Infiintarea, transmiterea si pastrarea registrului de evidenta a zilierilor

Registrul de evidenţă a zilierilor reprezintă:

a) documentul oficial cu regim special de evidenţă a lucrătorilor zilieri;

b) sursă de date pentru elaborarea pe plan naţional a politicilor în domeniul ocupării forţei de muncă identificării cazurilor de muncă nedeclarată, precum şi în domeniul fiscal;

c) sursă administrativă de date pentru sistemul informaţional statistic cum ar fi: statistica curentă, urmărirea indicatorilor referitori la evoluţia gradului de ocupare şi al pieţei muncii, monitorizarea cazurilor de muncă nedeclarată, cu precădere în anumite domenii de activitate, organizarea unui sistem de anchete prin sondaj.

Modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare a registrului sunt cele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 52/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru asigurarea unei evidenţe unitare referitoare la utilizarea forţei de muncă a lucrătorilor zilieri, beneficiarul de lucrări,organizează conducerea şi ţinerea la zi a registrului.

 • Înregistrarea în registru se face în ordine cronologică, pentru toţi zilierii cu care beneficiarul are raporturi de muncă în baza legii.
 • Beneficiarul de lucrări transmite către inspectoratul teritorial de muncă o copie a registrului conţinând înregistrările din luna precedentă, certificată “conform cu originalul”.
 • Registrul se achiziţionează de la inspectoratul teritorial de muncă pe teritoriul căruia îşi are sediul beneficiarul de lucrări şi/sau, după caz, de la inspectoratul teritorial de muncă pe teritoriul căruia se află sucursala, agenţia, reprezentanţa, punctul de lucru sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, în cazul în care le-a fost delegată competenţa de a încheia raporturi juridice cu zilieri.
 • Registrul se păstrează la sediul beneficiarului de lucrări şi/sau, după caz, la sediul sucursalei, agenţiei, reprezentanţei, punctului de lucru sau al altor asemenea unităţi fără personalitate juridică, iar o copie după acesta se transmite la inspectoratul teritorial de muncă pe teritoriul căruia îşi desfăşoară activitatea aceste entităţi.
 • Registrul va fi numerotat, parafat şi legat.
 • Beneficiarul de lucrări răspunde de respectarea prevederilor legale privind conducerea, completarea şi păstrarea registrului, fiind responsabil de corectitudinea datelor înscrise în registru.
 • La fiecare înscriere a unui zilier în registru numele şi prenumele se înscriu cu literele mari de tipar, cu menţionarea şi a iniţialei tatălui.
 • Denumirea beneficiarului de lucrări se înscrie în registru cu litere mari de tipar, fără prescurtări. Prescurtările permise sunt:

a) S.C. – societate;

b) S.A. – societate pe acţiuni;

c) S.R.L. – societate cu răspundere limitată;

d) S.N.C. – societate în nume colectiv;

e) S.C.S. – societate în comandită simplă;

f) S.C.A. – societate în comandită pe acţiuni;

g) P.F.A. – persoană fizică autorizată;

h) Î.I. – întreprindere individuală;

i) Î.F. – întreprindere familială.

În cazul beneficiarilor de lucrări care nu se regăsesc în prescurtările prevăzute mai sus se va menţiona actul normativ de înfiinţare şi organizare.

 • Registrul se tipăreşte şi se înseriază de Compania Naţională “Imprimeria Naţională” – S.A., iar distribuirea acestuia se face, la cerere şi contra cost, de Inspecţia Muncii prin inspectoratele teritoriale de muncă.
 • Înscrierea datelor în registru se face numai cu cerneală sau pastă albastră.
 • Orice modificare a datelor înscrise se face prin tăierea cu o linie orizontală cu cerneală sau pastă roşie şi prin înscrierea datelor corecte, de asemenea cu cerneală sau pastă roşie, lăsându-se vizibilă înscrierea anterioară şi prin aplicarea ştampilei şi semnăturii beneficiarului
 • Înscrierea datelor se face în ordinea cronologică a utilizării zilierilor. Registrul se întocmeşte zilnic, exceptând perioadele în care nu se apelează la serviciile zilierilor.
 • Nu se lasă pagini şi poziţii libere între paginile registrului.
 • Pe prima pagină a registrului se completează datele de identificare ale beneficiarului de lucrări.
 • Plata remuneraţiei se realizează la sfârşitul fiecărei zile de lucru, înainte de semnarea în registru de către zilier şi beneficiar.
 • Pentru situaţia în care plata remuneraţiei se efectuează la sfârşitul săptămânii sau la sfârşitul perioadei de desfăşurare a activităţii, modalitatea de plată se stabileşte prin acordul exprimat în scris de către zilier şi beneficiar.Acordul se exprimă în prima zi în care zilierul începe activitatea la beneficiar.
 • Atunci când zilierul şi beneficiarul au convenit ca plata remuneraţiei să se realizeze prin virament în cont bancar, beneficiarul este obligat să menţioneze la rubrica “Remuneraţia netă plătită” din registru numărul ordinului de plată şi al borderoului cu restul de plată transmis către bancă, iar zilierul are dreptul să refuze semnarea registrului dacă această menţiune nu este realizată.
 • La solicitarea inspectorilor de muncă beneficiarul face dovada plăţii remuneraţiei către zilier cu documente justificative înregistrate în contabilitate conform prevederilor legale.

Baza legala : Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri din 07.04.2015 publicate in M.Of. nr. 385/03.06.2015.

Articole similare

Comentariul tau aici