Modificarea procedurii de autorizare a antrepozitelor fiscale-O 259/26.02.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ordinul nr. 259 din 26 februarie 2021 pentru modificarea și completarea OMFP nr. 2.482/2017 privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați a fost publicat in MOF 197/26.02.2021.

Redam mai jos textul integral:

Având în vedere prevederile art. 359 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul finanțelor emite următorul ordin:
Articolul I
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.482/2017 privind procedura și condițiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 9 octombrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Articolul 1
  (1) Autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați se efectuează de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili pentru operatorii economici mari contribuabili, prin comisiile regionale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, respectiv prin comisia constituită la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, denumite în continuare comisii.
  (2) Prin excepție de la alin. (1), autorizarea antrepozitelor fiscale pentru producția exclusivă de vinuri realizată de către contribuabili, alții decât contribuabilii mari și mijlocii, precum și autorizarea micilor distilerii prevăzute la art. 353 din Codul fiscal, micilor fabrici de bere independente prevăzute la art. 349 din Codul fiscal și a destinatarilor înregistrați prevăzuți la art. 371 alin. (2) din Codul fiscal, alții decât marii contribuabili, se face prin comisii teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, constituite la nivelul structurilor teritoriale ale direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, denumite în continuare comisii teritoriale.
 2. La articolul 2, alineatele (1) și (1^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Articolul 2
  (1) Componența comisiilor constituite la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice este prevăzută în anexa nr. 1.
  (1^1) Componența comisiei constituite la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili este prevăzută în anexa nr. 1^1.
 3. La articolul 3, alineatul (1^1) se abrogă.
 4. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:
  Articolul 3^1
  Predarea dosarelor și a documentelor operatorilor economici mari contribuabili aflate la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, respectiv a celor aflate la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, pentru contribuabilii care nu se mai încadrează în categoria marilor contribuabili, se realizează în termen de 30 de zile de la data la care intervine modificarea încadrării contribuabililor în cauză, după scanarea și arhivarea electronică a acestora la nivelul biroului/compartimentului care a asigurat secretariatul comisiei la nivel regional/teritorial, respectiv la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, pe bază de procese-verbale de predare-primire, care se încheie după cum urmează:
  a) la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, predarea/preluarea se realizează prin intermediul birourilor avize și autorizații, respectiv birourilor/ compartimentelor cu atribuții de autorizare din cadrul birourilor vamale de interior și/sau frontieră;
  b) la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, predarea/preluarea se realizează prin Serviciul autorizații.
 5. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Articolul 4
  Anexele nr. 1, 1^1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
 6. Anexa nr. 1^1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezentul ordin.
 7. La anexa nr. 2, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Articolul 1
  (1) Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate constituită la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili are competența să autorizeze contribuabilii încadrați în categoria marilor contribuabili.
  (2) Pentru contribuabilii încadrați în alte categorii decât cea prevăzută la alin. (1), administrați de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și structurile aflate în subordinea acestora, competența de autorizare revine comisiilor pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate constituite la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.
 8. La anexa nr. 2 articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  (4) Activitatea curentă a comisiei constituite la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili se realizează prin intermediul Serviciului autorizații, denumit în continuare compartiment de specialitate, care are competențele și drepturile prevăzute la alin. (2) și (3).
 9. Anexa nr. 3^1 se abrogă.
 10. La anexa nr. 4, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Articolul 1
  Comisiile teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate au competență să autorizeze contribuabilii prevăzuți la art. 1 alin. (2) din ordin.
  Articolul II
  Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul III
  (1) Cererile sau orice alte solicitări privind autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați, înaintate de operatorii economici mari contribuabili, primite și înregistrate la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și al structurilor aflate în subordinea acestora, nesoluționate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se predau în vederea soluționării către comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor constituită la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili.
  (2) Predarea dosarelor și a documentelor aferente operatorilor economici încadrați în categoria marilor contribuabili aflate la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, după scanarea și arhivarea electronică a acestora la nivelul biroului care a asigurat secretariatul comisiei la nivel regional, pe bază de procese-verbale de predare-primire, care se încheie după cum urmează:
  a) la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, predarea se realizează prin intermediul birourilor avize și autorizații;
  b) la nivelul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, preluarea se realizează prin Serviciul autorizații.
  Articolul IV
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articole similare

Comentariul tau aici