coincida cu data inceperii activitatii. Astfel, daca contractul se incheie in data de 20 a lunii, data inceperii activitatii poate incepe din data de 21.
Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evienta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii.

La incetarea contractului individual de munca, angajatorul trebuie sa revina la contractul de munca si sa completeze data si temeiul incetarii acestuia.

Articole similare

Comentariul tau aici